Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası  sorunlara çözümler üretmek, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak.

Kurum vizyonu

Eğitim, araştırma ve uygulamada ülkemizde önde gelen ve uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlama, günümüzde kurumların yönetiminde en önemli öğelerden biridir. Planlama, gelecekte yapılacak işleri belli bir düzen dahilinde ele alma anlamına gelirken bu kelimeyi niteleyen stratejik ise birden fazla öğenin, kurumu doğrudan etkileyebilecek gelişmeleri de hesaba katarak planlanması demektir. Üniversite gibi çok farklı birimlerden oluşan, sadece eğitim-öğretim değil, aynı zamanda araştırma yapan ve hizmet sunan bir kurumda stratejik planlama hayati olduğu kadar karmaşık bir süreçtir.

  Stratejik plan yapmanın en önemli faydası hedefler koyma, kaynakları hedeflere ulaşmak amacıyla seferber etme ve süreç sonunda gelinen noktayı görebilme imkanını vermesidir. Stratejik plan üniversite içindeki farklı yapıların sahip oldukları kaynakların düzenlenmesine, kaynakların doğru yerde ve yönde kullanılmasına yardım eder.

  Kuruluşunun 20’nci yılını geride bırakan üniversitemiz 9 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 7 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 14 Meslek Yüksekokulu, ve 11 Araştırma Merkeziyle bölgenin en dinamik ve önemli kurumlarından biridir. Üniversitenin sahip olduğu kaynaklar, hitap ettiği kitle, sosyal ve psikolojik etki söz konusu edildiğinde üniversitemiz, bölgede ve ülkede önemli bir yere sahiptir.

  Elinizdeki 2014-2018 dönemini kapsayan stratejik plan fiziki altyapı sorunlarını uzun bir süreliğine çözmeyi, istihdama dönük bir program izlemeyi, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, modern ve insan merkezli bir gelişme ve değişmeyi öngörmektedir. Bunlar arasında derslik ihtiyacının karşılanması, uzaktan öğretim programlarının daha yaygın ve aktif hale getirilmesi, araştırma imkanlarının güçlendirilmesi, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin ve hizmetlerin çoğaltılarak zenginleştirilmesi sayılabilir.

  Stratejik plan hazırlanırken akademik ve idari personelimiz ile süreçte etkili olabilecek tüm paydaşların düşünceleri, endişeleri, kaygıları ve öngörüleri dikkate alındı. Bu plan bir anlamda kendimize bir hedef koyma ve sürecin sonunda nerede olduğumuzu görme işlemidir.

  Yapılanların üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için faydalar ve güzellikler getirmesi dileklerimle….

  Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

  Rektör

 • A1- Eğitim-Öğretimin Nicelik ve Niteliğini Geliştirmek.

  A2- Bilimsel Araştırma İmkanlarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.

  A3- Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak ve Uygulamak.

  A4- Kurumun Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Spor Faaliyetlerinin Artırılması ve Hedef Kitlelere Duyurulması.

  A5- Üniversite-Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Geliştirmek.

  A6- Üniversitemiz Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi.

  A7- Üniversitemizin  Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi.  

  A8- Üniversitemiz Teknolojik Olanaklarının ve Bilgi Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi.

 • H1.1- 2014 yılından itibaren üniversitemizde göreve yeni başlayan, 2018 yılı sonuna kadar ise mevcut öğretim üyelerinin tamamı “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na alınacaktır.

  H1.2- Öğretim elemanlarına yönelik memnuniyet düzeyinin artırılması.

  H1.3- Uluslararası deneyim kazanımını desteklemek amacıyla   öğretim elemanlarının taleplerinin karşılanması.

  H1.4- Ders materyallerinin yarıdan fazlasının 2018 yılı sonuna kadar açık ders malzemesi olarak web ortamında yer almasının sağlanması.

  H1.5- 2014 yılı sonuna kadar uzaktan eğitim altyapısının tamamlanması, 2018 yılı sonuna kadar Üniversite ortak derslerinin %50 oranında uzaktan eğitimle verilmesi.

  H1.6- Eğitim alanlarındaki bilişim teknolojisi donanımlarının 2018 yılına kadar her yıl %20 oranında yenilenmesi

  H1.7- Mevcut birimlerde derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının 2018 yılı sonuna kadar en az %90 oranında karşılanması.

  H1.8- 2018 yılı sonuna kadar öğrenci memnuniyet anketlerinin  aralıklı olarak tekrarlanarak memnuniyet düzeyinin tüm alanlarda (beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) %70’in üzerine çıkarılması.

  H1.9- 2018 yılına kadar değişim programlarından (Erasmus,   Farabi ve Mevlana) yararlanan öğrenci sayısının her yıl %10 artırılması sağlanacaktır.

  H1.10- Kariyer planlama birimi aracılığıyla öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır. Tüm birimlerde yapılacak kariyer planlanması etkinliklerine öğrencilerin katılımını sağlanacaktır.

  H1.11- Dış paydaşların talep ve beklentileri doğrultusunda 2014 yılı sonuna kadar ders içeriklerinin düzenlenmesi ve her dört yılda bir ders içeriklerinin güncellenmesinin sağlanması.

  H1.12- 2018 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası üniversitelerle işbirliklerinin (Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi) geliştirilmesi.

  H1.13- 2018 yılı sonuna kadar her yıl Eğitim-Öğretim Programlarında yer alan derslerin bir kısmına iş dünyası ve kamu mensuplarının katkısının sağlanması.

  H1.14- 2018 yılı sonuna kadar her yıl öğrenciler için düzenlenen teknik gezi sayısının %10 artırılması.

  H1.15- 2014 yılı sonuna kadar Üniversite birimlerinde teknolojik donanım ihtiyaçlarının tespit edilmesi için “Eğitim Teknolojileri Komisyonu” oluşturulması ve gerekli raporların hazırlanması.

  H1.16-  2014 yılından itibaren bütün yeni mezunların Mezun Bilgi Sistemi’ne kaydedilmesi, 2018 yılına kadar daha önceki mezunların en az %25’inin sisteme kaydedilmesinin sağlanması.

  H1.17- 2014 yılından itibaren mezunların istihdam ve başarılarının izlenmesi.

  H1.18- 2018 yılı sonuna kadar lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayınının %10’unun üzerinde olması.

  H1.19- 2018 yılı sonuna kadar Tezsiz Yüksek Lisans program sayısının arttırılması ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılması.

  H1.20- Üniversitede ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans veya panel gibi bilimsel etkinlik sayılarının artırılmasının teşvik edilmesi.

  H1.21- Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen eğitim ve proje uygulaması gibi programların her yıl %10 artırılması. 

  H2.1-Bilimsel araştırma projelerine sağlanan desteklerin her yıl en az %10 oranında artırılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H2.2- Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi.

  H2.3- Bilimsel yayın sayısının artırılmasının teşvik edilmesi

  H2.4- 2014 yılından itibaren Merkezi Araştırma Laboratuvarında akreditasyon çalışmaları başlatılacaktır.

  H2.5- Proje Destek Ofisi’nin etkinliğinin arttırılması.

  H2.6- Lisansüstü tezlerin yayın haline getirilmesi teşvik edilecektir.

  H2.7- Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf dizinlerine girebilmeleri için gereken destek sağlanacaktır.

  H2.8- Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde desteklenmesi sağlanacaktır.

  H2.9- Üniversite araştırmacıları tarafından alınan kurum dışı destekli proje sayısının ve toplam destek miktarının artırılmasının teşvik edilmesi.

  H2.10- Öğrenci kongreleri ve çalıştaylarının desteklenmesi.

  H2.11- Riskli alanlarda (laboratuvar, arazi gibi) bulunacak  öğrenci ve personelin çalışma güvenliği eğitimi almasının sağlanması.

  H3.1- 2014 yılı sonuna kadar bilişim sistemlerinin altyapısı tamamlanarak tüm birimlerin entegrasyonunun sağlanması.

  H3.2- 2014 yılından itibaren her yıl idari personelin %20’sine yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek 2018 yılı sonuna kadar bütün idari personelin eğitim almasının sağlanması.

  H4.1- Halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %10 oranında artırılması.

  H4.2- Üniversitemiz faaliyetlerinin duyurulması ve sunduğu hizmetlerden yararlanılmasını artırmak için uygun iletişim yöntemleri kullanılması ve faydalanıcıların hizmete kolay erişebilmesinin sağlanması.

  H4.3- Aday öğrenciler arasında üniversitemizin bilinirliğinin artırılması amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, tanıtım etkinliklerine katılımın sağlanması.

  H5.1- 2018 yılı sonuna kadar üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin (çalıştay, kongre, toplantı v.b) her yıl %10 oranında artışı sağlanacaktır.

  H5.2- Ortak plan ve çalışmaların yapılabilmesi için Üniversite-Paydaş (sanayi, kamu gibi) işbirliği kurullarının oluşturulması.

  H5.3- Girişimcilik ve AR-GE odaklı sanayi ve kamu projelerinin sayısının her yıl %10 artışının sağlanması.

  H5.4- 2018 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin %50’den fazlasının ilgili sektörlerde staj yapmalarının sağlanması.

  H6.1- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde 2018 yılı sonuna kadar hizmet verilen birim sayısının artırılması.

  H6.2- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 2018 yılı sonuna kadar yan dal uzmanlığı hizmetlerinin artırılması.

  H6.3- 2014 yılı sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesi’nde tüm alanlarda hizmet verilmesi için altyapı ve insan kaynaklarının tamamlanması.

  H7.1- Eğitim ve öğretim alanlarının fiziki kapasitesini artırmak.

  H7.2- Üniversitemizin eğitim ve öğretim hizmetlerini daha etkin gerçekleştirmesi için yürüyüş yolu, tenis kortu ve halı saha 2016 yılında bitirilecektir.

  H7.3- Üniversitemizin konser, sergi vb. sanatsal faaliyetlerini artırmak amacıyla şehir merkezinde bir kültür merkezi 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

  H7.4- Öğrencilerimizin uygulamalı mesleki eğitimlerini geliştirmek ve üniversitemiz konuklarını ağırlamak amacıyla yapılan Konukevinin (uygulama otelinin) 2014 yılında hizmete girmesi sağlanacaktır.

  H7.5- Mevcut eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak amacıyla   Sağlık Yüksekokulu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Binası      2016 yılında bitirilecektir. 

  H7.6- Mevcut eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak amacıyla     İlahiyat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binaları 2018 yılında bitirilecektir.

  H7.7- Sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla    Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Bina inşaatı 2015 yılında bitirilecektir.    

  H7.8- Eğitim ve öğretim mekanlarımızın fiziki kalitesini artırmak amacıyla, Taşlıçiftlik Yerleşkesi alanında bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Merkezi Yemekhane binalarının dış cephe mantolaması 2018 yılı sonuna kadar bitirilecektir

  H7.9- Bilgi işlem altyapısını geliştirmek amacıyla, Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ alt yapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi, gerekli bileşenlerin yeniden kurulması ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi işlemi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H7.10- Üniversitemizin teknolojik altyapısındaki gelişmelere uygun olarak yazılımsal altyapı 2018 yılı sonuna kadar güncellenecektir.    

  H7.11- Yerleşkelerimiz güvenliğinin sağlanması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar tüm yerleşkelerde güvenlik sistemlerinin kurularak bina güvenlik kontrolleri oluşturulacaktır.

  H7.12- Öğrencilerimize sunulan sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar yemek hizmetlerinin birden fazla alanda sunulmasını sağlayacak alt yapı hazırlanacaktır.

  H7.13- “Yeşil Yerleşke” hedefiyle 2018 yılı sonuna kadar yerleşkelerdeki ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj alanlarının her yıl %5 artırılması.  

  H7.14- “Engelsiz Üniversite” hedefiyle çalışmaların sürdürülmesi.

  H8.1- 2018 yılı sonuna kadar üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynaklarının ve hizmetlerin geliştirilmesi ile kullanımının arttırılması için teknolojik olanaklardan yararlanılmasının sağlanması.

  H8.2- Evrak takip işlemleri için yeni Doküman Yönetim Sistemi Programının tamamlanması.

  H8.3- 2018 yılı sonuna kadar yerleşkelerimizin tüm alanlarında kablosuz internet hizmetinin verilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.gop.edu.tr/

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 60150, TOKAT

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gaziosmanpaşa Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]