2017-2021 dönemi İletişim Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüz dünyasında teknolojinin yeni yüzyıla sağladığı büyük imkanlar neticesinde hızlı bir değişim söz konusudur. Bu gelişmeler, Ülkemizin de önemli bir aktörü haline geldiği küresel sistemin yapısını da aynı hızla dönüştürmektedir. Dolayısıyla bütünsel bir yenilenmenin meydana geldiği bu süreçlerde yönetimler, öncelikli olarak etkilenen alanlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

  Birey odaklı kaliteli hizmet anlayışının kamu yönetiminde egemen kılınması çabaları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu bakış açısıyla Ülkemizde kamu kurumlarının faaliyetlerini sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde planlı bir şekilde yerine getirmeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile zorunlu kılınmıştır. Bu düzenleme ile kurumların geleceğe yönelik hedef ve amaçlarını belirlemeleri, sahip oldukları kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak halkımızın beklentilerine cevap verecek hizmetlerde bulunmaları temel politika olarak tespit edilmiştir.

  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, ilgili makamlar ile iç ve dış kamuoyunun oluşmasında; zamanında, doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde dış tanıtıma ve aydınlatma faaliyetlerine katkı sağlamak; yerli ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak ve de yerel basının güçlendirilmesine yardımcı olmak gibi amaçlara ulaşmakta teknolojik gelişmeleri yakından takip edip konusunda uzman personeli ile özverili bir çalışma yürütmektedir.

  Bu anlayış çerçevesinde, 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’ı hazırlayan BYEGM, önceki yıllarda olduğu gibi Plan’ın uygulanmasını da büyük titizlikle takip edecektir.

  Bu vesileyle Plan’ın hazırlanmasında emeği geçen Kurum personeline teşekkür eder, Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Binali YILDIRIM
  Başbakan

 • A1- İlgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak.

  A2- Yerli ve yabancı medya organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak, basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

  A3- Uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi bir Türkiye algısı oluşturmaya hizmet etmek ve bu kapsamda ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak, Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak.

 • H.1.1- Devlet Enformasyon Sistemi üzerinden sunulan haberlerin karakter sayısı ile sistemden faydalanan kullanıcı sayısı artırılarak, ilgili kurumların gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanacaktır.

  H.2.1- Basın mensuplarına basın kartı üst başlığı altında sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliği artırılacaktır.

  H.2.2- Yabancı medya mensuplarına sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliği artırılacaktır.

  H.2.3- Medya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik ve organizasyonların kapsamı geliştirilecektir.

  H.2.4- Türk medya sektörüne ilişkin bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak amacıyla planlama dönemi içerisinde Türkiye Medya Veri Tabanı (TMVT) oluşturulacaktır.

  H.3.1- Medya kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile iş birliği çerçevesinde düzenlenen uluslararası forum, konferans, sempozyum ve eğitim programlarının sayısı ve etkinliği artırılacaktır.

  H.3.2- Olumlu Türkiye algısına hizmet eden faaliyet ve projelere ilişkin Türkçeden yabancı dillere çeviri sayısı, izlenme sayısı ve çevrildikleri dil sayısı artırılacaktır.

  H.3.3- Hükümet faaliyetlerinin kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtılmasına yönelik yayınlar çıkarılacak ve organizasyonlar düzenlenecektir.

  H.3.4- Türkiye’nin ulusal ve uluslararası etkinliğini güçlendiren organizasyonlara ilişkin, genel iletişim stratejileri ve sosyal medya alanına yönelik özel stratejiler hazırlanması noktasında yıl içinde gelen talepler karşılanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]