2019-2023 dönemi Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bakan Sunuşu
  Ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısındaki hızlı değişim ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkan
  ihtiyaçların karşılanmasında; nitelikli ve etkin politikalar üretilmesinde önemli bir rol oynayan stratejik
  planlar, kurumlarımız açısından yol gösterici niteliktedir. Böylelikle, etkin, verimli ve şeffaf bir yönetim
  sistemine sahip olunması gerekliliği ile stratejik yönetim, stratejik planlama, performans yönetimi gibi
  yönetimsel yaklaşımların önemi de artmaktadır.
  Bu önemle; performans odaklı, verimlilik ve etkinliğin ön plana çıktığı, yeni kamu mali yönetimi sistemi
  doğrultusunda stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarına öncelik verilmiş ve
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
  Küreselleşme sürecinde, doğru kararlar verilebilmesi ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmesinde, doğru,
  güvenilir ve zamanlı bilginin önemi büyüktür. Bilgi toplama ve bilgiyi değerlendirmenin önemi de her
  geçen gün artırmaktadır. Bu süreç, her alanda olduğu gibi, sürekli yenilenmeyi gerektirmekte ve
  Türkiye İstatistik Kurumunun kayıtsız kalamayacağı dönüşümlerin yaşanmasını da zorunlu kılmaktadır.
  İstatistiklerin doğru, güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir ve erişilebilir olması konusunda asla ödün
  vermeyen Türkiye İstatistik Kurumu; değişen ve gelişen ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hedefleri
  ve öncelikleri belirleme ve yönetme çerçevesinde kaynaklarını etkin biçimde kullanan somut hedeflere
  dayalı, 2019-2023 dönemini kapsayan planlama çalışmalarını tamamlayarak Stratejik Planını
  hazırlamıştır.
  Türkiye İstatistik Kurumunun hazırlamış olduğu Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm
  çalışanlara teşekkür eder, planın başarı ile uygulanmasını temenni ederim.
  Dr. Berat ALBAYRAK
  Hazine ve Maliye Bakanı

 • Amaç 1 Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak

  Amaç 2 İstatistik üretim sürecini iyileştirmek

  Amaç 3 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  Amaç 4 Türkiye İstatistik Sisteminde Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirmek ve istatistik okuryazarlığını artırmak.

 • Hedef 1.1 Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun olarak mevcut istatistikler geliştirilecek ve yeni istatistikler üretilerek sürekliliği sağlanacaktır.

  Hedef 1.2 İnternet sitesi ve diğer dağıtım kanalların kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir.

  Hedef 2.1 İdari kayıtların en az 5 konuda istatistik üretiminde kullanımı sağlanacaktır.

  Hedef 2.2 Büyük veri ve büyük hacimli verinin kullanılması yaygınlaştırılacak, alternatif veri toplama ve analiz yöntemleri kullanılacaktır.

  Hedef 2.3 İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.

  Hedef 3.1 Stratejik yönetim anlayışı geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 3.2 Kurum kaynaklarının çağın değişen koşullarına, Kurumun önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 4.1 Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü güçlendirilecektir.

  Hedef 4.2 Mevcut bilgi birikimi ve tecrübenin uluslararası alanda paylaşımı artırılacaktır.

  Hedef 4.3 Kurumsal algı olumlu yönde geliştirilecek ve istatistik okuryazarlığı artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]