2010-2014 dönemi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birisidir. Maden ürünleri; sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir.

   

  Madencilik politikamız; yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi hedefleri üzerinde yoğunluk kazanmaktadır.

   

  Ülkemizin sadece zengin maden kaynaklarına sahip olması yeterli değildir. Bu madenlerin işletilmesiyle yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılması, bu kaynakların atıl durumda bırakılmaması ve en kısa sürede üretilerek sanayiye sunulması ülkemizin ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

   

  MTA Genel Müdürlüğü bilimsel yöntem ve metotlar kullanarak yürüttüğü çalışmalarla özellikle arama dönemindeki riskleri asgariye indirerek madencilik sektörüne bu anlamda destek olmakta ve öncü görevini sürdürmektedir. Nitekim ülkemizde var olan madenciliğe dayalı bütün kurum ve kuruluşların temelinde MTA’nın ürettiği bilgileri ve desteği görmek mümkündür. Ayrıca, MTA Genel Müdürlüğü’nün aramacılık alanında karşılaşılan sorunların aşılması yönünde özellikle son dört yıldır yoğun çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen projelerle yerli kaynaklarımızın payının ve çeşitliliğinin artırılması hedefine yönelik olarak ciddi sonuçlar elde etmiştir.

   

  Dünyada ekonomi, politika, sosyal, bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ile iletişim kolaylıkları içinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vururken, kurumlar bu gelişime uyum sürecinde, stratejik planlama ile kurumsallaşmaya önem vererek, neredeyiz sorusu ile başlamakta, gitmek istediği yönü belirlemekte, arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl gidilebileceğini ortaya koymakta ve son aşamada başarılarını ölçmektedir. Birlikte çalıştıkları paydaşları ve çalışanları ile sürekli olarak niçin, nasıl ve ne şekilde çalışacaklarını ve nasıl daha iyi olacaklarını sorgulamaktadırlar. Yönetim aracı olarak, Stratejik Plan yönlendirici bir referans belge hüviyeti taşımaktadır. Stratejik Planınız bir yandan sektörde etkinliğinizi artırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğinizin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır.

   

  ATATÜRK, MTA hakkındaki düşüncelerini “…memleketin henüz meçhul bulunan diğer yer altı servetlerini jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini MTA Enstitüsü’ne verdik, çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ederiz.” şeklinde ifade etmiştir. Kuruluşundan günümüze belirlemiş olduğu hedefler ile çalışma ilkesini benimsemiş bir kurum olan MTA’nın, önümüzdeki beş yılına rehberlik edeceğine ve gelecekte de mesut sürprizleri sürdürmesinde büyük fayda sağlayacağına inandığım Stratejik Planınızın, ülke ve dünya madenciliğine katkılar sağlamasını temenni ederim.

   

 • A1- Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve yer yüzeyinin doğru kullanılmasına temel olacak yer bilim araştırmaları yapmak

   

  A2- Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama çalışmaları gerçekleştirmek.

   

  A3- Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel, bireysel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak, gelişim fırsatları oluşturmak.

   

  A4- Yer bilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları yapmak, çevreye duyarlı ileri teknolojileri saptamak, teknolojik öngörülerde bulunmak, yöntemler geliştirmek ve uygulamak.

   

  A5- Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunmak.

 • H1.1- Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.

   

  H1.2- Farklı amaç ve ölçekte yer bilim haritaları hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek.

   

  H1.3- Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.

   

  H1.4- Yer bilimleri veri bankası oluşturmak.

   

  H2.1- Metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile ilgili etüt çalışmaları gerçekleştirmek.

   

  H2.2- Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak envanterlerini hazırlamak ve güncellemek.

   

  H3.1- Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk üstlenebilecek birikime kavuşturmak.

   

  H3.2- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurarak standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak.

   

  H3.3- Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını ve kurum fiziki yapısını iyileştirmek.

   

  H3.4- Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını artırmak.

   

  H4.1- İşletilen ve işletilemeyen maden sahalarını ve/veya maden atık/artıklarını, yeni teknoloji ve bakış açısı ile değerlendirerek, sorunlarını çözmek.

   

  H4.2- Metalik ve endüstriyel hammaddelerden, katma değeri yüksek ve kullanım yelpazesi geniş nihai ürün geliştirmek.

   

  H4.3- Yer bilimleri ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesine ve önlenmesine yönelik proje geliştirmek.

   

  H4.4- Analiz/test kalitesini, çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak.

   

  H5.1- Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve tanınırlığını artırmak.

   

  H5.2- Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]