2011-2015 dönemi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim çok farklı sahalarda kendini hissettirmekte olup, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, kamu harcamaları üzerindeki mali sınırlamalar, kamu hizmet standartlarının toplumun talep ve beklentilerine uygun olarak yükseltilmesi ihtiyacı, teknolojik gelişmeler, kamu hizmetlerinin sunumu ile maliyetlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır.

   

  Bu kapsamda, kamu kaynaklarının daha ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan, mali disiplini ve saydamlığı öngören, hesap verilebilirliğe dayalı bir sistem için yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Türk Kamu Yönetimine yeni anlayış ve açılımlar getiren ve aynı zamanda Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde yapılan reformların ortaya koyduğu yeniliklerden biri olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Stratejik Planlama uygulaması getirilmiştir.

  Nihat ERGÜN
  Sanayi ve Ticaret Bakanı
  KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

 • A1- KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek

   

  A2- KOBİ'lerin, arge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak

   

  A3- Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek

   

  A4- Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak

   

 • H1.1- Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak 

  H1.2- KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak

   

  H1.3- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek 

  H1.4- KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek

   

  H2.1- ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak 

  H2.2- ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak 

  H3.1- Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak 

  H3.2-  Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak

  H3.3-  Kadın girişimciliği geliştirmek

   

  H4.1- İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimini sağlamak

  H4.2- Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak 

  H4.3-   KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]