Gelir İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplamaktır.

Kurum vizyonu

Ekonomik aktiviteleri kavrayarak vergi ve diğer gelirleri tam ve zamanında toplayan, kayıtlı ekonomiyi teşvik eden, yetkin beşeri sermayesiyle kaliteli hizmet sunan, mükellef odaklı, yenilikçi ve katılımcı örnek bir idare olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet gelirlerini toplamak ve gelir politikasını adalet ve tarafsızlık ilkeleri içinde uygulamak temel görevleri ile ülkemiz mali yönetiminde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Ekonomimizde yaşanan makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasında, enflasyonla mücadelede, katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilerek uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasında ve büyümenin desteklenmesinde vergi politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Gelir İdaresinin gelecek beş yıllık yol haritasını çizen 2019-2023 Stratejik Planı, bu bilinçle, tahsilatta etkinliği sağlayacak, vergi kayıp ve kaçağı ile etkin mücadele ederek kayıtlı ekonomiyi teşvik edecek, kaliteli hizmet sunarak mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artıracak amaç, hedef ve stratejilerle hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bilgi teknolojisi sistemlerini daha aktif bir şekilde kullanacak, veri analizine dayalı sistemleri geliştirerek kayıt dışı ekonomiyle planlı bir şekilde mücadeleye ve mükelleflere sunduğu hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması amaçlarına uygun olarak hazırlanan Gelir İdaresi Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık çalışmalarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sundukları katkıdan dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

  Dr. Berat ALBAYRAK Hazine ve Maliye Bakanı

 • AMAÇ (A1) - VERGİ VE DİĞER GELİRLERİN TOPLANMASINDA ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

  AMAÇ (A2)-VERGİ KAYIP VE KAÇAĞI İLE MÜCADELE ETMEK

  AMAÇ (A3)- VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK

  AMAÇ (A4)- KALİTELİ HİZMET SUNMAK

  AMAÇ (A5)- KURUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

 • HEDEF (H1.1)-VERGİ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TAHSİLATTA ETKİNLİK ARTIRILACAKTIR.

  HEDEF (H1.2)-ALTERNATİF VERGİ ÖDEME KANALLARININ KULLANIMI ARTIRILACAKTIR

  HEDEF (H2.1)-KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEYE KATKI SAĞLANACAKTIR.

  HEDEF (H2.2)-VERGİ KAYIP VE KAÇAĞI İLE MÜCADELE ALANINDA ELEKTRONİK UYGULAMALARIN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR.

  HEDEF (H3.1)-TOPLUMSAL VERGİ BİLİNCİ VE MÜKELLEF MEMNUNİYETİ ARTIRILACAKTIR.

  HEDEF (H3.2)-İZAHA DAVET MÜESSESESİ ETKİN KULLANILACAKTIR.

  HEDEF (H4.1)-BİLGİ TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI GELİŞTİRİLECEKTİR.

  HEDEF (H4.2)-VERGİ MEVZUATI SADELEŞTİRİLEREK VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ANLAŞILIR HALE GETİRİLECEKTİR.

  HEDEF (H4.3)-HİZMETLERDE VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLANARAK MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEKTİR.

  HEDEF (H4.4)-ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEKTİR.

  HEDEF (H5.1)-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTIRILACAKTIR.

  HEDEF (H5.2)-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK VE KURUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA VE HİZMET ORTAMLARI İYİLEŞTİRİLECEKTİR.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.gib.gov.tr/

İlkadım Cad., 06450, Dikmen/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gelir İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]