Yükseköğretim Kurulu

Kurum misyonu

Yükseköğretimi planlamak, düzenlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle ülkenin bilimsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

 

Kurum vizyonu

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli bilimsel faaliyetler yürütmek, araştırma süreçlerini teşvik etmek, bilgi ve teknoloji üretmek, bilimsel verileri yaymak, yükseköğretim kurumlarımızı evrensel bilim dünyasının seçkin üyeleri haline getirmek ve milli, ahlaki, insani değerleri taşıyan topluma yararlı olma şuuruna sahip bireyler yetiştirmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte Ülkemizde kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren etkinlik ve verimliliğin temel alındığı “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmeye başlanmıştır. Söz konusu yönetim anlayışı, mevcut durumu analiz ederek geleceği doğru şekillendirmeyi sağlamakta, tüm kurum ve kuruluşlarda kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel bir şekilde kullanılabilmesine ve etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet etmektedir.

  Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma ve “net kalkınma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen” bir Türkiye hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kılmaktadır.

  Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte özellikle 2000’li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrenci hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir.

  Ülkemizde de yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken özellikle 2003-2018 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanmış, yatay büyüme olarak adlandırabileceğimiz büyük bir büyümeye şahit olunmuştur. Türkiye yükseköğretim alanı, son yıllarda göstermiş olduğu niceliksel büyüme ile başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Kasım 2018 itibari ile yükseköğretimde 8 milyona yakın öğrenci, 160 bine yakın öğretim elemanı, 206 yükseköğretim kurumumuz bulunmaktadır. Ülkemiz öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın önde gelen ülkesi konumundadır.

  Yükselen ekonomilerin arasında yer alan ülkemizdeki yüksek büyüme performanslarının sürdürülebilir olması için yetiştirdiğimiz insan gücünün toplumsal-ekonomik fayda sağlayacak uygulama alanlarına aktarılması ve aynı zamanda bu sürece nitelik, keyfiyet ve kalitenin de eşlik etmesi gereklidir.

  İçinde bulunduğu toplumun bir cüzü olarak ülkesine hizmeti ve ülkesi için üretmeyi önceleyen üniversiteler,  giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline gelmiştir ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınmada temel rol oynamaktadır. Tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yöneldiği misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma ile ilgili yürüttüğümüz başarılı süreçler, kalitenin yükseköğretimin merkezine alındığı ve kalite odaklı büyüme, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik düzenlemelerimiz, hedef odaklı uluslararasılaşma çalışmalarımız, Türkiye’nin prestij projesi, YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nde olduğu gibi akademide ve endüstride ülkemizin geleceğinin değeri olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine verdiğimiz önem, başarıyı önceleyen projelerimiz “Yeni YÖK” konseptinde yürüttüğümüz çalışmalar arasında yerini almıştır.

  Bu kapsamda, Yeni YÖK anlayışıyla oluşturulan Stratejik Plan, çalışma ekibimizin özverili katkılarıyla hazırlanan 2019-2023 dönemi Stratejik Planı, Kurulumuzun çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Kurulumuz, kurumsal stratejik amaç ve hedeflerini, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesi öncelikli gündeminin ışığında, kurumsal kapasitesini geliştirecek, yükseköğretim sisteminde kurumsal düzeyde tekâmülde devamlılık esaslı bir kalite güvence sisteminin oluşmasını sağlayacak şekilde belirlemiştir.

  Nitelikli insan ve nitelikli toplumu amaçlayan; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yükseköğretim sistemi hedefi doğrultusunda ulusal kalkınma planları ve üst strateji belgeleriyle uyumlu olarak hazırlanan Yükseköğretim Kurulu’nun 2019-2023 dönemine ait Stratejik Planının, kurum kültürü ve kimliğinin gelişmesine ve güçlenmesine, Yeni YÖK sürecinin hızla hayata geçirilmesine, ulusal düzeydeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını temenni ederim.

  Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

  Yükseköğretim Kurulu Başkanı

 • AMAÇ-1 Yükseköğretimi Nitelik ve Nicelik Olarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Etkin ve Etkili Olarak Planlamak ve Yönetmek

  AMAÇ-2 Yükseköğretim Kurulunun Kurumsal Kapasitesini ve İşleyişini Geliştirmek

  AMAÇ-3 Yükseköğretim Denetim Sistemini Daha Etkin ve Etkili Hale Getirmek

  AMAÇ-4 Üniversitelerarası Kurulun Kurumsal Kapasitesinin İşleyişini Geliştirmek • Hedef 1.1. Yükseköğretim kurumlarının, birimlerinin ve programlarının açılması, açılan bu programlara öğrenci alınması taleplerini, ülke ve bölge planları ile iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel eğilimleri dikkate alarak bununla ilişkili karar alma süreçlerini geliştirmek 

  Hedef 1.2. Yükseköğretim sistemindeki insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

  Hedef 1.3. Yükseköğretim sistemindeki öğrenci kapasitesini nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

  Hedef 1.4. Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma düzeyini arttırmak

  Hedef 1.5. Yükseköğretim kurumlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek

  Hedef 1.6. Yükseköğretim kurumlarının paydaşları ile işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek

  Hedef 2.1. Belge, Veri ve Bilgi Yönetim Sistemlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

  Hedef 2.2 Dijitalleşme kapsamında yükseköğretim kurumlarından gelen talep ve işlemlerde bürokrasinin azaltılarak karar alma süreçlerinin hızlandırılması, var olanların iyileştirilmesi ve Kurulumuz tarafından sunulan hizmetlerin e-Devlet üzerinden tamamlanması

  Hedef 2.3. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

  Hedef 2.4. Kurumsal ve Kurumlararası İletişimin ve İşbirliğinin Etkinliğini Artırmak

  Hedef 2.5 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yönetilen Değişim Programları (Mevlana, Farabi) ve Yurtdışı Destek Programlarını Daha Etkin Şekilde Yönetmek

  Hedef 3.1. Yükseköğretim Gözetim ve Denetim Sistemine İlişkin Mevzuatı Amaca Uygun Şekilde geliştirmek

  Hedef 4.1. Üniversitelerarası Kurula Ait Mevzuatı Geliştirmek

  Hedef 4.2. Konsey ve Komisyonların Karar Alma Süreçlerini İyileştirmek

  Hedef 4.3. Üniversitelerarası Kurulun Fiziki ve Teknolojik Altyapısını Geliştirmek

  Hedef 4.4. Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Değerlendirme İş ve işlemlerini Geliştirmek ve Süreci Hızlandırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Yükseköğretim Kurulu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.yok.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 06539, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Yükseköğretim Kurulu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]