Yükseköğretim Kurulu

Kurum misyonu

Yükseköğretimi planlamak, düzenlemek, yönlendirmek ve denetlemek suretiyle ülkenin bilimsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

Kurum vizyonu

Yükseköğretimin niteliğini evrensel standartlara çıkararak yükseköğretim alanında uluslararası bir cazibe merkezi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte Ülkemizde kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren etkinlik ve verimliliğin temel alındığı “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmeye başlanmıştır. Söz konusu yönetim anlayışı, mevcut durumu analiz ederek geleceği doğru şekillendirmeyi sağlamakta, tüm kurum ve kuruluşlarda kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel bir şekilde kullanılabilmesine ve etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet etmektedir.
  Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kılmaktadır.
  Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte özellikle 2000’li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir.
  Ülkemizde de yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanmış, yatay büyüme olarak adlandırabileceğimiz büyük bir büyümeye şahit olunmuştur. Aralık 2015 tarihi itibari ile yükseköğretim kurumu sayımız 193‘e ulaşmış ve öğrenci sayımız da altı milyonu aşmış, bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki en yüksek öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Bu kalite odaklı büyümenin de yükseköğretim kurumlarımızın misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, üniversite olmanın şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesini gerektirmektedir.
  Yeni YÖK anlayışıyla oluşturulan Stratejik Plan, Çalışma Ekibimizin özverili katkılarıyla hazırlanan 2016-2020 dönemi Stratejik Planı, Kurulumuzun çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Kurulumuz, kurumsal stratejik amaç ve hedeflerini, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesi öncelikli gündeminin ışığında kurumsal kapasitesini geliştirecek, yükseköğretim sisteminde kurumsal düzeyde tekâmülde devamlılık esaslı bir kalite güvence sisteminin oluşmasını sağlayacak şekilde belirlemiştir.
  Nitelikli insan ve nitelikli toplumu amaçlayan; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yükseköğretim sistemi hedefi doğrultusunda ulusal kalkınma planları ve üst strateji belgeleriyle uyumlu olarak hazırlanan Yükseköğretim Kurulu’nun 2016-2020 dönemine ait Stratejik Planının, kurum kültürü ve kimliğinin gelişmesine ve güçlenmesine, Yeni YÖK sürecinin hızla hayata geçirilmesine ve ulusal düzeydeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını temenni ederim.

                                                                                        Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
                                                                                       Yükseköğretim Kurulu Başkanı

 • A1.Yükseköğretimi Nitelik ve Nicelik Olarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Etkin ve Etkili Olarak Planlamak ve Yönetmek
  A2. Yükseköğretim Kurulunun Kurumsal Kapasitesini ve İşleyişini Geliştirmek
  A3. Yükseköğretim Denetim Sistemini Daha Etkin ve Etkili Hale Getirmek
  A4. Üniversitelerarası Kurulun Kurumsal Kapasitesinin İşleyişini Geliştirmek

 • H1.1- Yükseköğretim kurumlarının, birimlerinin ve programlarının açılması, açılan bu programlara öğrenci alınması taleplerini ülke ve bölge planları ile iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel eğilimleri dikkate alarak bununla ilişkili karar alma süreçlerini geliştirmek

  H1.2- Yükseköğretim sistemindeki insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

  H1.3- Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma düzeyini arttırmak

  H1.4- Yükseköğretim kurumlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesi yönünde stratejileri belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek

  H1.5- Yükseköğretim kurumlarının paydaşları ile işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde stratejileri belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek

  H1.6- Yükseköğretim sisteminin kalite güvencesi odaklı yapılanmasını sağlamak

  H2.1- Yükseköğretim Kurulunun Kurumsal Yapı, Sistem ve Süreçlerini Geliştirmek

  H2.2-Belge, Veri ve Bilgi Yönetim Sistemlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

  H2.3- İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

  H2.4- Kurumsal ve Kurumlararası İletişimin ve İşbirliğinin Etkinliğini Artırmak

  H2.5- Kurumun Fiziki ve Teknolojik Alt Yapısını İyileştirmek

  H2.6-Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yönetilen Değişim Programları (Mevlana, Farabi) ve Yurtdışı Destek Programlarını Daha Etkin Şekilde Yönetmek

  H3.1- Yükseköğretim Gözetim ve Denetim Sistemine İlişkin Mevzuatı Amaca Uygun Şekilde geliştirmek

  H3.2-Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Organizasyon Yapısını İyileştirmek ve Norm Kadro Planlamasını Yapmak

  H3.3-Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Paydaşlarla İletişimini Rehberlik/Önleyici Denetim İşlevini Güçlendirmek

  H4.1- Üniversitelerarası Kurula Ait Mevzuatı Geliştirmek

  H4.2-Üniversitelerarası Kurulun Yönetim Kapasitesini Geliştirmek

  H4.3- İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

  H4.4- Konsey ve Komisyonların Karar Alma Süreçlerini İyileştirmek

  H4.5- Üniversitelerarası Kurulun Fiziki ve Teknolojik Altyapısını Geliştirmek

  H4.6-Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Değerlendirme İş ve işlemlerini Geliştirmek ve Süreci Hızlandırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Yükseköğretim Kurulu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.yok.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 06539, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Yükseköğretim Kurulu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]