Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Kurum misyonu

Uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan bir kurum olmaktır.

Kurum vizyonu

Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerini, uluslararası standartlarda yürüten bir sınav merkezi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • ÖSYM, “6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun” ve 4 sıra sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kamu kurumu yapısına kavuşmuştur. Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyon adaya sınav hizmeti sunan ve bu ölçekte ülkemizde ve dünyada tek sınav merkezi olan ÖSYM, uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonu ile yoluna devam etmektedir. Kurumun temel felsefesi; kendini sürekli yenileyerek ve değişime hızla uyum sağlayarak, tüm çalışmalarını bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp, geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Herkes için her yerde olmayı, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları yerleşim biriminde hizmet verebilmeyi, sınav süreçlerinde yenilikçi olmayı ve toplum nezdindeki güvenilirliği sürdürmeyi var oluş nedeninin temel ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları ile birlikte ekip anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. ÖSYM, 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planda stratejileri ve hedefleri belirlemiştir. ÖSYM Stratejik Planı yeni sisteme geçiş kapsamında 2019-2023 olarak revize edilmiştir. Bu plandaki hedefler, ölçülebilir projelere dönüştürülmüş olup bu projelerin gerçekleştirileceği zaman aralıkları yıllık performans programları ile belirlenecektir. 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planımızın etkin ve uygulanabilir şekilde gerçekleşmesi dileklerimle, planın hazırlanmasında emeği geçen önceki yöneticilere ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Halis AYGÜN Başkan

 • AMAÇ 1: Geçerli, güvenilir ve adil sınav hizmetleri sunmak

  AMAÇ 2:Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • Geçerli, güvenilir ve adil sınav hizmetleri sunmayı sağlayacak sorular üretmek

  Geçerli, güvenilir ve adil sınav hizmetleri sunmayı sağlayacak proje ve incelemeleri desteklemek, test güvenliği ve sınavların değerlendirilmesine yönelik rapor hazırlatılması

  Bütün sınav merkezlerinde aynı sınav güvenliği ve sınav standartlarını oluşturmak

  Elektronik sınav hizmeti veren sınav merkezlerinin sayısını artırmak

  Engeli/Sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylara uygulanan sınavlarda hizmet kalitesini artırmak

  Aday bilgilendirme ve eğitim-yönetim sistemini geliştirmek

  Aday odaklı il ve ilçe sınav merkezi sayısının artırılması

  İnsan kaynakları kapasitesi ile mesleki yetkinliği güçlendirmek

  Bilişim alt yapısını geliştirmek

  Bilgi güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20120705.html

ÖSYM, 06538, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]