İstanbul Üniversitesi

Kurum misyonu

Doğu ile Batı'yı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi, ülkemize ve insanlığa
yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

Kurum vizyonu

İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilim ve teknolojideki süratli gelişme, tüm dünya toplumlarını birçok alanda etkilemiş ve bilgi esaslı
  yönetim, ekonomi ve yaşam biçimi ön plana çıkmıştır. Günümüzde dünya toplumları içinde lider olmanın temel koşulu da "bilgi toplumu", "bilgi ekonomisi" gibi kavramları özümsemiş ve uygulamaya geçirmiş olmaktır. "Dünyanın küçülmesi, dünyanın yoğunlaştırılarak bir bütün olarak algılanması" biçiminde tanımlanan küreselleşme, bilginin üretilmesini, paylaşılmasını, esnek ve uyum sağlayan yapıların geliştirilmesini, kapsamlı araştırma-geliştirme çalışmalarını ve rekabeti zorunlu kılmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği rekabette başarılı olmanın yolu, bilgi üretimine katkıda bulunmak; eleştirel düşünceye sahip, "yaşam boyu öğrenme" ilkesini benimsemiş, bilgi toplumu insanının özelliklerini taşıyan, mesleğinde başarılı bireyler yetiştirmektir.
  Bu beklentilerin karşılanmasında ana görev, doğal olarak üniversitelere düşmektedir. Son elli yılda yükseköğretim kurumları, sorumluluk bilinci içinde, meslek eğitiminin yanı sıra, düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirebilmek amacıyla pek çok yeni yaklaşımı benimsemişlerdir.
  Bu alanda, öğrencinin genellikle edilgen bir konumda bulunduğu geleneksel eğitimin yetersizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla eğitim bilimlerindeki "öğrenme öncelikli, birden fazla disiplinde eğitim alma" yaklaşımı gibi gelişmelerin, tüm yüksek eğitime yansıtılması söz konusu olmuş ve çağdaş yönetim anlayışı da yine üniversiteleri etkilemiştir. Son 15-20 yıl içinde, üniversiteler, kendi alanlarındaki araştırma ve eğitimle ilgili olarak, uluslararası etkinlik gösterme, küreselleşmenin getirdiği rekabetle başa çıkma, eğitimi ve geleneksel yönetim anlayışını toplam kalite yönetimi anlayışı ile değiştirme, performansa dayalı bir denetim mekanizması çalıştırma gibi çok çeşitli alanlarda, dönüşüm olarak ifade edebileceğimiz bir çaba içine girmişlerdir. Avrupa Birliği, yükseköğretim alanındaki çalışmalarında, 2020 yılında eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile Avrupa'nın dünya lideri olma hedefine kilitlenmiş olarak hızla ilerlemektedir. Ancak benzer gelişmeler Kanada, ABD, Avustralya vb. ülkelerde de süratle uygulanmakta ve tüm dünya üniversiteleri bu alanda yoğun bir çaba göstermektedirler. İstanbul Üniversitesi tüm bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Birçok biriminde uluslararası akreditasyon, kalite güvence standartları vb. çalışmaları tamamlanmış, birimlerin bir kısmında ise devam etmektedir. "İstanbul Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı" bu çalışmaları destekleyecek ve geliştirecek doğrultudadır. Ülkemizin bilimsel ve sosyal yaşamına damgasını vurmuş olan İstanbul Üniversitesi, yeni dönem stratejik plan çalışmalarına, mensuplarının geniş katılımıyla 08.01.2013 tarihinde başlamıştır, özverili bir çalışmanın sonucunda üniversitenin özgün yapısına uygun olarak "İstanbul Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı" hazırlanmıştır. Çalışmalara katkı sağlayan mensuplarımıza teşekkürlerimi sunarım.
  Üniversitemiz, tarihinden aldığı güçle sürekli iyileşmeye odaklanarak, hem ulusal yükseköğretim stratejilerine hem de uluslararası gelişmelere paralel olarak çalışmalarına devam edecektir.
                                                                                                              Prof. Dr. Yunus SÖYLET
                                                                                                                            Rektör

 • A1- Eğitimde uluslararası standartları sağlamak ve uluslararasılaşma stratejilerini etkin biçimde kullanmak

  A2- Yaşadıkları toplumun sosyal ve kültürel sorunlarıyla ilgilenen ve bilimsel bakış açısı üreten öğrenciler yetiştirmek

  A3- Eğitimde güncel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek en son yeniliklerin uygulanmasını sağlamak

  A4- Yaşam boyu öğrenim olanaklarını artırmak

  A5- Eğitim mekânlarının altyapılarının ve eğitim donanımlarının iyileştirilmesini sağlamak

  A6- Ulusal ve uluslararası imaj ve saygınlığı artırmak

  A7- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek

  A8- Mezunlarla iletişimin güçlendirilmesini sağlamak

  A9- Üniversite ve birimlerinin tanıtımını sağlamak

  A10- Kurumsal kimlik ve motivasyonun geliştirilmesini sağlamak

  A11- Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aidiyet ve motivasyonlarını artırmak

  A12- İÜ'nün mevcut organizasyon yapısını ve sorunlarını tespit ederek özümlemek, 2014 yılı sonuna kadar İÜ Yönetim Bilgi Sistemini (e-dönüşüm) oluşturmak ve tüm birimlerde işlerliğini sağlamak

  A13- Etkin bir performans yönetim sisteminin kurulması ve akademik ile idari personelin performanslarına göre ödüllendirilmesini sağlamak

  A14- Doğaya saygılı ve çevreye önem veren bir üniversite olmak

  A15- İÜ AR-GE ve Yenilikçi Araştırma (İnovasyon) politikasını geliştirmek

  A16- Araştırma ve araştırmacı altyapısını geliştirmek

  A17- Üniversitemizde üretilen ve uluslararası endeksler kapsamına giren yayın sayısını artırmak

  A18- Üniversitenin ve öğretim üyelerinin gelirlerinin artırılması için Lobi faaliyetlerini artırmak

  A19- Yeni fon kaynakları üretmeye yönelik çalışmaları artırmak

 • H1.1- Eğitimde uluslararası kalite standartlanı sağlamak

  H1.2- Geleceğin insan kaynaklarına yönelik eğitimi planlamak

  H1.3- İÜ öğretim üyesi kadrosunu güçlendirmek

  H2.1- Her öğrencimizin bir sosyal sorumluluk projesinde ve bilimsel projede bizzat görev aldığı bir eğitim sistemi oluşturmak

  H3.1- Eğitimde e-dönüşümü tamamlayarak teknolojik eğitim mekânları oluşturmak

  H4.1- Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika eğitimlerini yaygınlaştırmak

  H4.2- İkinci üniversite olanaklarını yaygınlaştırmak

  H4.3- 2015 yılı sonuna kadar tüm birimleri "Engelsiz Üniversite" olarak yenilemek

  H5.1- 2018 yılı sonuna kadar yeni mekânların inşasını, var olanlann yenilenmesini sağlamak

  H5.2- Öğrenci ve öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için kütüphanelerin hizmet sürelerini artırmak ve yeni dijital kütüphane projelerini uygulamaya koymak

  H6.1- İstanbul Üniversitesi'nin dünyanın ilk 100 üniversitesi içerisine girmesini sağlamak

  H6.2- Her birimin ilgi alanında yılda en az bir ulusal veya uluslararası etkinliğe (bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif) katılmasını ve/veya bu tür etkinliği düzenlemesini sağlamak

  H6.3- IÜ'nün sosyal medyada etkin bir biçimde yer almasını sağlamak

  H7.1- Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle işbirliğini geliştirmek

  H8.1- Tüm birimlerde mezunlarla düzenli iletişime girmek

  H9.1- Üniversitemizin sahip olduğu tarihi, sanatsal ve sosyal variıklann tanıtımında daha etkin olarak kullanılmasını sağlamak

  H10.1- 2014 yılı sonuna kadar İÜ'nün misyon, vizyon ve ilkeleri ile kalite politikasının
  tüm akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler tarafından bilinmesini ve
  benimsenmesini sağlamak

  H.10.2- Bilim, kültür, sanat ve sporla gündeme gelen bir üniversite olmak

  H10.3- Öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olarak
  ilerletilmesine yönelik sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek ve sürdürmek

  H10.4- Kurum kimliğinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik stratejiler üretmek

  H11.1- 2014 yılı sonuna kadar akademik başarıların izlenmesini ve duyurulmasını
  sağlayacak yapıyı kurmak

  H.11.2- Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelere katılımını motive etmek

  H.11.3- Çalışanlar arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek faaliyetler düzenlemek

  H.11.4- Öğrenciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek faaliyetler düzenlemek

  H.11.5- Tüm mensuplarımızın ve öğrencilerimizin üniversitemiz olanaklarından
  yararlanma düzeyini artırmak

  H.11.6- Memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik anket uygulamaları yapmak ve
  bunların değerlendirilmesini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İstanbul Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452, Beyazıt, Fatih/İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İstanbul Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]