Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

Kurum vizyonu

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • REKTÖR SUNUŞU

  Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında hiç kuşkusuz üniversiteler gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

  Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul etmekteyiz.  Planımız, geniş bir zaman dilimi içerisinde ve tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak hazırlanmıştır. Bu süreçte üniversitemiz T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan stratejik plan rehberinin uygulanmasında pilot üniversite olarak seçilmiştir.

  Yeni plan döneminde KTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

  Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre başlatmış olduğu çalışmaları ile örnek model üniversiteler arasında gösterilmiş olup; bütünleşik kalite süreçlerimize yönelik faaliyetlerimiz yeni plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

  Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından 20 pilot üniversiteden biri olarak seçilen üniversitemiz, yeni plan döneminde bu amaca yönelik faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır.

  Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden birisi olacaktır.

  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının başarı ile uygulanacağı,  Türkiye'nin en köklü ve dördüncü üniversitesi olarak yetişmiş insan gücüne katkılarımız yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inancı ile planın hazırlanışı aşamalarında katkı veren gerek üniversitemiz çalışanlarına gerekse tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

  Saygılarımla.

   

  Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

  Rektör

 • Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.

  Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.

  Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.

  Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.

  Amaç 5- Uluslararasılaşmak

 •  

  Hedef 1. 1

  Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.

  Hedef 1. 2

  Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

  Hedef 1. 3

  Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır.

  Hedef 1. 4

  Öğrenci niteliği artırılacaktır.

   

  Hedef 2. 1

  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.

  Hedef 2. 2

  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.

  Hedef 2. 3

  Araştırma altyapısı geliştirilecektir.

  Hedef 2. 4

  Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.

   

  Hedef 3. 1

  Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

  Hedef 3. 2

  Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.

  Hedef 3. 3

  Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

   

  Hedef 4. 1

  Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır.

  Hedef 4. 2

  Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.

  Hedef 4. 3

  Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır.

   

  Hedef 5. 1

  Değişim programları etkin hale getirilecektir.

  Hedef 5. 2

  Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.

  Hedef 5. 3

  Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır.

  Hedef 5. 4

  Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ktu.edu.tr/

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, TRABZON

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Karadeniz Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]