Dicle Üniversitesi

Kurum misyonu

Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileĢim içerisinde olan,ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik,idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite haline gelinmesi hedeflenmektedir.

Kurum vizyonu

Evrensel ve çağdaş değerleri kendine ilke edinmiş, araştırma, eğitim, öğretim, sağlık, bilgi ve sanat alanlarında kaliteyi sürekli arttıran, sanayi ve toplum ile bütünleşik, ulusal ve uluslar arası alanda saygın ve öncü bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilindiği üzere üniversitelere kanunla verilen başlıca görevler eğitim-öğretim ve araştırmadır. Üniversiteler bu görevlerini yerine getirirken, bu faaliyetlerin doğal çıktısı olarak başta sağlık, sanayi  ve tarım olmak üzere hemen her alanda topluma hizmet etmek ve yol göstermek gibi görev ve  sorumluluklar da üstlenmektedirler.
  Özellikle son yıllarda gerçekleĢtirilen atılımlarla üniversitemizde her alanda küçümsenmeyecek  geliĢmeler sağlanmıĢtır. Bununla beraber, yükseköğretimde büyük bir rekabetin yaĢandığı günümüzde, hızla değiĢen iç ve dıĢ dinamikler karĢısında geleceğin doğru ve etkin Ģekilde planlanamaması halinde, bu yarıĢta geride kalınması kaçınılmazdır.

  Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araĢtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirildiği bu çalıĢmada üniversitemizde sorun olan alanlar bir kez daha belirlenmiĢ ve alınması gereken tedbirler daha belirgin olarak ortaya çıkmıĢtır. Mevcut durumu masaya yatırılmıĢ ve verilere dayalı bilimsel bir bakış açısı ile gelecek planlaması yapılmıştır. Memnuniyetle belirtmek gerekir ki, bütün birimlerimiz bu yeni sürece samimiyetle katkı yapma çabası içinde olmuĢlardır. Çalışmalara olan desteklerin daha da artacağına ve bütün mensuplarımızın bu sürece daha içten katkı sunacaklarına inanıyorum.
  Yoğun ve özverili çalışmaları ile planın önemli katkıları olan Stratejik Planlama kurulu üyelerine ve birimlerin stratejik planlarının hazırlanması sürecinde görev alan kurullarına teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ
  REKTÖR

 • A1- Üniversitemizde AraĢtırma Faaliyetlerini GeliĢtirmek

  A2- Üniversitemizdeki Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak

  A3- Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı TeĢvik Etmek

  A4- Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak

  A5- Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek

  A6- Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek

  A7- Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını. Toplum ihtiyaçlarına Göre Sürekli Yenilemek ve GeliĢtirmek

  A8- AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak

  A9- Bologna sürecinin üniversitemizde uygulamak

  A10- Yurt Ġçi Ve Yurt DıĢı Üniversiteler ile ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

  A11- Sanayi Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

  Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını GeliĢtirmek

  A12- Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini Güçlendirmek

  A13- Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje Ve AraĢtırmaları TeĢvik Etmek

  A14- Üniversite Alt Yapısını GeliĢtirmek

  A15- Kampüsü 24 Saat Aktif Halde Tutmak

  A16- e-Üniversite Yapılarını GeliĢtirmek

  A17- Üniversitenin Yeniden Yapılandırılmasını Sağlamak

  A18- Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

  A19- Eğitim DanıĢmanlığı Ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek

  A20- Etkin Bir Ġdari Yapı Kurmak

 • H1.1- Her yıl AB ve diğer yurtdıĢı kaynaklardan yararlanarak en az 2 proje üretmek ve bu projelerin AB araĢtırma projeleri kriterlerine entegre olunmalarını sağlamak.(Tüm Akademik Birimler-Yıllık)
  H1.2- Her yıl TÜBĠTAK‟a sunulan projelerin sayısını en az % 30 arttırmak.

  H1.3- Her yıl Kalkınma Bakanlığı‟na sunulan projelerin sayısını en az %30 artırmak

  H2.1- Her yıl ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projeleri yürütmek ve bu projelerden elde edilen bilimsel verilerin, ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunu % 30 arttırmak.

  H3.1- Her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantılara öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının katılım sayısını en az % 30 artırmak.

  H4.1- Her yıl üniversite genelinde öz değerlendirme çalışması yapmak

  H4.2- Her yıl Üniversite genelinde Memnuniyet AraĢtırması (Öğrenci-Veli-Hasta-Toplum-ÇalıĢan) yapmak
  H4.3- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklerini üniversite genelinde uygulama çalıĢmalarını baĢlatmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak

  H4.4- Her yıl üniversite ve birimlerinin Stratejik Planına uygun performans esaslı bütçelerini hazırlamak ve yılda 2 kez performans ölçümü yapmak.
  H4.5- EFQM Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli gereklerini üniversite genelinde uygulamak ve her yıl sürekliliğini sağlamak

  H5.1- Her yıl öğrencilerin ders dıĢı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımını %10 arttırmak

  H5.2- Her yıl çalıĢanların kuruma bağlılığını ve Memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetleri %5 arttırmak

  H5.3- Her yıl kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısını %10 arttırmak

  H5.4- Her yıl en az 2 adet “Üniversite Tanıtım Günü” düzenlemek

  H6.1- Her yıl Öğrencilerin ruh sağlığına yönelik Rehberlik hizmetlerini %5 oranında arttırmak

  H6.2- Her yıl il dıĢında gelen Öğrencilerin %90‟ına güvenli, temiz ve ekonomik koĢullarda barınabilecekleri yurtların sağlanması için gerekli giriĢimlerde bulunmak.

  H6.3- Her yıl ihtiyaç duyan öğrencilerin %70‟ine burs imkânları oluĢturmak ve çalıĢtırılan kısmi zamanlı öğrenci sayısını %6 arttırmak

  H7.1- Üniversite genelinde iĢ süreçlerini belirlemek ve süreç Yazılımı ile iyileĢtirmeler yapmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.

  H8.1- Her yıl Üniversitemizde baĢlatılan ve baĢlatılacak olan birimlerin koordinasyon uygulamalarını standartlaĢtırmak

  H8.2- Akademik ve Ġdari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Dicle Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dicle.edu.tr/

Dicle Üniversitesi, 21280, DİYARBAKIR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Dicle Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]