Dicle Üniversitesi

Kurum misyonu

İnsani değerlere, kültüre, sanata ve doğaya duyarlı, sürekli iyileştirme odaklı katılımcı yönetim anlayışıyla Dicle Üniversitesi eğitim-öğretimde, bilimsel araştırmada ve sağlık hizmetlerinde sürükleyici köklü bir kurumdur.

Kurum vizyonu

Dicle Üniversitesi, yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleriyle; gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve projelerle uluslararası düzeyde bilim ve değer üreten bir üniversite olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1973 yılında kurulan Dicle Üniversitesi bölgenin ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Dicle Üniversitesi, 45 yıllık köklü geçmişiyle inşa ettiği bilim, eğitim, sağlık, sosyal ve kültür alanlarında hizmet üretkenliğini sürdürmektedir. Güçlü bölgesel etkisi ve uluslararası araştırma kalitesiyle toplumsal faydayı ön planda tutan Dicle Üniversitesi; eğitim, sağlık, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu plan döneminde öncelikle eğitim, araştırma, sağlık, uluslararasılaşma, girişimcilik kalitesini sürekli artırmayı, çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Dicle Üniversitesi; dinamik, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda güçlü bir üniversite olmayı amaçlamakta, bilim ve teknolojide öncü olmayı, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlar ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı kurmayı, yaşanabilir kampüs yaratmayı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dicle Üniversitesinin yerli ve milli ürün alanında öne çıkmasını destekleyecek amaç ve hedeflere öncelik verilecektir. Ortağı olduğu Teknokent aracılığı ile araştırma alt yapısının güçlendirilmesi hedeflenirken, eğitim kalitesi de yükseltilmeye devam edecektir. Bu yaklaşım ile Dicle Üniversitesi, 2020-2024 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Stratejik Plan çalışmalarına katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Dicle Üniversitesinin çalışanlarının ve paydaşlarının stratejik planın hazırlanmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de çabalarını ve katkılarını esirgemeyeceklerine olan inancım ile 2020- 2024 dönemini kapsayan Stratejik Planının uygulanması sürecinde hep birlikte pek çok başarılara ulaşmayı diliyorum.

  Prof. Dr. Talip GÜL

  Rektör

 • AMAÇ 1: Eğitim-öğretim üniversitesi statüsünü geliştirmek/güçlendirmek,

  AMAÇ2: Birimlerde girişimciliği teşvik etmek, araştırma faaliyetlerini geliştirmek; yayın sayısı ve niteliğini artırmak,

  AMAÇ 3: Üniversite-kent / üniversite-toplum / üniversitesanayi iş birliğini geliştirmek,

  AMAÇ 4: İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek,

  AMAÇ 5: Üniversitemizin kurumsal kapasitesini geliştirmek

 • H.1.1.Her yıl en az 3 bölümü akredite etmek,

  H.1.2.Her yıl en az 115 öğrenci ve en az 35 akademik personeli değişim programlarından yararlandırmak,

  H.1.3.Her yıl en az 100 öğretim üyesinin yurt dışı, en az 300 öğretim üyesinin yurt içi bilimsel etkinliklere katılımını sağlamak,

  H.1.4.Her yıl güncellenen eğitim programlarını en az 5 paydaş kurum veya kuruluş, 5 özel sektör kuruluşu ve en az 200 mezun öğrenci ile paylaşmak,

  H.1.5.Her yıl ulusal veya uluslararası toplantılara öğretim elemanlarının en az %10’unun tam metin veya sözlü bildiri ile katılmasını sağlamak,

  H.1.6.Her yıl Uluslararası Kredi Hareketliliği Programı (KA107) kapsamında en az 2(iki) proje yapmak.

  H.2.1.Her yıl en az 1 birim akademik dergisini uluslararası indekslere taşımak,

  H.2.2.Her yıl girişimcilik, yaratıcılık ve inovasyona yönelik en az 5 proje hazırlamak,

  H.2.3.Her yıl Teknoloji Transfer Ofisinde en az bir bilimsel çalışmanın ticarileşmesini sağlamak,

  H.2.4.Her yıl SCI/SCIE/SSCI/AHCI yayın sayısını en az %10 artırmak,

  H.2.5.Her yıl tamamlanan lisansüstü tezlerden en az %10 SCI/SCIE/SSCI/AHCI yayın üretmek,

  H.2.6.Her yıl Merkez Kütüphanesinden etkin olarak erişilen veri tabanı sayısını en az %20 artırmak.

  H.2.7.Her yıl en az bir laboratuvarı ulusal/uluslararası düzeyde akredite etmek

  H.3.1.Her yıl en az 5 öğretim üyesinin Teknokent bünyesinde şirket kurmasını teşvik etmek,

  H.3.2.Her yıl en az 20 kamu kurumu veya kuruluşuna öğretim elemanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmesini teşvik etmek,

  H.3.3.Her yıl kent/toplum/sanayi kaynaşmasına yönelik en az bir etkinlik yapmak,

  H.3.4.Her yıl üniversite yerleşkesinde sıfır atık politikası çerçevesinde ekolojik tasarımı gözden geçirmek,

  H.3.5.Her yıl sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak

  H.4.1.Bir yıl içerisinde üniversitenin idari norm kadro uygulamasını tamamlamak ve her yıl sürdürülebilirliğini sağlamak,

  H.4.2.Her yıl iç kontrol sistemi uygulamalarında sürekliliği sağlamak,

  H.4.3.Her yıl kalite yönetim sistemi uygulamalarının sürekliliğini sağlamak,

  H.4.4.Her yıl KPSS ile üniversiteye ayrılan atama kontenjanının en az % 40’ı oranında nitelikli idari personel almak,

  H.4.5.Her yıl üniversitenin kurumsal kültürünü geliştirmeye yönelik en az bir etkinlik düzenlemek, faal durumda olan her bir öğrenci kulübünün en az bir etkinlik düzenlenmesini sağlamak ve en az 50 kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik düzenleyerek sosyal yaşama katkı sağlamak,

  H.4.6.Her yıl mesleki / kişisel gelişime yönelik katılım belgeli veya sertifikalı en az 30 kurs düzenlemek,

  H.4.7.Her yıl üniversite genelinde en az bir oryantasyon eğitimi ve en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlemek.

  H.5.1.Her yıl yatırım programına alınan projelerin/binaların en az %35’ni tamamlamak,

  H.5.2.Beş yıl içerisinde Memur Yemekhanesi, Öğrenci Yemekhanesi, Hukuk Fakültesi Binası, Rektörlük Ek Binası, Kütüphane Ek Binası, Sanat ve Tasarım Fakültesi Binası, Mimarlık Fakültesi Binası, Eczacılık Fakültesi Binası, İletişim Fakültesi Binası, Eğitim Birimlerine ait Bağımsız Kantin Binaları, Yeni Tıp Fakültesi Hastane Binası, Hastane Katlı Otopark ve Merkezi Arşiv Binası yapmak, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile hayvan hastanesi kurmak,

  H.5.3.Her yıl üniversitemiz birimlerinin materyal, makine, teçhizat, laboratuvar cihazları ve tıbbi cihazlarını % 5 oranında artırmak,

  H.5.4.Beş yıl içinde üniversitemizin bilgi güvenliğini sağlamak için Hizmet Yedeklilik Sistemi (Felaket Kurtarma Merkezi ve Kampüs Ağ Yedeklilik Sistemi) oluşturmak,

  H.5.5.Beş yıl içinde Üniversite faaliyetleri kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortama taşımak,

  H.5.6.Beş yıl içinde uluslararası standartlara açık akademik arşiv sistemini kurmak,

  H.5.7.Her yıl kurum gelirlerini en az %20 artırmak,

  H.5.8.Kurum giderleri olan enerji harcamalarından en az %20 oranında tasarruf sağlamak ve solar enerji sistemine (Güneş Enerjisi) geçmek,

  H.5.9. İki yıl içinde Hastanelerimizde, Birim ve Hasta Bazlı Kapalı Devre İlaç Yönetim sistemini kurup hayata geçirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Dicle Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dicle.edu.tr/

Dicle Üniversitesi, 21280, DİYARBAKIR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Dicle Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]