İnönü Üniversitesi

Kurum misyonu

Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim vermek, bilimsel araştırma yapmak ve başta sağlık olmak üzere tüm alanlarda ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.

Kurum vizyonu

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sanat ve sağlık alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin değerli mensupları, kıymetli paydaşlarımız; Üniversite bilimsel özerkliği olan, yüksek düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyet yürüten; bulunduğu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan yükseköğretim kurumdur. Üniversitemiz 1975 yılında kurulmuş, hızla gelişmiş, 44 bini aşan öğrencisi, güçlü akademik kadrosu, tecrübeli idari personeli, eriştiği nitelikli altyapı ve fiziki kapasitesi ile Türkiye'nin güçlü ve saygın üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak ve 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmak temel görevimizdir. Bu amaçla, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, yönetsel yapıda kalite ve standardizasyonunun sağlanması, AR-GE, innovasyon ve teknolojik gelişmeleri sağlayacak çalışmaların teşvik edilmesi önceliğimizdir. Yapacağımız sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile yeni neslin nitelikli bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve bulunduğumuz bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak hedefimizdir. Ortak aklı harekete geçirmek, bütün paydaşlar ile güçlü bir iletişim içinde olmak, faaliyetlerimizde nesnellik, bilimsellik, liyakat ve ehliyete göre hareket etmek temel prensiplerimizdir. Üniversitemiz sağlık alanında çok güçlü bir konumdadır. Önümüzdeki dönemde karaciğer nakli yanında, kalp, böbrek, pankreas ve ince bağırsak nakli gibi alanlarda da benzer bir merkez olmayı amaçlıyoruz. Karaciğer hastanemizde başlattığımız “dijital hastane” uygulaması Türkiye için önemli bir örnek olacaktır. Bu uygulamayı en kısa süre içerisinde hastanemizin tüm birimlerinde hayata geçireceğiz. Açacağımız Onkoloji Hastanesi ve kuracağımız yeni enstitülerle Turgut Özal Tıp Merkezini sadece bölgesi için değil, Türkiye dışından da hastaların geleceği sağlık turizminin bir merkezi haline getirmek önceliklerimizden biri olacaktır. Üniversite-sanayi işbirliğini TEKNOKENT ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile geliştirmek, şehrimize ve ülkemize innovasyon sağlamak öncelikli hedeerimizden biridir. Temel hedefimiz önümüzdeki yıllarda Üniversitemizin Türkiye’ nin ilk on, dünyanın ilk beş yüz üniversitesi arasına girmesini sağlamaktır. 2017-2021 stratejik planı ise bu ana hedefin gerçekleşmesinde en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Üniversitemizin yol haritası olan 2017-2021 Stratejik Planının, bütün paydaşların katkısı ile belirlenen hedeere ulaşacağına olan inancım tamdır. Birlikte çalışarak başarılı bir dört yıl geçirmeyi gönülden diler, saygılar sunarım.

 • A1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ BİLİMSEL ÖLÇÜTLER DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRMEK

  A2. ULUSLARARASI STANDARTLARDA SUNDUĞUMUZ SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

  A3. BİLİM, TEKNOLOJİ AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE DESTEKLEMEK

  A4. KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ALANLARDA TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTEREK SOSYO-KÜLTÜREL KALKINMA VE GELİŞMEYE KATKI SAĞLAMAK

  A5. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

  A6. ÜNİVERSİTEMİZİN FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK

 • H1.1. 2021 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim oranının % 70 arttırılmasının sağlanması

  H1.2. 2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve % 50 oranında çeşitlendirilmesi

  H1.3. Fikri haklar, teknoloji transferi ve bilginin ticarileşmesi çalışmasının yapılması, 2017 yılı sonuna kadar yayınevi ve e-yayınevinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

  H1.4. Ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirileceği yeni akademik birimlerin açılması ve var olan birimlerin 2021 yılı sonuna kadar ülke ihtiyaçları ve çağın gereklerine göre yeniden yapılandırılması

  H1.5. Hayat boyu öğrenme kapsamında Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile yapılacak faaliyetlerin yaygınlaştırılması

  H2.1: Sağlık hizmetlerinde organ naklini çeşitlendirerek geliştirilmesi ve 2021 yılı sonuna kadar organ nakli sayısının % 100 arttırılması

  H2.2: 2018 yılı sonuna kadar dijital hastaneye geçilmesi

  H3.1: Üniversite – sanayi işbirliği kapsamında sektör işbirlikleri destek modellerinin geliştirilmesi

  H3.2: Sanayi ile ortak çalışma ve 2021 yılı sonuna kadar ortak üretim imkânlarının sağlanması

  H41: Her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi

  H4.2: Her yıl topluma yönelik eğitici ve aydınlatıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

  H4.3: Her yıl bireyin veya toplumun yaşadığı kültür ve değerler çerçevesinde yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İnönü Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.inonu.edu.tr/

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, MALATYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İnönü Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]