Fırat Üniversitesi

Kurum misyonu

Fırat Üniversitesinin misyonu; eğitim ve araştırma alanında nitelikli, girişimci, yenilikçi, özgüveni yüksek, sorgulayan, sosyal sorumluluğu gelişkin, bilimsel ve etik değerleri önceleyen, paydaşlarının beklentilerini dikkate alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknoloji üreterek ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Ülkemizde ve dünyada eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında değişim ve gelişime öncülük eden, rekabetçi ve sonuç odaklı ulusal ve uluslararası projeler üreten saygın bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen yapısıyla kaliteli bir eğitim vererek, geleceğin teminatı olan gençlerimizi, yarınlara hazırlamaktadır. Diğer taraftan kaynaklarını en iyi şekilde ve verimli kullanarak öğrencilerinin ve personelinin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılama yolunda da büyük bir çaba sarf etmektedir.

  Öncelikli amacımız; Fırat Üniversitesini, kurumsal yapılanmasını tamamlamış ve uluslararası tanınırlığa kavuşmuş bir üniversite olarak paydaşlarının beklentilerini önemseyen, ürettiği bilgi, teknoloji ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma hizmeti hedefleyen bir yönetim anlayışı çerçevesinde geliştirerek, üniversitemizi ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha üst sıralara taşımaktır.

  Bu amaca ulaşmanın ana bileşenleri; girişimci, yenilikçi, sosyal sorumluluğa sahip, çevresel değerleri önemseyen ve özgüveni yüksek olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, bilim ve teknoloji alanında yetkin elemanların üniversitemize kazandırılmasıdır. 2014-2018 Stratejik Planı, Fırat Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar, plan içerisinde açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Herkesin bu Stratejik Planın başarıya ulaşması için elbirliği ile çalışacağına ve ciddi bir gayretle destek vereceğine inanıyor, güveniyorum.

  Sevgi ve saygılarımla.

  Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin niteliğinin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi

  A2- Bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi

  A3- Kurumsallaşma süreçlerinin iyileştirilmesi

  A4- Toplumsal ilişkilerin ve topluma yönelik hizmetlerin geliştirilmesi

  A5- Sağlık hizmetlerinde kalite ve çeşitliliğin artırılması

  A6- Sürdürebilir üniversite-kamu-özel sektör işbirliğinin koordinasyonu ve yürütülmesi

 • H1.1- Öğretim elemanlarının yurt dışı ve yurt içi deneyimi kazanması sağlanacaktır.

  H1.2- Eğitim programlarının kalitesi artırılarak akreditasyon çalışmaları hızlandırılacaktır.

  H1.3- 4 yeni fakülte, 1 yüksekokul ve bunlara bağlı 17 bölüm ile 19 anabilim dalı açılması için girişimlerde bulunulacaktır.

  H1.4- Yeni kurulan birimler ile fiziki mekân problemi yaşayan mevcut birimler için 6 adet çevre dostu modern mekân inşa edilecektir.

  H1.5- Üniversitemizin uluslararası öğrenci hareketliliği artırılacaktır.

  H1.6- Uzaktan eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

  H1.7- Yabancı dil eğitimi akademisyen ve öğrenciler için yaygınlaştırılacaktır.

  H2.1- Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) yapılan destekler artırılacaktır.

  H2.2- Araştırmacılarımızın ulusal (Tübitak, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vd.) ve uluslararası destekli projelere katılımı teşvik edilecektir.

  H2.3- Disiplinler arası ve ortak çalışmalar geliştirilecektir.

  H2.4- Yurtdışı üniversiteler ile ortak bilimsel faaliyetler teşvik edilecektir.

  H2.5- Üniversitemiz kütüphaneleri ile bilgi kaynakları, hizmet ve teknolojik imkanlar bakımından geliştirilecektir.

  H3.1- Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin en az %10 oranında artırılması sağlanacaktır.

  H3.2- Öğrenciler, mezunlar ve personelimizin kurum kültürü, aidiyet duygusu ve paydaşlık bağları kuvvetlendirilecektir.

  H3.3- Tüm birimlerde kurumsallaşmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

  H4.1- Toplum ve Üniversite bütünleşmesini sağlamak için, üniversitemizde yapılan faaliyet sayısı en az %10 artırılacaktır.

  H4.2- Elazığ’ın sahip olduğu tarihsel, sanatsal ve kültürel değerler belgelendirilerek, tanıtımda daha etkin olarak kullanılacaktır.

  H5.1- Üniversite hastanesi bölgemizin tam teşekküllü bir Sağlık Merkezi haline getirilecektir.

  H5.2- Hasta memnuniyeti en az %10 oranında artırılacaktır.

  H5.3- Üniversitede enerji verimliliği artırılacak ve kurulacak bir üretim merkezi ile hastanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacaktır.

  H6.1- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde dış paydaşlarla sağlıklı ve kalıcı işbirlikleri geliştirilecektir.

  H6.2- Akredite laboratuvarlar ile özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verilecektir.

  H6.3- Bilginin ticarileştirilmesi için Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) alt yapısı oluşturulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Fırat Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.firat.edu.tr/

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 23119, ELAZIĞ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Fırat Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]