Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kurum misyonu

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişme ve değişmeler Türk kamu yönetimini de etkilemiş ve kamu yönetiminde köklü değişikliklere gidilmesine yol açmıştır.

  Yeni anlayış, kamusal hizmetlerin sunumunda, hizmetten yararlananların taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hesap veren, şeffaf ve etkin bir yapılanmayı ve kaynak kullanımında verimliliği esas almaktadır. Bu anlayışın önemli bir unsuru olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Üniversitemizde de “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiş ve  2009-2013 dönemini kapsayan birinci Stratejik Planımız ile uygulamasına geçilmiştir.

  Üniversitelerin kuruluş amaçları, ülkemizin ihtiyaçları, üniversitelerden beklentiler bilinmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi;  evrensel ve etik değerlere bağlı, girişimci, sürekli gelişimi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, öğrenci, personel ve diğer paydaşlarımızın memnuniyet düzeyini artırmayı, eğitim-öğretim, sağlık, araştırma-geliştirme, yayın ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.

  Üniversitemizin 2014-2018 ikinci Stratejik Planı ile gelecek beş yıldaki yol haritası belirlenmiştir. Bu yolda, tüm paydaşlarımızın gayret ve katılımları ile Üniversitemizi daha ileriye taşıyacağımızı umut ediyorum.

  Planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Planlama Ekip Üyelerine, tüm çalışanlarımıza ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teşekkür eder, uygulama aşamasında da bütün birimlerimize başarılar dilerim.

                                                                                             Prof. Dr. Hüseyin AKAN

                                                                                                         Rektör

 • A1- Eğitim Alanını Güçlendirmek

  A2- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

  A3- Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

  A4- Üniversite İle Dış Paydaş İşbirliğini Güçlendirmek

   

   

   

   

 • H1.1- Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi

  H1.2- Üçlü eğitimi aktifleştirip geliştirmek ve farklı alanlara yaymak

  H1.3- Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

  H1.4- Eğitim - Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

  H1.5- OMÜ destekli projelere bağlı yayın sayısının her yıl % 2 artırılması

  H1.6- Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

  H2.1- Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak

  H2.2-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek

  H2.3- Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek

  H2.4- Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak

  H2.5- Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olmak

  H3.1- Öğrenci ve personelin uluslararası deneyimini yükseltmek

  H3.2- Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması

  H3.3- Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

  H4.1- İşbirliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde en az 50 kuruluşla işbirliği yapılması

  H4.2- Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi

  H4.3-Dış destekli proje sayısının her yıl % 10 artırılması

  H4.4-Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.omu.edu.tr/

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası, 55139, Kurupelit/SAMSUN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]