Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kurum misyonu

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmaktır.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş
memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • OMÜ Ailesinin Değerli Mensupları
  Değerli Paydaşlarımız
  Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerini ortaya koyan 2019-2023 planını, 1919’da ilk adımı atılan ve Cumhuriyetle taçlanan İstiklâl Mücadelemizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu stratejik planda altı çizilen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi; kaynakların en iyi düzeyde dağıtılması ve kullanılması, planlanmış eylemler dizisinin gerçekleştirilmesi ve tüm OMÜ ailesinin gerekli özeni ve çalışma azmini göstermesiyle mümkündür. Üniversitemizin stratejik plan hazırlama süreci; geçmiş deneyim ve birikimlerimizin rehberliğinde bu büyük ve köklü “ailenin” gelecek vizyonunu ve hedeflerini belirleme imkânı sunmuş, içinde bulunduğumuz dönemin dinamiklerine koşut olarak toplumun değişen gereksinimlerine sürdürülebilir biçimde yanıt verecek gelişme stratejilerini belirleme fırsatı vermiştir. Bu süreç, alanında uzman kişilerin bilgi ve emeğinden hareketle katılımcılığa inanan ortak bir aklın ürünü olarak hayat bulmuştur. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşmak için, yürütmüş olduğu eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinde, insan kaynağından en uygun şekilde yararlanacak ve sahip olduğu fizikî, malî ve teknolojik kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanacaktır. Bu bağlamda temel ilkemiz, teknoloji ve araştırmanın merkezinde“insan” olduğu gerçeğinden hareketle “insan”a öncelik vermektir.

  Üçüncü stratejik plan döneminde üniversitemiz, “araştırma üniversitesi olma” yolunda emin adımlarla ilerleyecek, toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yönlendirilmiş-odaklanmış, patent ve ticarî ürün ile sonuçlanan disiplinler arası araştırmalar yapmaya devam edecektir. Bu stratejik hedef, aynı zamanda Türkiye’nin ileri teknoloji üretme ve geliştirme hedefiyle de uyumlu olup, üniversitelerin toplumsal katma değer üretimini somutlaştırma ve bunun çıtasını yükseltme gerekliliğiyle de bağlantılıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, vizyonuyla uyumlu bir şekilde paydaşlarıyla iş birliklerini ve ilişkilerini kurumsal mekanizmalar temelinde geliştirerek gelecek hedeflerinin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu motivasyonun çerçevesini; şeffaflık, paylaşım, bütünleşme, iş birliği ve bu ana yönelimleri sürdürülebilir kılmak gibi hedefler oluşturmaktadır.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin geleceğine ortak bir aklın ürünü ve katılımcı süreçlerle yatırım yaparak, aynı zamanda Samsun’un, Karadeniz Bölgesi’nin ve Türkiye’nin geleceğine kendi çalışma ve sorumluluk alanlarımızla katkı sağladığımızı düşünüyor ve OMÜ ailesinin mümkün olanın en iyisini yapmaya çalıştığından emin olduğumu da belirtmek istiyorum.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensupları olarak, bugün ve yarın, hem bizlerin hem de öğrenci ve mezunlarımızın duyduğu gururun devamı için üniversitemizin gelişimine katkı sağlamanızı bekliyorum. Her bir mensubumuzun kendi çalışma ve sorumluluk alanı içinde verebileceği katkıyı, gayretle ve en iyi biçimde sunacağına yürekten inanıyorum. Yeni stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılı bir dönem olmasını diliyorum.

  Saygılarımla.

  Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

  Rektör

 • A1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK

  A2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALANINI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TRANSFERİNİ HIZLANDIRMAK

  A3 TOPLUMA HİZMETTE NİTELİĞİ ARTIRMAK

  A4 PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK

  A5 ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK

 • Hedef (H1.1) Eğitim-öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi

  Hedef (H1.2) Eğitim-öğretim hizmetlerinde niteliği artırmak

  Hedef (H2.1) Bilimsel araştırma projelerinin sayısını artırmak

  Hedef (H2.2) OMÜ adresli makale, kitap, atıf, patent, faydalı model ve ticari ürün sayısını artırmak

  Hedef (H2.3) Bilimsel araştırma alt yapısını güçlendirmek

  Hedef (H2.4) AR-GE faaliyetlerinden üretilen bilgiyi yaymak

  Hedef (H3.1) Paydaşlara ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak

  Hedef (H3.2) Üniversitemiz ürün ve hizmetlerinin kalitelerini belgelemek ve paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak

  Hedef (H3.3) Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak

  Hedef (H4.1) İç paydaşların etkileşimini artırmak

  Hedef (H4.2) Dış paydaşlar ile etkileşimi artırmak

  Hedef (H5.1) Eğitim-öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak

  Hedef (H5.2) Araştırma faaliyetlerinde uluslararasılaşmayı artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.omu.edu.tr/

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası, 55139, Kurupelit/SAMSUN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]