Selçuk Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir.

Kurum vizyonu

Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

  Selçuk Üniversitesi, 21 Fakülte, 6 Enstitü, 6 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 30 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 70.000 civarında öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir.

  Köklü bir tarihe ve kurumsal bir kimliğe sahip üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planı, üniversitemizin “DÜNYA ÇAPINDA” üniversite olmasını en temel amaç olarak görmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için “uluslararasılaşma” ekseninde ana hedefler belirlenmiş olup; bu hedefin etkili araçlarından biri olan Avrupa Yükseköğretim Alanı gerekliliklerinin tamamlanması da stratejilerimizi şekillendirmiştir.

   Rekabetçi, girişimci, yenilikçi, paydaşlarla işbirliğine dayalı ve toplumsal sorumluluk sahibi bir üniversite modelinin oluşturulmasında akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve katılımcı yönetişim vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Dünya çapında üniversite sıralamalarında üst konumlarda yer almak için kalite güvence sistemleri ve akreditasyonla topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sunmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesi’nin yeni stratejik planı, eğitim ve araştırma başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, finansal yapı, alt yapı, toplumla ilişkiler ve uluslararası ilişkileri kapsayan sekiz başlık altında hazırlanmıştır.

  Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına katkılarından dolayı Selçuk Üniversitesi “Stratejik Plan Çalışma Grubu” üyeleri başta olmak üzere akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; öncü ve her açıdan tercih edilen bir Selçuk Üniversitesi’nin inşa edilmesi çalışmalarında hepimize başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL

  Selçuk Üniversitesi Rektörü

   

 • A1- Üniversitenin yaygın tanıtımını yaparak üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi haline getirmek.

  A2- Uluslararasılaşmayı sağlamak.

  A3- Lisansüstü eğitim kalitesini yükseltmek.

  A4- Akreditasyon ve eğitim kalitesini geliştirmek.

  A5- Hayat boyu eğitim ve uzaktan eğitim olanaklarını geliştirmek.

  A6- Araştırma kaynaklarını etkin kullanmak ve araştırma kalitesini yükseltmek.

  A7- İnsan kaynaklarını geliştirmek.

  A8- Kurumsallaşmayı tamamlamak.

  A9- Sosyal ve kültürel alanları geliştirmek.

  A10- İdari ve eğitim alanlarının fiziki altyapısını güçlendirmek.

  A11- Finansal kaynakları geliştirmek.

  A12- Üniversite tarafından sunulan toplumsal hizmetleri geliştirmek.

  A13- Uluslararası bilinirliğimizi ve etkinliğimizi artırmak.

  A14- Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

 • H1.1- Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak.

  H2.1- Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek.

  H3.1- Lisansüstü öğrenci oranını artırmak.

  H4.1- Akreditasyonu yaygınlaştırmak.

  H5.1- Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

  H5.2- Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak.

  H6.1- Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak.

  H6.2- Teknoloji üretmek ve transfer etmek.

  H7.1- Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.

  H8.1- Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek.

  H9.1- Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek.

  H9.2- Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak.

  H9.3- Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak.

  H9.4- Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak.

  H10.1- Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak.

  H10.2- Eğitim binaları ve laboratuvarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak.

  H10.3- Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek.

  H10.4- Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek.

  H10.5- Merkezi derslik ve laboratuvar yapmak.

  H10.6- Merkez Kütüphane’nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek.

  H11.1- Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak.

  H12.1- Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak.

  H12.2- STK’larla işbirliği içerisinde öğrenciler için “toplumsal duyarlılık” programları hazırlamak ve uygulamak.

  H13.1- Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek.

  H13.2- Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak.

  H14.1- Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak.

  H14.2- Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Selçuk Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.selcuk.edu.tr/

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 42151, KONYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Selçuk Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]