Bursa Uludağ Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle iş birliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1975 yılında kurularak kırk yılı aşan bir süredir Ülkemize hizmet eden Bursa Uludağ Üniversitesi, ülkemizin saygın kurumları arasında yer almaktadır. Üniversitemiz kuruluşundan itibaren bir çok alanda topluma, bilime ve teknolojiye önemli katkılar sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir.

  Ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Üniversitemiz Kalkınma Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında Pilot uygulama olarak 2017-2021 Stratejik Plan çalışmalarını yürütmüştür. Katılımcı, şeffaf bir anlayışla yürütülen çalışmalar sonucu 2017-2021 Stratejik Planı başarı ile hayata geçirilmiştir. Üniversitemiz köklerinden aldığı güç ile Stratejik Plan kapsamında belirlediği amaç ve hedeflere emin adımlar ile yol almakta olup 2017 yılı içerisinde Ülkemiz için oldukça önem arz eden Araştırma Üniversiteleri belirlenmiş Üniversitemiz 10+5 araştırma Üniversitesi arasında yer almıştır.

  Yenilenen yönetimimizle bir çok alanda saygın bir konumda bulunan Üniversitemizi öğrenci dostu bir anlayış ile yönetmek ve Üniversitemizin hak ettiği yer olan ilk on Araştırma Üniversitesi arasına girmek için tüm gücümüzle çalışmalara devam etmekteyiz. Bu doğrultuda Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planını güncelleyerek hızlı bir şekilde hedeflenen amaçlara ulaşacağımızı umut etmekteyiz.

  Stratejik Planımızın güncellenmesi aşamasında görüş ve önerilerini bizimle paylaşarak katılımcı bir süreç oluşturmamızı sağlayan, Stratejik Planımızın güncellenmiş son halini almasında emek harcayan çalışma arkadaşlarım ve tüm personelimize bu süreçte yanımızda oldukları için çok teşekkür eder güncellenen 2017-2021 Stratejik planımızın ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

   

  Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ

  REKTÖR

 • A1- 3. Nesil Üniversitenin Ruhuna Uygun, Küresel Ölçekte Yarışan, Girişimci ve Yenilikçi Bireyler Yetiştirmek

  A2- Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Nicelik ve Nitelik Açısından Artırarak Sonuçları İlgili Sektörlerde Uygulamaya Aktarmak

  A3- 3.Nesil Üniversite Anlayışında Girişimciliği ve İnovasyonu Geliştirmek

  A4- Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hizmet Kalitesini ve Çeşitliliğini Arttırmak

  A5- Yükseköğretimi Daha Yaygın ve Erişilebilir Hale Getirmek

  A6- Kurumsal Amaç ve Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Kurum Kültürünü Geliştirmek

 • H1.1- Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Arttırmak ve Girişimci Programlarla Desteklemek

  H1.2- Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek

  H1.3- Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik

  H2.1- Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR- GE Bilincini Arttırmak

  H2.2- Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

  H2.3- Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model ve Tescil Almak ve Bunları Uygulamaya Aktarmak

  H2.4- Lisansüstü Araştırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek

  H2.5- Araştırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak

  H3.1- Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak

  H3.2- Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek

  H4.1- Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını İyileştirmek

  H4.2- Sağlık Hizmetlerinin Kalite Düzeyini Arttırmak

  H4.3- Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Arttırmak

  H5.1- Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Altyapısını Oluşturmak

  H5.2- Uzaktan Eğitim Programlarını Oluşturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Arttırmak

  H6.1- Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak

  H6.2- Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Arttırmak

  H6.3- Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

  H6.4- Dönem Sonunda İş Güvenliği Bilincini ve Altyapısını Geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bursa Uludağ Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.uludag.edu.tr/

Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bursa Uludağ Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]