Bursa Uludağ Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi tüm paydaşlara sunarak toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Yenilikçiliği ve girişimciliği ile geleceğe yön veren öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Saygıdeğer Personelimiz ve Sevgili Paydaşlarımız,

  Kuruluşumuzdan itibaren bilimsellik, araştırmacılık, nitelikli eğitim ve katılımcılık ilkelerine olan bağlılığımızı sürdürerek, ülkemize katma değer sağlama misyonunu büyük bir inançla yerine getiriyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı ile bir kez daha geleceğe odaklanarak, ülkemizin önemli bir aktörü olma hedefimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz.

  Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan üniversitemiz, bilimsellik, araştırmacılık, nitelikli eğitim, yenilikçilik ve katılımcılık ilkelerine bağlı kalarak, eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırma ve çıktılarımızı toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle ilerliyor. Dinamik ve girişimci yapımızla, bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki güçlü alt yapımızı kullanarak Araştırma Üniversiteleri arasındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz.

  2024-2028 Stratejik Planımız, katılımcılık anlayışı ile önceki stratejik plan süreçlerinden güç alarak yeni hedeflere yönelik bir rehber niteliği taşıyor. Bu süreçte, sürdürülebilirlik kavramını merkeze alarak, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi çevre dostu uygulamalarla birleştirme çabamızı ortaya koyuyoruz. Yeşil enerji kullanımı, atık azaltma politikaları ve sürdürülebilir bina tasarımları gibi çevresel uygulamalarla kampüsümüzü sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, doğal kaynakları etkin ve adil bir şekilde kullanma sorumluluğumuzun bilincinde olarak, çevresel sürdürülebilirlik alanında lider bir rol üstlenmeye kararlıyız.

  2024-2028 dönemini kapsayan stratejik hazırlanmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, değerli personelimize ve sevgili paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, 2024-2028 Dönemi Stratejik Planımızın ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, daha nice başarılara birlikte imza atmamızı umut ediyorum.

                                                                                                        Prof. Dr. Ferudun YILMAZ

                                                                                                                     Rektör

 • Amaç 1 Eğitim - Öğretimin Kalitesini Artırmak

  Amaç 2 Özgün ve Nitelikli Bilimsel Araştırmalar Yaparak Çıktılarını Toplumsal ve Ekonomik Faydaya Dönüştürmek

  Amaç 3 Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Toplumsal Katkıyı Geliştirmek

  Amaç 4 Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Güçlendirmek

 • H1.1 Öğrenci niteliğini artırmak

  H1.2 Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak

  H2.1 Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesini ve bilimsel çıktılarını artırmak

  H2.2 Ar-Ge ve Girişimcilik odaklı teknopark firmalarının sayısını ve etkinliğini artırmak

  H2.3 Araştırmalardan elde edilen sonuçlardan patent, faydalı model ve tescil almak ve uygulamaya aktarmak

  H3.1 Topluma katkı amacıyla yapılan faaliyetlerin sayı, nitelik ve katılımcılarını artırmak

  H3.2 Sağlık hizmetlerini çeşitlendirmek ve niteliğini artırmak

  H4.1 Kurumsal memnuniyetin artırılması

  H4.2 Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi

  H4.3 Üniversitenin sürdürülebilirliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bursa Uludağ Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.uludag.edu.tr/

Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bursa Uludağ Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]