Bursa Uludağ Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı, tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi tüm paydaşlara sunarak toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Kaliteli eğitimi, nitelikli bilimsel araştırmaları, yenilikçiliği ve girişimciliği ile geleceğe yön veren öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kurulduğu 1975 yılından günümüze dek odak noktasına bilimsellik, araştırmacılık, nitelikli eğitim ve çoğulculuğu alan Bursa Uludağ Üniversitesi; toplumsal, bilimsel ve kültürel alanlarda sunduğu ve sunmaya devam ettiği hizmetler ile ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

  Sahip olduğu saygınlığın temelinde yatan köklü eğitim, araştırma ve bilimsellik geleneği ile ülkemizin farklı alanlarında katma değer üreten üniversitemiz, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ülkemizde 11 asil 5 yedek olarak belirlenen Araştırma Üniversitelerinden biri olmuştur. Üniversitemizin bilim, teknoloji ve araştırma kapasitesinin artırılarak hem akademik eğitim kalitesinin yükseltilmesi hem kentimize ve ülkemize katma değer üretmesi hem de nitelikli insan yetiştirmesi “Araştırma Üniversitesi” olmamızın getirdiği sorumlukların başında gelmektedir. Türkiye için büyük önem arz eden 16 Araştırma Üniversitesi grubu arasında yer almanın haklı gururunu yaşamakla birlikte; bu sorumluluğun bilinci doğrultusunda ülkemizin bilimsel, toplumsal ve kültürel alanlarına sunduğumuz hizmetlerin kalitesini sahip olduğumuz köklü eğitim, araştırma ve bilimsellik geleneği ile her geçen gün daha yükseğe taşıma hedefi içerisindeyiz.

  Bursa Uludağ Üniversitesi olarak yüklendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek ve sahip olduğumuz hedeflerimize ulaşmak için bir yol haritası olarak hazırlanan 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı, bilimsel araştırma kapasitemizin artırılması, sahip olduğumuz girişimci ruh ile üniversite-sanayi iş birliğinin artırılarak bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi ve insan kaynağımızın zenginleştirilmesi temeline dayanmaktadır. Stratejik Plan döneminin sonunda çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkıları ile yürütülen faaliyetler neticesinde; üniversitemizin bilimsel, kültürel, beşeri ve fiziksel kaynak seviyesini artırmış olarak hizmet veriyor olacağına inancımız tamdır.

  Çoğulcu bir yaklaşımla, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini esas alarak hazırladığımız Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan'ın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2022-2026 Dönemi Stratejik Planımızın ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

   

                                                                                                  Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

                                                                                               Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

 • A1-Nitelikli Eğitimi ile Evrensel Bakış Açısına, Eleştirel Düşünme ve Problemleri Çözme Becerisine Sahip Bireyler Yetiştirmek

  A2-Özgün ve Nitelikli Bilimsel Araştırmalar Yaparak Çıktılarını Toplumsal ve Ekonomik Faydaya Dönüştürmek

  A3-Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bilinci ile Toplumsal Katkıyı Geliştirmek

  A4-Kurumsal Aidiyeti Artırarak Kurum Kültürünü Güçlendirmek

 • H1.1-Öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini destekleyerek niteliğini artırmak

  H1.2-Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak

  H2.1-Ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen proje faaliyetlerini ve üniversitede üretilen bilimsel çıktıları artırmak

  H2.2-Ar-Ge ve Girişimcilik Odaklı Teknopark Firmalarının Etkinliğini Artırmak

  H2.3-Araştırmalardan elde edilen sonuçlardan patent, faydalı model ve tescil almak ve uygulamaya aktarmak

  H3.1-Topluma hizmet amacıyla yapılan faaliyetlerin sayısını ve kalitesi artırmak

  H3.2-Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak

  H4.1-Hizmet kalitesini geliştirmek üzere; teknolojik ve fiziksel altyapıyı artırmak

  H4.2-Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bursa Uludağ Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.uludag.edu.tr/

Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bursa Uludağ Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]