Bursa Uludağ Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlama yasal bir zorunluluğun ötesinde, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak öncelikleri belirlemenin ve bunları uygulamaya geçirmenin en önemli araçlarından birisidir. Bizim için de geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2017- 2021 stratejik planı, Uludağ Üniversitesi’nin 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Uludağ Üniversitesi olarak en önemli hedefimiz; kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı sağlarken akademik ve bilimsel başarılarıyla Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almaktır. Planlı bir kampüs yapısıyla konforlu fiziksel imkanlara kavuşmuş, akademik eğitim kalitesini daha da yukarıya taşımış, master ve doktora öğrenci sayılarını arttırmış, her türlü bilimsel kaynağa kolayca ulaşılabilen, akademisyen ve öğrenci projelerinin desteklendiği, özel sektör ve kamu ile ortak değer üreten, işbirliklerinin en iyi örneklerini sergileyen bir üniversite kimliği inşa etmek için gerekli adımlarımızı atmaya başladık. Bilimsel araştırma yeteneğimizin arttırılması, lisansüstü eğitim ile Ar-Ge faaliyetlerimizin bütünleştirilmesi, bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi ve insan kaynağımızın daha da zenginleştirilmesi bu hedeflerimizin temelini oluşturacak şekilde stratejik planımızın ana eksenini oluşturmuştur. Bu çalışmaları gerçekleştirirken akılcı planlama, etkin bütçe yönetimi, dış kaynaklara ulaşım ve doğru işbirlikleri kurmak, yönetim anlayışımızın ilkelerini oluşturmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nin başarısını yükseltmemiz ve 2017-2021 hedeflerine ulaşmamız yine çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve paydaşları- mızın aktif katılımı ile mümkündür. Üniversite olarak tüm akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve Uludağ Üniversitesi dostlarını stratejik planımızın hazırlık safhalarında olduğu gibi uygulama aşamalarında da aktif olarak destek vermeye davet ediyorum. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum.

                                                                                                 Prof. Dr. Yusuf ULCAY

                                                                                                          REKTÖR

 • A1. 3. Nesil üniversitenin ruhuna uygun, küresel ölçekte yarışan, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek

  A2. Araştırma geliştirme faaliyetlerini nicelik ve nitelik açısından artırarak sonuçları ilgili sektörlerde uygulamaya aktarmak

  A3. 3.Nesil üniversite anlayışında girişimciliği ve inovasyonu geliştirmek

  A4. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak

  A5. Yükseköğretimi daha yaygın ve erişilebilir hale getirmek

  A6. Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurum kültürünü geliştirmek

 • H1.1 Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Arttırmak ve Girişimci Programlarla Desteklemek

  H1.2 Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek

  H1.3 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak

  H2.1 Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR- GE Bilincini Arttırmak

  H2.2 Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

  H2.3 Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model ve Tescil Almak ve Bunları Uygulamaya Aktarmak

  H2.4 Lisansüstü Araştırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek

  H2.5 Araştırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak

  H3.1 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak

  H3.2 Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek

  H4.1 Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını İyileştirmek

  H4.2 Sağlık Hizmetlerinin Kalite Düzeyini Arttırmak

  H4.3 Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Arttırmak

  H5.1 Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Altyapısını Oluşturmak

  H5.2 Uzaktan Eğitim Programlarını Oluşturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Arttırmak

  H6.1 Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak

  H6.2 Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Arttırmak

  H6.3 Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

  H6.4 Dönem Sonunda İş Güvenliği Bilincini ve Altyapısını Geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bursa Uludağ Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.uludag.edu.tr/

Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bursa Uludağ Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]