Erciyes Üniversitesi

Kurum misyonu

Erciyes Üniversitesi;

                                    eğitim ve öğretimde çağdaş,

                                    bilgi ve teknoloji üreten,

                                    ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan,

                                    çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve

                                    faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir.

Kurum vizyonu

Yetiştirdiği öğrencileri;

                  bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran,

                  ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak

                  evrensel düşünebilen özgüveni yüksek bireyler olan,

                  mensubu olmaktan onur duyulan,

                  eğitim, araştırma ve topluma sağladığı hizmetlerle

                  örnek bir yükseköğretim kurumu olarak,

                  ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleri ile toplumun aydınlanmasına katkı sağlarken diğer yandan ürettikleri bilim ve teknoloji ile öncelikle ülkemizin, nihayetinde de insanlığın kalkınması, refahı ve mutluluğu için çalışan kurumlardır. Bu yönüyle medeniyete katkı sağlaması beklenen en önemli kurumlar olma özelliğini yüzyıllardır sürdürmektedirler. 

  Kamu kurumları için, geçmişinden güç alarak geleceğini yönlendirme gayreti, yönetim anlayışının temel unsurlarından biridir. Geçmiş dönemlerin iyi analiz edilmesi, kurumun yeterince tanınması ve geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin belirlenmesi ise kurum başarısı için son derece önemlidir.

  Kayseri’de, daha doğrusu bu coğrafyada yükseköğretim, günümüz modern yükseköğretiminin temellerini de oluşturan biçimde 1206 yılında Gevher Nesibe Şifahanesi ile başlamıştır.  Adını aldığı yüce Erciyes’in eteklerinde kurulmuş olan üniversitemiz, köklerini 800 yıl öncesine dayandırmış olmasının haklı gururunu yaşamaktadır. Üniversitemiz, yarım asra yakın süredir bu toprakların geleneksel değerleri ile çağımızın evrensel değerlerini bütünleştirmeyi başarmış, sağlam alt yapısı, modern araştırma merkezleri ve nitelikli kadrosu ile ülkemizin en önemli bilim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Erciyes Üniversitesi Kurulduğu günden bu yana çağdaş, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir üniversite olarak, ülkemize ve insanlığa hizmet vermekten, katılımcı, özgürlükçü ve sürekli yenilenmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışıyla vicdanı ve irfanı hür, milli ve manevi değerlere sahip olan nitelikli insan yetiştirmekten onur duymaktadır. 

  Erciyes Üniversitesi, Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, yaşanan gelişim süreçlerini titizlikle analiz eden ve kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir yapıya sahiptir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinin şekillenmesindeki öneminin bilinci ve üstün sorumluluk anlayışıyla birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirildiği modern araştırma merkezlerine sahip olmasının yanında, sanayi kuruluşları ile üretilen bilim ve teknolojinin hayata geçirilmesine yönelik güçlendirilmiş bağlara sahiptir. Üniversitemiz bu yönüyle, üniversitelerde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında belirlenecek olan araştırma üniversitelerinden biri olma arzusu ve gayreti içerisindedir.

  Kamu kurumlarında stratejik yönetim modelinin benimsenmesinde mihenk taşı niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde üniversitemiz dördüncü stratejik planını hazırlamıştır. 2006-2010 Stratejik Planı, üniversitemiz için önemli bir başlangıç noktası oluştururken, elinizdeki  “Erciyes üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı” Üniversitemiz ’in misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, tüm akademik ve idari birimlerimizin yoğun katılımı ile ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur.


  Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve akademik personele teşekkür ederim.


  Erciyes Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planının amaçlarına ve hedeflerine başarı ile ulaşmasını temenni ederek, üniversitemize hayırlı olması dileklerimle bilgilerinize sunarım.

   

  Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
  REKTÖR

 • A1- ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK

  A2- KURUMSAL KAPASİTEYİ VE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK

  A3- BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK

  A4- TOPLUMSAL HİZMET FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

  A5- ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM-ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK

 • H1.1- Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna kadar %20 artırılması

  H1.2- Öğretim elemanı niteliğinin artırılması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2021 yılı sonuna kadar %10 azaltılması

  H1.3- Öğrenci niteliğinin artırılması ve 2021 yılı sonuna kadar öğrenci geri bildirim oranının %20 artırılması

  H1.4- 2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitimin kapsamının %100 artırılması ve 2018 yılına kadar Açık Öğretim Fakültesinin kurulması

  H2.1- 2021 yılı sonuna kadar eğitim ve çalışma ortamlarının tamamının iyileştirilmesi

  H2.2- 2021 yılı sonuna kadar mensupların sosyal ihtiyaçlarını kampüs içinde karşılayabilen ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi

  H2.3- 2021 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin nitelik ve niceliksel gelişiminin sağlanması

  H2.4- 2021 yılına kadar kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve ERÜ aidiyet hissinin artırılması

  H2.5- 2017 yılı sonuna kadar mezunlarla iletişim ofisinin kurulması ve 2021 yılı sonuna kadar mezunların %80’inin veri tabanında kayıt altına alınması

  H3.1- Nitelikli araştırmacı sayısının 2021 yılı sonuna kadar %50 artırılması

  H3.2- Yüksek etki değerlerine sahip yayın ve araştırmaların sayısını 2021 yılı sonuna kadar %50 artırmak

  H3.3- Araştırma merkezlerinin etkinliğinin 2021 yılı sonuna kadar %100 artırılması

  H4.1- Toplumsal hizmetlerde memnuniyet düzeyinin 2021 sonuna kadar her yıl düzenli %5 artırılması

  H4.2- Sağlık hizmeti sunum alanlarında alt yapıya ve donanıma yönelik fiziksel iyileştirmelerin 2021 yılına kadar yapılması

  H4.3- Sağlık turizmi hasta sayısının düzenli olarak artışının sağlanarak 2021 yılında 200 hasta sayısına ulaşılması

  H4.4- Alakart restoran hizmetlerinin 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi

  H4.5- ERSEM’in meslek alanında 2020 yılına kadar akredite ulusal mesleki yeterlilik belgesi verebilir hale getirilmesi

  H5.1- 2019 yılına kadar “Çevreye Duyarlı Yönetim Modeli” oluşturulması

  H5.2- 2021 yılına kadar çalışanlarda, öğrencilerde ve toplumda çevre bilinci farkındalığının oluşturulması

  H5.3- Yerleşkenin fiziki gelişim planının, 2021 yılına kadar, çevreye duyarlılık çerçevesinde uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

  H5.4- 2021 yılına kadar, dezavantajlı gruplara duyarlı bilinç oluşturulması, geliştirilmesi ve alt yapı çalışmalarının 2019 yılına kadar tamamlanması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Erciyes Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.erciyes.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi, 38039, Melikgazi/KAYSERİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Erciyes Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]