Gazi Üniversitesi

Kurum misyonu

Üniversitemiz temel değerleri doğrultusunda bireyler yetiştirmek; araştırmalar yoluyla evrensel düzeyde fikir, bilgi, bilim, teknoloji ve hizmet üreterek toplumsal sorunların çözümüne ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta, girişimci ve öncü bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talima - tı ile 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü ve seçkin yükseköğretim kurumlarından birisidir. Üniversitemiz Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Gazi Eğitim, Hemşirelik, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 12 fakülte; Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Kazaları Araştırma ve Önleme ile Sağlık Bilimleri olmak üzere 5 enstitünün yanı sıra 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulu ile eğitim öğretime devam etmektedir.

  Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017 yılında Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Gazi Üniversitesi, 2021 yılında “Yüksek Düzey Performans Gösteren” Araştırma Üniversitesi düzeyine yükselmiştir. Üniversitemiz bu başarısını Yükseköğretim Kalite Kurulundan 5 yıl süreyle kurumsal akreditasyon alarak taçlandırmıştır.

  URAP derecelendirme kuruluşunun 78 farklı akademik alanda gerçekleştirdiği 2022-2023 dünya sıralamalarında Üniversitemiz, derecelendirildiği 15 alanın 14’ünde Türkiye’nin ilk 10 üniversitesinden biri olma başarısını göstermiştir. Ayrıca Üniversitemiz, eğitim, enerji, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği ve eczacılık alanlarında da Türkiye üniversiteleri arasında ilk 3 üniversite arasında yer almıştır. Eğitim, enerji, cerrahi bilimler ve eczacılık alanında dünyanın en saygın 500 üniversitesinden biri olmuştur. Katılımcı sayısına bağlı olarak hesaplanan yüzdelik dilime göre Üniversitemizin en başarılı olduğu alan 2022- 2023 sıralamaları için tıp ve sağlık bilimleri olmuştur. Üniversitemiz bu alanda Türkiye’de ilk yüzde 10’luk dilimde, dünyada ise ilk yüzde 31’lik dilimde yer alarak başarısını tescillemiştir.

  Üniversitemiz, TÜBİTAK 2209 A-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazanan 264 öğrenci projesiyle de Türkiye’de birinci konumundadır.

  Uluslararası alanda da başarılarıyla dikkat çeken Üniversitemiz, “QS Dünya Üniversite Sıralama” sonuçlarına göre, “Eğitim ve Öğretim” alanında Türkiye’de birinci, dünyada ise 27’nci sırada bulunmaktadır. Eczacılık alanında ise sıralamalara Türkiye’den girebilen 3 üniversite arasında bulunan Gazi Üniversitesi, dünya genelinde derecelendirilen 361 üniversite arasındadır.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Üniversitemiz hede eri ve akademik öncelikleri fiziki ve iktisadi kaynaklarını etkin kullanan, şe af, hesap verebilir, bilimsel ve etik değerlerden ayrılmayan bir yönetim anlayışıyla katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş, Üniversitemizin 2024-2028 dönemine ilişkin döndüncü stratejik planında uzaktan eğitim, araştırma kapasitesi ve kalitesi, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal dönüşüm gibi konularda yeni hedef ve performans göstergelerine yer verilmiştir.

  2024-2028 dönemine ilişkin dördüncü stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur.

  Prof. Dr. Musa YILDIZ

  Rektör

 • A1: Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

  A2: : Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek, nitelikli ve iş birlikli araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek.

  A3: Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek.

  A4: Sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla iş birliğini artırarak topluma katkı sağlamak.

  A5: Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek.

 • H1.1: Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere etkili öğrenme ortamları ve kaynakları ile öğretim elemanlarının yetkinliği geliştirilecektir.

  H1.2: Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası doğrultusunda yurt dışındaki üniversite, enstitü, araştırma merkezi ve alana yönelik diğer kuruluşlarla öğrenci ve öğretim elemanı dolaşım ve bilimsel iş birliği %10 artırılacaktır.

  H1.3: Programların amaçlarına ulaştığının, öğrencilerin ve toplumun eğitim-öğretim ihtiyaçlarına cevap verdiğinin güvencesi olarak mezunlar düzenli aralıklarla izlenecek ve programların belli zamanlarda gözden geçirilip güncellemesine yönelik faaliyetler geliştirilerek Üniversitedeki akredite edilmiş programların oranı en az %10 artırılacaktır.

  H1.4: Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı sağlayan eğitim-öğretim programları hayata geçirilecek ve disiplinlerarası program sayıları en az %10 artırılacaktır.

  H1.5: Yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan kapsayıcı bir bakış açısıyla, iç ve dış paydaş katılımlı, çevrim içi dijital teknolojilerin ön planda tutulduğu, Üniversitemizin politikaları ve öncelikli alanları ile ilişkilendirilen ulusal ve uluslararası uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı %5 artırılacaktır.

  H2.1: Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımlar ve faaliyetler artırılacaktır.

  H2.2: Ar-Ge projeleri, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayısı artırılacaktır.

  H2.3: Ar-Ge çalışmalarının sonuç ve çıktıları takip edilerek en yüksek değere ulaşmak üzere araştırma kalitesi artırılacaktır.

  H2.4: Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu-iş dünyası-üniversite iş birliklerini önceleyen bir yaklaşımla araştırmaya yönelik etkileşim ve iş birlikleri artırılacaktır.

  H2.5: Öğrencilere araştırma yetkinliği kazandırılmasına yönelik proje temelli uygulamalar yaygınlaştırılarak araştırmacı öğrenci sayısı artırılacaktır.

  H3.1: Araştırma-geliştirme ve inovasyon süreçlerine, öğretim elemanı, öğrenci ve mezunların katılımına zemin olan Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin etkinliği desteklenecektir.

  H3.2: Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimcilik faaliyetleri ile bilgi ve teknolojinin toplumsal katkıya dönüştürülebilmesi amacıyla Üniversite farkındalık ve eylem faaliyetleri artırılacaktır.

  H3.3: Üniversitenin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi güçlendirilecektir.

  H4.1: Toplumsal Katkı Öncelikli Alanları doğrultusunda faaliyetler yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hede eriyle uyumlu bir şekilde yürütülerek topluma katkı sağlayacak etkinlik sayısı artırılacaktır.

  H4.2: Dezavantajlı öğrencilerimize ve bireylere yönelik kapsayıcı uygulama sayısı artırılacaktır.

  H4.3: Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda sağlığın korunmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler en az %10 artırılacaktır.

  H4.4: Sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalığı güçlendirmeye yönelik faaliyetler %10 artırılacaktır.

  H4.5: Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak, öneriler sunmak ve farkındalık oluşturmak üzere sağlıklı çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetler %10 artırılacaktır.

  H5.1: Öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik ve uygulama sayısı artırılacaktır.

  H5.2: Kurumsal dönüşümü güçlendirecek fiziki ve dijitalleşme altyapıları geliştirilecektir. Stratejik

  H5.3: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası derecelendirmelerdeki konumu yükseltilecektir. Stratejik

  H5.4: Kalite güvencesi sistemi süreçlerinin sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi sağlanarak iç ve dış paydaşların katılımı %20 artırılacaktır.

  H5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gazi Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://gazi.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 06500, Teknikokullar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gazi Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]