Gazi Üniversitesi

Kurum misyonu

Topluma liderlik yapabilecek, millî, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Disiplinlerarası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan ve bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 32 uygulama ve araştırma merkezi yer alan Gazi Üniversitesinde, 2020 yılında toplam 42.767 öğrenci öğrenim görmüştür. Üniversitemizde eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji, spor bilimleri ve uygulamalı bilimler gibi alanlarda öğrenime devam edilmektedir. Deneyimli ve nitelikli akademik kadrosu ile Türkiye’nin lider ve marka üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, 2017 yılında araştırma üniversitesi olarak seçilmiştir. Üniversitemiz, URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2019-2020 dünya alan sıralamasında en az 5 alanda sıralamaya girebilen 13 üniversite içerisinde; mühendislik, eczacılık bilimi ve diş hekimliği alanlarında ilk 500 içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 2019-2020 URAP dünya alan sıralamasında en iyi dereceleri elde eden üniversiteler içerisinde; sosyoloji alanında ülkemizde birinci, dünyada 71’inci olarak ilk 100’e girme başarısını göstermiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanan Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı, 22 Temmuz 2019’da yürürlüğe girmiştir. Strateji Geliştirme Kurulunun 21 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının kalan yılları (2021-2022-2023) için güncellenmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Araştırma Üniversitesi vizyonuna uygun, kapsamlı ve geniş katılımlı bir güncelleme çalışması yürütülmüştür. Üniversitemiz hedeflerinin ve akademik önceliklerinin belirlenmesi sürecinde paydaş katılımının sağlanabilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin desteğiyle güncellenen Planda uzaktan eğitim, araştırma kapasitesi ve kalitesi, girişimcilik, çevre, sağlık ve paydaş katılımı gibi konularda yeni hedef ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne bağlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinlerarası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
  vi
   Vatansever, araştırmacı ve uluslararası nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Gazi Üniversitesi, stratejik planda belirtilen amaçlara ulaşmak adına 5018 sayılı Kanun’a uygun olarak fiziksel ve iktisadi kaynaklarını etkin kullanan, şeffaf, hesap verebilir, bilimsel ve etik değerlerden ayrılmayan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. En büyük hedefimiz verimli, güçlü ve kaliteli bir yapıya sahip olmaktır. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması ve güncellenmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. 

                                                                                                    Prof. Dr. Musa YILDIZ

                                                                                                              Rektör

 • 1. Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak.

  2. Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek.

  3. Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

  4. Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak. 

  5. Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.

 • 1.1. Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynakları ile öğretim elemanlarının yetkinliği geliştirilerek öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı en az %15 azaltılacaktır.

  1.2. Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası doğrultusunda yurt dışındaki üniversite, enstitü, araştırma merkezi ve alana yönelik diğer kuruluşlarla öğrenci ve öğretim elemanı dolaşım ve bilimsel iş birliği %10 artırılacaktır.

  1.3. Programların amaçlarına ulaştığının, öğrencilerin ve toplumun eğitim-öğretim ihtiyaçlarına cevap verdiğinin güvencesi olarak mezunlar düzenli olarak izlenecek ve programların belli aralıklarla gözden geçirilip güncellemesine yönelik faaliyetler geliştirilerek Üniversitedeki akredite edilmiş lisans ve lisansüstü programların oranı en az %10 artırılacaktır.

  1.4. Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı sağlayan eğitim-öğretim programları hayata geçirilecek disipinlerarası program sayıları en az %10 artırılacaktır.

  1.5. Programların hedeflenen öğrenme çıktıları ve yetkinliklerinin örgün eğitimde olduğu kadar, uzaktan eğitim süreçleriyle de öğrencilere kazandırabilmesini sağlamak üzere Üniversitemiz uzaktan eğitim politikası doğrultusunda kurumsal ihtiyaçlara tümüyle cevap verebilecek, güvenli ve kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sisteminin geliştirilerek öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin kurumda yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlik sayısı %5 artırılacaktır.

  2.1. Ülkemizin bilim stratejileriyle uyumlu, uluslararası rekabete açık ve öncelikli alanlar kapsamına giren araştırma geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar en az %20 artırılacaktır.

  2.2. İç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik eden Araştırma Politikası doğrultusunda Üniversitemizin akademik öncelikleriyle ve stratejileriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla mali kaynaklar %10 artırılacaktır.

  2.3. Üniversitemizde uluslararası ölçekte nitelikli ve disiplinlerarası çalışma yapabilen araştırmacıları desteklemek üzere öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısı %20 artırılacaktır.

  2.4. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin periyodik olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının Üniversite araştırma ve geliştirme performansının sürekli iyileştirilmesi için kullanılmasına yönelik süreçler geliştirilerek uluslararası ve ulusal indeksli bilimsel yayın organlarında yer alan Gazi Üniversitesi adresli nitelikli yayın (%50’lik dilime giren) ve atıf sayıları en az %25 artırılacaktır.

  2.5. Eğitim programlarında gerek akademisyenler gerekse öğrenciler için araştırmayı eğitimin temel bileşeni hâline getirerek bilimsel zenginliği artırmak üzere “araştırmacı öğrenci” kavramı geliştirilerek öğrencilerin araştırma projelerine katılımı %15 artırılacaktır.

  3.1. Araştırma, geliştirme ve inovasyon süreçlerine öğrenci ve mezunların katılımına zemin olan Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin etkinliği %20 artırılacaktır.

  3.2. Girişimcilik faaliyetleri ile bilgi ve teknolojinin toplumsal katkıya dönüştürülebilmesi amacıyla Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyetleri %20 artırılacaktır.

  3.3. Politikalarımızla uyumlu şekilde yönlendirilen üst düzey bilimsel araştırmaların çıktıları ekonomik değere dönüştürülerek girişimcilik ve yenilikçiliği sürdürülebilir kılan bir anlayışla üniversite-sanayi-kamu iş birlikleri %20 artırılacaktır.

  3.4. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayısı %10 artırılacaktır.

  4.1. Toplumsal katkı politikası doğrultusunda faaliyetlerin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütülerek topluma katkı sağlayacak etkinlik sayısı %5 artırılacaktır.

  4.2. Dezavantajlı bireylere yönelik kapsayıcı uygulama sayısı  %10 artırılacaktır.

  4.3. Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin periyodik olarak izlemesi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler en az %20 artırılacaktır.

  4.4. Sağlıklı yaşam için spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek ve sporun toplumun her kesimine ulaşması için imkân sunmak ilkesi çerçevesinde fiziksel aktivite faaliyetleri %10 artırılacaktır.

  4.5. Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak, öneriler sunmak ve farkındalık oluşturmak üzere sağlıklı çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetler %10 artırılacaktır.

  5.1. Öğrenci ve mezunların kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısı en az %20 arttırılacaktır.

  5.2. Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ilkesi çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı geliştirmeye yönelik bütçe %10 artırılacaktır.

  5.3. Akademik ve idari personelin kurumsallaşmaya katkısının arttırılması amacıyla etkinlik sayısı %15 artırılacaktır.

  5.4. Üniversitemizin eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmak üzere kalite güvencesi sistemi süreçlerinin sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesinin sağlanarak iç ve dış paydaşların katılımı %20 artırılacaktır.

  5.5. Yönetim kadrosunun yapıcı liderliğinde, yetkin idari kadroların desteğiyle stratejik hedeflere ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmanın kurulması amacıyla Kurumsal Veri Yönetim Sistemi geliştirilecek, iç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme oranı %20 artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gazi Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://gazi.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 06500, Teknikokullar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gazi Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]