Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kurum misyonu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi  ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin vizyonu “çağdaş ve özgün yapısını koruyarak sanatta, tasarımda ve bilimde tüm dünyada tercih edilen öncü bir kurum olmak” tır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen ve 10.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Kanunun 9. Maddesi uyarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hususlara uygun olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2016-2020 dönemini kapsayan Stratejik Planını hazırlamış ve bu Plan Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır.

  Hazırladığımız stratejik plan eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi, kurum içi kalite ve motivasyonun arttırılması, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin arttırılması, yayın kalitesinin yükseltilmesi, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliğinin arttırılması ve fiziksel alt yapının geliştirilmesi olmak üzere dört amaç içermektedir. Çağdaş, yaratıcı, bilimsel bir öğretim anlayışıyla farklı bakış açıları geliştirebilen, aydın bir dünya görüşü olan, estetik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yapacağımız tüm faaliyetlerle, belirlenen hedeflere ulaşmada ne derece başarılı olduğumuz, her yıl, şeffaflık ve hesap verebilirlik temel değerlerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımızın değerlendirmesine sunulacaktır.

  2016-2020 yıllarını kapsayan stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim.

                                                                                                    

  Prof. Yalçın KARAYAĞIZ

                                                                                                                  REKTÖR

 • A1- Eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi, kurum içi kalite ve motivasyonun arttırılması

  A2- Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin arttırılması, yayın kalitesinin yükseltilmesi

  A3- Ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması

  A4- Fiziksel alt yapının geliştirilmesi

 • H1.1- Ders müfredatlarının günümüz koşullarına göre güncellenerek farklı eğitim-öğretim modellerinin uygulanması 

  H1.2- Akademik kadro içinde disiplinler arası alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması

  H1.3- Öğrenci kontenjanlarının öğretim elemanı sayısı ve fiziksel koşullarla uyumlu olacak şekilde iyileştirilmesi

  H1.4- Öğretim programlarında bilimsel yazım, literatür tarama ve araştırma yöntemleri ile ilgili yılda en az iki kere seminer düzenlenmesi

  H1.5- Kurumsal kalite kültürünün iyileştirilmesi

  H1.6- Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel paylaşımın arttırılması

  H1.7- Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin daha verimli ve etkin bir şekilde bilgi teknolojileri kullanımının sağlanması ve yabancı dil ile ilgili bilgi düzeyinin arttırılması

  H2.1- Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara yayın ve bildirilerle katılımlarının arttırılması

  H2.2- Öğretim elemanlarının sanatsal etkinliklere eser ve performanslarıyla katılımlarının arttırılması

  H2.3- Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının kaynak ayrılarak teşvik edilmesi ve sürdürülmesi

  H2.4- Bilimsel araştırma projeleri bütçesinin arttırılması

  H2.5- Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını ve destekli proje sayısını arttırmaya yönelik iş birliği olanakları yaratmak

  H2.6- Üniversite yayın sayısı ve niteliğini arttıracak olanakların geliştirilmesi

  H2.7- Öğretim elemanlarının kitapları ve başarılı bulunan lisansüstü tezlerinin yayınlanması

  H2.8- Tarihi ve kültürel mirasımız olan, ülkemizin ilk Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonumuzun gelecek kuşaklara aktarılması için korunması ve eser sayısının geliştirilmesi

  H2.9- Sinema mirasının korunması, restorasyonu ve kamuya açılmasına yönelik bilimsel araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi

  H3.1- Bilimsel ve sanatsal alanda ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek

  H3.2- Değişim programları (Erasmus+, Farabi, Mevlana vb.) kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı dolaşımının arttırılması

  H3.3- Lisans ve lisansüstü düzeyde kurumlar arası işbirliğinin arttırılması

  H3.4- Öğrencilere eğitim ve öğretimleri sırasında staj ve mesleki uygulama olanakları sunacak ve mezuniyetleri sonrasında seçecekleri çalışma alanları ile ilgili bilgilendirecek bir kariyer merkezinin geliştirilmesi

  H3.5- Halkla ilişkiler biriminin geliştirilmesi

  H3.6- Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

  H3.7- Döner sermaye hizmetlerinin geliştirilmesi

  H3.8- Üniversite mezunları ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve iletişimin arttırılması

  H4.1- Fiziksel alt yapının geliştirilmesi

  H4.2- Araştırma ve bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere laboratuvar, araştırma merkezi, konser salonu ile atölyelerin kurulması ve mevcut laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin geliştirilmesi

  H4.3- Merkez kütüphanenin mekan, eleman ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesi. Kütüphanede yer alan kitap, süreli yayın sayısı ve elektronik veri tabanı üyelik adedinin düzenli bir şekilde arttırılması

  H4.4- Üniversitemiz kütüphanesinde görsel ve işitsel bir dokümantasyon merkezi materyal birimi oluşturulması, nadir eserler bölümünde yer alan yayınların restorasyonunun sağlanması ve eserlerin sayısal ortama aktarılması

  H4.5- Resim ve Heykel Müzesi inşaatının tamamlanarak ulusal, uluslararası sergi ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlarının ivedilikle oluşturulması

  H4.6- Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonumuzun dijital ortamda tüm dünyada sergilenebilmesi için uluslararası network ağının oluşturulması

  H4.7- Bağış veya satın alma yoluyla eser sayısının arttırılması

  H4.8- Restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının faaliyete geçirilerek müzemiz koleksiyonu yanı sıra kamuya hizmet vermesinin sağlanması

  H4.9- Sanat ve Tasarım (tekno) Parkının yapılması, hayata geçirilmesi

  H4.10- Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin yeniden düzenlenmesi, gerekli hizmet mekanlarının yapılması; Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde sanatsal etkinliklerin nitelikli bir biçimde arttırılması

  H4.11- Öğrencilere yönelik barınma, beslenme, sosyal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların arttırılması

  H4.12- Öğrenci veri sisteminin (başvuru, kayıt, notlar, danışmanlık vb.) elektronik ortamda yapılması ve tüm belgelerin, kayıtların arşivlenerek sorgulanabilir bir veri tabanı altında toplanması

  H4.13- Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi şekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını hem Türkçe hem de İngilizce yapacak, aranılan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak erişimini sağlayacak bir yapıya getirilmesi

  H4.14- Ağ ve altyapı projesi ile kablosuz internet erişimi projesinin hayata geçirilmesi, internet bağlantı hız ve kapasitesinin arttırılması

  H4.15- Üniversitemizin koruduğu sinematografik miras ve sinema alanındaki değerli teknolojik yatırım ile fiziksel altyapı koşullarının iyileştirilmesi, sinema mirasının geleceğe ulaştırılması için gerekli fiziksel önlemlerin alınması

  H4.16- Üniversitemizin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için fiziki alt yapının hazırlanması

  H4.17- Nusretiye Kasrı restorasyonunun tamamlanarak kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı mekanların oluşturulması

   
   
   
   
   
   
   
 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.msgsu.edu.tr/

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]