Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Kurum misyonu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim-öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Kurum vizyonu

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kuruluş yılı olan 1992’den bu güne her alanda gelişimini devam ettiren bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz, hazırlamış olduğu 2019-2023 stratejik planı ile Ülkemizin 2023-2053-2071 vizyonu çerçevesinde gelişimini daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede hazırlanan 2019-2023 stratejik planında önem ve öncelik verilen konular aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların nitelik ve niceliği geliştirilerek mezun olan öğrencilerimizin hem ülke hem de dünya çapında rekabet edebilirliği arttırılacaktır. Ayrıca öğrencilerimize sunulan disiplinler arası eğitim alma olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.

  Üniversitemizin araştırma alanında yaptığı faaliyetler önem taşımaktadır. Bu güne kadar yapılan araştırma faaliyetlerine plan döneminde de devam edilecektir.

  Planlamada yapılan analizler sonucu, üniversitemiz yönetim sürecinde katılımcılığı arttırıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri çerçevesinde gerekli stratejiler belirlenmiş ve plan içerisine konulmuştur. Belirlenen stratejiler üniversitemizin kurumsallaşma hedeflerine de katkı sağlayacaktır.

  Üniversitemiz bünyesinde yüksek düzeyde sunulan eğitim, sağlık, toplumsal hizmet ve diğer faaliyet alanlarına plan döneminde de azami ölçüde önem verilecek ve bu sayede ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine destek olunacaktır.

  Yukarıda özetlenen öncelikler çerçevesinde oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olarak hazırlanan 2019-2023 stratejik planı amaç ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi için azami gayret göstereceğine inandığım üniversitemiz akademik ve idari personeline şimdiden teşekkür eder, plan çerçevesinde yapacağımız eğitim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemize faydalı olmasını dilerim.

   

  Saygılarımla.

  Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

  Rektör

 • A1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek

  A2- Amaç 2. Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak

  A3- Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak

  A4-  Kurumsallaşmayı geliştirmek

  A5- Paydaşlarla iletişim ve işbirliğini artırarak girişimciliği yaygınlaştırmak

 • H1.1. Mevcut lisans ve lisansüstü programlarından 2023 yılına kadar en az 5 programın akredite olmasını sağlamak.

  H1.2. Çift ana dal ve yan dal program sayısını 2023 yılına kadar %100 artırmak.

  H1.3. Kütüphane bünyesindeki süreli ve süresiz yayın sayısını 2023 yılına kadar %20 artırmak.

  H1.4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek

  H1.5. Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programları açılmasını teşvik etmek, mevcut program sayısını %30 artırmak

  H2.1. Ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını 2023 yılına kadar %30 artırmak

  H2.2. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik (kongre, konferans, çalıştay vb.) sayısını 2023 e kadar %20 artırmak.

  H2.3. Dış kaynak destekli (TÜBİTAK, AB Programları, TAGEM, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansları vb.) tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşidini artırmak

  H2.4. BAP tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşitliliğini 2023 yılına kadar minimum %20 artırmak

  H3.1. Her birimin kendi alanı ile ilgili hedef kitle odaklı konferans, panel, çalıştay, seminer vb. düzenlemesini sağlamak

  H3.2. Sunulan bilirkişilik ve danışmanlık hizmetlerinin sayısını artırmak.

  H3.3. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşidini artırmak.

  H3.4. Farkındalık projelerinin sayı ve niteliğini artırmak

  H4.1. Öğrenci ve personel memnuniyet düzeyini %20 artırmak.

  H4.2. Mezun öğrenciler ve üniversitemizde hizmette bulunmuş personel ile ilişkileri geliştirmek.

  H4.3. Tüm akademik personele hizmet içi eğitim kapsamında Ölçme ve Değerlendirme eğitimi vermek

  H4.4. Akademik ve idari tüm personele Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli İyileştirme eğitimleri vermek

  H4.5. Üniversitenin tanınırlığını artırmak

  H5.1. Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan staj imkânlarını 2023 yılına kadar %25 artırmak.

  H5.2. Alınan patent sayısını ve çeşitliliğini %50 artırmak.

  H5.3. Üniversitenin paydaşları ile olan ilişkilerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak.

  H5.4. Araştırma ve eğitim birimlerinin danışma kurullarını oluşturarak fikir alışverişi toplantıları yapmalarını sağlamak.

  H5.5. Kariyer geliştirme etkinliklerini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ibu.edu.tr/tr

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi, BOLU

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]