Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlama, kamu kurumlarının önceliklerinin belirlenerek uygulamaya geçirmenin önemli araçlarından biri olmasının yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini belirleyen 2019-2023 Stratejik Planı gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı, üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

  2019-2023 Stratejik Planı yol haritası iç ve dış paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde Stratejik Planlama Ekibi tarafından 19.10.2018-14.11.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosuna sunulmuştur. 18 Nisan 2019’da yapılan yeni rektör ataması ve üniversitenin bölünmesinin sonuçlarının görülmesiyle birlikte stratejik planın güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

  2019-2023 Stratejik Planı, üniversitemiz misyonu ve vizyonu çerçevesinde dış paydaş, öğrenci ve akademik ve idari personelin değerlendirmelerini de dikkate alarak katılımcı bir anlayış ve ortak akılla oluşturulmuştur. Değişim ve yeniliğe açık olarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hedeflere ulaşılmasında üniversitemize rehber olacaktır.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planının uygulanmasında tüm çalışanlarımızın sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Afyon Kocatepe Üniversitesini yeni ufuklara taşıyacak 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında özveri ile çalışan ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, planın üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim.

   

  Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

                                                                                                                      Rektör

 • A1. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek

  A2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek

  A3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek

  A4. Kurumsal gelişimi sürdürmek

 • H1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek

  H1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek

  H1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak

  H1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak

  H2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak

  H2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek

  H2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek

  H2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması

  H3.1. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak

  H3.2. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek

  H3.3. Paydaşların memnuniyetini sağlamak

  H3.4. Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak

  H4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek

  H4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek

  H4.3. Mali kaynakları güçlendirmek

  H4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.aku.edu.tr/anasayfa/Default.aspx

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200, Afyonkarahisar

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Afyon Kocatepe Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]