Gebze Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.

Kurum vizyonu

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ile tecrübe ve birikimleri üzerine 4 Kasım 2014 tarihinde kurulan Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin genç ancak en deneyimli üniversitelerinden biridir.

                  “GENLERİMİZDE YÜKSEK TEKNOLOJİ VAR”  

  Gebze Teknik Üniversitesi, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda toplam yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan üniversite değerlendirmelerinde daima ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. 

  URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından ‘‘2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” başlığıyla hazırlanan raporda da ifade edildiği gibi Gebze Teknik Üniversitesi, 11 tanınmış sıralama kuruluşu (URAP, US News&World, THE, QS, LEIDEN, NTU, RUR, ARWU, CWUR, SCIMAGO ve Webometrics) tarafından hazırlanan listelerin 7’sinde yer almaktadır. Aynı zamanda Üniversitemiz değerlendirmeye alınan 23 Türk üniversitesinden biri olmuştur. Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin değerlendirildiği bölümde ise GTÜ 11 sıralamanın 7’sinde yer almakta ve 11 sıralamanın 2’sinde ilk 1000 içinde bulunmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı girişimcilik endeksinde tüm yıllarda üst sıralarda kendisine yer edinmiş olup uluslararası alanda bilime katkı sağlayan üniversitemiz, ülkemizin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak Bilişim Vadisi’nin de güçlü ortakları arasındadır.

  2017 yılında Araştırma Üniversitesi statüsüne kavuşan GTÜ, kendisinin en yetkin olduğu tematik alanları öne taşımakta, bir bütünden daha ziyade bu alanların en iyisi olmaya çalışmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesinin araştırma önceliklerinin belirlenmesinde;

  • Araştırma alanının uygulanabilirliği ve topluma katkısı,
  • Ülke önceliği ile uyumlu araştırma alanlarının tercih edilmesi,
  • Sanayi ile ilgisinin bulunması,
  • Temel Bilimler araştırma alanı olması,
  • Yeni teknoloji üretimine olanak sağlaması,
  • Diğer Ar-Ge kurumlarıyla ortak çalışılabilmesi temel kriterlerdir.

  GTÜ’ de On Birinci Kalkınma Planı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası 2003-2023 Strateji Belgesi’nde ve YÖK Doktora Bursu kapsamında tanımlanan öncelikli alanlar ile araştırma üniversitesi statüsünün gereği olarak araştırma potansiyeli de öncelikli araştırma alanların belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizde kimya, elektronik, otomotiv ve raylı sistemler, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim teknolojileri ve savunma teknolojileri alanında, akıllı malzemeler ve biyo-benzetim, enerji depolama ve enerji malzemeleri, hidrojen ve yakıt pilleri, moleküler onkoloji, sensör teknolojileri, sürdürülebilir ve akıllı kentler, sürdürülebilir tarım (yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları dâhil) gibi çağın gerekliliğini yansıtan önemli konularda araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim süreçlerinde ve araştırma proje çağrılarında bu kapsamdaki öncelikli alanlar dikkate alınmaktadır.

  Eğitim-öğretim faaliyetlerini 5 Fakülte ve 9 Enstitü ile sürdüren Üniversitemizde öğretim üyelerinin önemli bir kısmı doktoralarını ABD ve İngiltere’deki saygın üniversitelerde tamamlamıştır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bilgi ve birikimini taşıyan özelliğinden dolayı “genlerinde yüksek teknoloji” olan üniversitemiz, güçlü akademik kadrosu ile % 36’sı lisansüstü, % 64’ü ise lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

  Yükseköğretim kurumlarının; kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenirlik sağlayan belgelerden biri olan Diploma Eki Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında 7 üniversite ile birlikte üniversitemize de verilmiştir. Böylelikle Üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları evrensel bir nitelik kazanmıştır.

  Teknolojik gelişmelere öncülük eden Üniversitemiz, aynı bölgede konumlanmış olan TÜBİTAK, TSE, TÜSSİDE, OSB’ler ve diğer pek çok kurum ve kuruluş ile yakın işbirliği ve ilişkiler içinde olup, hazırlanan protokoller ve TÜBİTAK, AB ve diğer uluslararası kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların kaynaklarından finanse edilen projelerle Ar-Ge altyapısını geliştirmiş, sahip olduğu imkânları artırmıştır.

  Ülkemizin 11 Araştırma Üniversitesinden biri olan GTÜ’nün en önemli amaçlarından biri de Üniversiteyi İyiden Mükemmele Taşımaktır. Bu mükemmeliyete ulaşmakta akademik ve idari personelin araştırma üniversitesi kavramına ve değerlerine inanması (güçlü bir araştırma ve mükemmeliyet ekosisteminin oluşturulması), güçlü bir altyapı, kaynakların verimli kullanılması gibi kavramlar oldukça önemlidir.

  Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde Üniversitemizin üstlendiği misyon çerçevesinde hedeflerine ulaşabilmesi, eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri ile kurumsal kapasitenin iyileştirmeye açık alanların geliştirilmesi, öne çıkan güçlü alanlarda ise devamlılığın sağlanabilmesi ile hesap verebilirlik ve şeffaflık için stratejik yönetim esaslarının uygulaması bir zorunluluktur. Bütün bu amaçlara hizmet etmek için hazırlanan ve Üniversitemizin önümüzdeki beş yıllık döneminin yol haritası olan 2022-2026 Dönemi Stratejik Planının uygulanması sürecinde tüm birimlerimizin üst düzeyde sahiplenme içinde olacağına ve katkı sunacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim.

   

                                                                                                           Prof. Dr. M. Hasan ASLAN

                                                                                                                          Rektör

 • A1- Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirmek

  A2- Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Sunulmasını Sağlamak

  A3- Hizmet Kalite ve Kapasitesi İle Sosyal Sorumluluk Bilincini Artırarak Toplum ve Çevre İle Olan Etkileşimin Güçlendirilmesi

 • H1.1 Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmalara yönelik kaynakların artırılmasını sağlamak

  H1.2 Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmaların niteliğini iyileştirmek

  H1.3 Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak ve girişimciliği özendirecek çalışmalar yapmak

  H2.1 Eğitim öğretim hizmetlerini iyileştirerek uluslararası standartlarda, mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek

  H2.2 Uluslararası standartlarda alanında yetkin araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

  H2.3 Öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

  H3.1 Kalite yönetim sistemini güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak

  H3.2 Toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler verilmesini sağlamak

  H3.3 Yeşil ve çevreci üniversite olmak, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gebze Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.gtu.edu.tr/

Çayırova Mh., 41420, KOCAELİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gebze Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]