Kafkas Üniversitesi

Kurum misyonu

Kafkas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kafkaslardaki bir iddiası olma sorumluluğu ile;

• Yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünen, kendini sürekli yenileyen, farklılıklara saygı gösteren, girişimci öğrenciler yetiştirmeyi,

•Bilimi, teknolojiyi, sanayiyi, sanatı, kültürel ve etik değerleri gözeterek Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

• Toplumsal sorumluluk bilinci ile ülkesinin ve bulunduğu coğrafyanın sorunlarına duyarlı, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet faaliyetlerinde sürekli fark yaratarak gelişen, paydaşlarına değer katan, tercih edilen, saygın, yenilikçi ve bulunduğu coğrafyada söz sahibi olma iddiasını sürdüren bir dünya üniversitesi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 1992 yılında kurulmuş olup günümüze uzanan 30 yıllık süreçte her türlü faaliyetlerini Anayasamızın ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun temel ilke ve amaçları çerçevesinde yürütmüştür. Uluslararası standartların yakalanması için yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yapılmış, karşılıklı öğrenci ve öğretim elamanı değişimi suretiyle öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Coğrafi olarak Ön Asya’nın Türkiye’ye giriş kapısında olan bölgede bulunan üniversitemiz, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Ülkemiz arasında bilim ve kültür köprüsü oluşturma çabalarını da başarı ile sürdürmektedir.

  Günümüz dünyasında üniversitelerin, her anlamda değişim ve dönüşümün öncüsü kurumlar olmaları anlayışının hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kafkas Üniversitesi temel işlevlerinin yanı sıra misyonu gereği topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite STK, üniversite-şehir işbirliğini geliştirmiş bir üniversite olma yolunda geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

  Üniversitemizde yürütülen bilimsel faaliyetler ve sahip olduğu tecrübesinin reel sektörle buluşmasıyla , Kars’ın ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandıracağına olan inacımız tamdır. Bununla birlikte, devletimizin üniversitemize sağlamış olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak evrensel değerlerle donatılmış, rekabet edebilen, araştıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek önceliklerimizdendir. Bu bağlamda, üzerinde yeterince düşünülmüş, tartışılmış bir stratejik plan hazırlanmaya gayret edilmiş,.zamanın getireceği yenilik ve değişikliklere açık, uygulama sırasında duraksamalara yol açmayacak somut amaçlar ve hedefler belirlemeye özen gösterilmiştir. 2023-2027 Stratejik Planının başarıyla uygulanabilmesi ve istenilen sonuçların alınabilmesinde üniversitemizin bütün birim ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm çalışanların sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

  Bu duygu ve düşüncelerle, hazırlanmış stratejik plan, üniversitemizin 2023-2027 yıllarını kapsayan beş yıllık bir dönemde geçekleştirilmesi düşünülen hedefleri ve eylem planlarını içermektedir. Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planının hedeflerine ulaşılmasıyla daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite olacağına olan inançla bu planın hazırlanmasında özveriyle çalışan ve emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür eder, geleceği birlikte kurguladığımız tüm paydaşlarımıza başarılar dilerim.
                                                                                                        Prof. Dr. Hüsnü KAPU
                                                                                                                  Rektör

 • A1-Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek.

  A2-Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak.

  A3-Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İş Birliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisi İle Sosyo-Kültürel Yapının Gelişimine Katkıda Bulunmak.

  A4-Üniversitemizin Mevcut Fiziki ve Teknik Alt Yapısını Modern Çağın Gerektirdiği Düzeye Çekmek ve Sürekli Gelişen Teknolojileri Kullanarak Daha Kaliteli Eğitim-Öğretim Alanları Sunacak Düzeye Getirilmesini Sağlamak Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak.

  A5-Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip Olmak.

 • H1.1-Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak,

  H1.2-Öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak,

  H1.3-Üniversitemizin tercih edilebilirliğini artırmak,

  H1.4-Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi,

  H1.5-Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek,

  H2.1-Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi,

  H2.2-Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve çalışmaları artırmak,

  H2.3-Ulusal/uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek,

  H2.4-Araştırmacıların elektronik ve basılı yayınlara erişimini artırmak,

  H2.5-Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak,

  H3.1-Üniversite-sanayi- kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve sürdürülebilirlik,

  H3.2-Ülkemizde ve Kars’ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek,

  H3.3-Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak,

  H4.1-Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması,

  H4.2-İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,

  H4.3-Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 98.000.000 TL’lik yatırım yapmak,

  H4.4-Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması,

  H4.5-Önceleyen ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurmak/iyileştirmek,

  H5.1-Üniversitemiz personelinin niteliksel ve niceliksel gelişimini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kafkas Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kafkas.edu.tr/

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, KARS

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kafkas Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]