Kırıkkale Üniversitesi

Kurum misyonu

Nitelikli akademik programları ile bölgenin ve ülkenin kalkınmasına hizmet etmek; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarının tümünü içine alan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmak; insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştüren, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan geleceğin gençlerini yetiştirmek.

Kurum vizyonu

“Eğitimi ve özgün araştırmalarıyla tanınan bir üniversite olmak.”

Eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren; dijital dünyayla uyumlu bilimsel faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmaktır

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çeyrek asrı geride bırakan Üniversitemiz yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmayı, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ihtiyaçları karşılamayı gaye edinmiştir.

  Günümüzde bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye var. Savunma sistemleri, tarımsal projeler, ulaşım alanında devrim niteliğinde yenilikler, yerli hızlı tren, dijital devrim, uydu fırlatma sistemi ve Akkuyu gibi önemli projelerin sadece konuşulmayıp uygulamaya geçildiği ülkemizde bilim yuvası Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, yorumlayan, geleceğin ihtiyaçlarını öngören ve bu ihtiyaçlara cevap verecek donanımda yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen, sadece maddi kaygılarla hareket etmeyen nesiller yetiştirmek Aziz Milletimiz karşısında boynumuzun borcudur.

  2020-2024 Stratejik Planımızın hazırlanmasında katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Ülkemiz ve Kırıkkale Üniversitesi için hayırlı olmasını dilerim. 31/12/2019

                                                                                                        Prof. Dr. Ersan ASLAN

                                                                                                                   Rektör

 • A1- Eğitim ve Öğretimde Rekabet Gücünü ve Tercih Edilebilirliği Artırmak

  A2- Üniversitemizin Özgün Araştırmalar ile Tanınırlığını Artırmak

  A3- Kurum Kültürü ve Kurumsal Yapıyı Geliştirmek

  A4- Toplumun Yaşam Boyu Eğitim ve Gelişme Sürecine Katkıda Bulunmak

 • H1.1- Eğitim öğretim kadromuzun % 20’sini eğiticilerin eğitimi programına dahil etmek.

  H1.2- Akredite olmuş program sayısını 7'ye çıkartmak.

  H1.3- Tüm programların bilgi paketlerini %100 güncel tutmak.

  H1.4- Üniversitemiz lisans programlarının tercih edilebilirliğini artırmak.

  H1.5- Çift ana dal ve yan dal eğitimi veren program sayısını ve öğrenci sayısını artırmak.

  H1.6- Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora program sayısını artırmak.

  H1.7- Ulusal ve uluslararasılaşma düzeylerini %10 artırmak.

  H1.8- Üniversitemiz kütüphanesi kullanıcı sayısını artırmak.

  H1.9- Eğitim öğretim planlarını geleceğin mesleklerine yönelik olarak güncellemek.

  H1.10- Geleceğin mesleklerine yönelik yeni program/bölümler açmak.

  H1.11- Yaşam boyu eğitim programları oluşturmak.

  H1.12- Savunma sanayiinde tematik üniversite olmak.

  H2.1- İndekslerde (SCI, SSCI ve A&HCI) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın düzeyini ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısını 0,15 puan artırmak.

  H2.2- Üniversitemiz tarafından desteklenen bilimsel projelerin sayısını % 10 artırmak.

  H2.3- Patent ve faydalı model/ endüstriyel tasarım sayısını en az 2 kat artırmak.

  H2.4- Teknoparkı etkin olarak kullanmak.

  H2.5- TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50’ye girmek.

  H2.6- 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlere yönelik araştırma sayısını artırmak.

  H2.7- Sektörel bazlı yüksek lisans ve doktora proje sayısını % 20 artırmak.

  H3.1- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını uygulamak.

  H3.2 Kalite güvence sistemini güçlendirmek.

  H3.3- İç paydaşlarımızın memnuniyet oranını 3 puan artırmak.

  H3.4- İnsan kaynakları planlamasını etkinleştirmek.

  H3.5- Dijital üniversite uygulamalarını hayata geçirmek.

  H3.6- Üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek.

  H3.7- Mezun takip sistemi geliştirmek.

  H4.1- Hastanelerimizde verilen tedavi ve bakım hizmetlerini iyileştirmek suretiyle memnuniyet oranını artırmak.

  H4.2- Paydaşlarla yapılan etkinlik sayısını her yıl artırmak.

  H4.3- Üniversite sanayi işbirliği etkinliğini artırmak.

  H4.4- Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırmak.

  H4.5- Dezavantajlı gruplarla ilgili çalışma yapmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kırıkkale Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kku.edu.tr/

Kırıkkale Üniversitesi, KIRIKKALE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kırıkkale Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]