Kocaeli Üniversitesi

Kurum misyonu

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kocaeli Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,
  Sevgili Öğrencilerimiz, Mezunlarımız,
  Üniversitemizin Çalışmalarını İzleyen Değerli Dostlarımız!

  Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya arasında; bilgi, teknoloji ve kültür aktarımının gerçekleştiği köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik coğrafyasında 1992 yılında kurulmuştur.

  Üniversiteler tarihine bakıldığında henüz çok genç yaşta bir üniversiteyiz. 1999’da üniversitemizi büyük yıkıma uğratan 17 Ağustos Depremi’ni yaşadık. Buna rağmen kuruluş ivmemizden ve gelişimimizden hiç ödün vermedik. Bugün Umuttepe’de 708.466 m2 lik yapılaşma alanı olan ülkemizin her türlü yeterliliğine ve altyapısına sahip en güzel yerleşkelerinden biri kurulmuştur. Üniversitemiz 390.379 m²’si Umuttepe yerleşkesinde olmak üzere toplam 533.765 m² kapalı alanda yaklaşık 70 bin öğrenciye, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

  Kocaeli ili, ülkemizin büyük sanayi kuruluşlarının %14’üne ev sahipliği yapmaktadır. En büyük ölçekteki sanayi kuruluşlarının 102’si ilimizdedir. Bu dinamik yapı bizi üniversite–sanayi işbirliği çalışmalarında öncü bir kurum olmaya yöneltmiştir. Üniversitemiz bilginin elde edilmesi ve üretimde kullanılması konusunda sanayi ile ortak ar-ge çalışmalarına önem vermektedir. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (KOÜ Teknopark), bölgemizde gelişme ve rekabet gücüyle kilit yer edinme hedefi içinde hızla gelişmektedir.

  Ülke ekonomisinin kaliteye dayalı kalkınmasında ve bölgemizde büyük gereksinim olduğuna inandığımız meslek elemanlarını yetiştirmek üzere, üniversitemizdeki 21 meslek yüksekokulunun eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve programlarının çeşitlendirilmesi çalışmalarını hevesle sürdürüyoruz.

  Bu bağlamda, gerçekleştirebileceğimize inandığımız, üzerinde yeterince düşünülmüş, tartışılmış, üniversitemizin tüm akademik birimlerini kapsamak üzere tasarlanmış bir stratejik plan hazırladık. Zamanın getireceği yenilik ve değişikliklere açık, uygulama sırasında duraksamalara yol açmayacak somut hedefler belirlemeye özen gösterdik.

  Uluslararası bir yapılanma ve ilgiye sahip, bilinir, görünür, öncü, dinamik ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim ülküsüne yaraşır bir Üniversite olmayı hedefliyoruz.

  İleriye yönelik üç ana hedefi çok önemsiyoruz;

  •  Üniversite-Sanayi işbirliği
  •  Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye katılımı – Uluslararası bağlantılar
  •  Kaliteli bir yükseköğrenim

  Kocaeli Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı’nı hazırlarken başarılı noktalarımız, ortak çalışma alanlarımız, artılarımız ve eksikliklerimizi açık ve kesin olarak görmeye çalıştık. Yurdumuz, çevremiz ve bölgemize daha etkin hizmet verebilmenin yollarını araştırdık.

  Özverili ve özenli çalışmaları üniversitemizin Stratejik Plan Kurulu’na ve gerekli altyapıyı sağlayan fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu stratejik planlama kurullarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

  Üniversitemizin stratejik planının uygulanması ve hedeflere ulaşılmasıyla daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite yaratacağımız inancıyla…

  Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
  Rektör

 • A1- Eğitim-Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi

  A2- Araştırma Kalitesini Artırarak, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgiye Dayalı ve Teknolojik Katkı Sağlanması

  A3- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarının Artırılması

  A4- Üniversitemizin Yerleşkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

  A5- Dış Paydaşlarımızla İlişkilerin Geliştirilmesi

 • H1.1- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi

  H1.2- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

  H1.3- Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması

  H1.4- Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda Paylaşılması için Altyapı Oluşturulması

  H1.5- Öğrenci Sayısının Azaltılması

  H1.6- MYO Programlarının Değişen Şartlar Doğrultusunda Güncellenmesi

  H1.7- Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması

  H2.1- Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi

  H2.2- Üniversite Dışı Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması

  H2.3- Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Arttırılması

  H2.4- Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması

  H3.1- İdari Personelin Çalışma Motivasyonunun Yükseltilmesi

  H3.2- İdari Ve Akademik Personelin Kişisel Gelişimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi

  H3.3- Akademik ve İdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması

  H3.4- Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi

  H3.5- Akademik Personelin Kadro Sayılarının Geliştirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması

  H4.1- Umuttepe Batı Yerleşkesinin Tamamlanması

  H4.2- Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekan ve Altyapıların İyileştirilmesi

  H4.3- Yeşil Yerleşke

  H5.1- Paydaşlara Sunulan Eğitim, Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin Artırılması

  H5.2- Üniversitenin Kendi Başına Yürüttüğü ve Katkıda Bulunduğu Sosyal Sorumluluk Projelerinin İyileştirilmesi

  H5.3- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Etkinliklerin %100 Artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kocaeli Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kocaeli.edu.tr/

Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, KOCAELİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kocaeli Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]