Kocaeli Üniversitesi

Kurum misyonu

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi, eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı, faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kıymetli Kocaeli Üniversitesi Ailesi, Değerli Öğrencilerimiz, Mezunlarımız, Üniversitemizin saygı değer paydaşları...

  Çeyrek asırlık eğitim-öğretim hayatını geride bırakan üniversitemiz, genç ve dinamik yapısı ile köklü bir geleneği birleştirerek 80 binin üzerinde öğrenciyi hayata hazırlayan büyük bir kuruma dönüşmüştür.

  Kuruluşundan bugüne büyüme çizgisinden hiç ayrılmayarak, açık ve kapalı kullanım alanlarını genişleten, eğitim seviyesini her geçen gün arttıran üniversitemiz, sportif ve kültürel faaliyetlere önem vererek yaşayan bir kampüs vücuda getirme hayalimizi gerçekleştirir konuma gelmiştir. Bugün itibariyle 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuvarı ile faaliyetlerine devam eden kurumumuz 448 bin 144 metrekare kapalı alana erişerek, niceliksel varlıklarda önemli bir konuma gelmiştir. İki binin üzerinde nitelikli akademisyen ile nitelikli bir eğitim vererek ülkemize hizmetlerine devam etmektedir.

  Üniversitelerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde yalnızca eğitim veren değil; üreten, katkı sunan, üretime katılan bir modelin ön plana çıkmaya başladığı görünür bir gerçektir. Özellikle sanayinin her alanında yapılan ar-ge faaliyetlerinde üniversitelere önemli bir rol ve sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile başta teknopark olmak üzere, üniversite-kent ve üniversitesanayi işbirliği en üst seviyeye çıkartılarak ilimizde öne çıkan önemli kuruluşlarla eğitim-işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller çerçevesinde sanayinin üretim faaliyetlerine destek verilirken, ar-ge amaçlı laboratuvar ve araştırma alanları da hizmete sunulmuştur.

  Ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ortaya koymuş olduğu vizyonun bir yansıması olarak sanayide-kalkınmada gelişmenin sağlanabilmesi için en az teknolojik gelişmişlik kadar önemli olan “istihdam hususu” dikkate alınarak, “mesleki istihdama” yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiş bu doğrultuda Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılandırılması sürecine geçilmiştir.

  Bu bağlamda üniversitemizin gelecek dönemdeki çizgisini belirleyebilmek ve planlayabilmek adına somut hedeflere dayalı kapsamlı bir stratejik plan hazırlanmıştır. Planın ekonomik, insan gücü ve yönetimsel açıdan uygulanabilir olması için öncelikle detaylı bir iç değerlendirme ve analiz süreci yapılarak, bu analize uygun hedefler ortaya konulmuştur.

  Üniversitemiz gelecek dönemde “sanayiye yüksek oranda katılım sağlayan, uluslararası öğrenci sayısını 5 binin üzerine çıkartarak bilinilirliğini arttıran, kaliteli bir yüksek öğrenim sunan, mevcut yatırımlarını hızla tamamlayarak sonlandıran, akademik üretim oranını arttıran” bir kurum olmayı temel hedefleri arasına almıştır.

  Üniversitemizin stratejik planının hazırlanması, analiz ve proje süreçlerinin tamamlanması noktasında gerekli çalışma ve faaliyetleri yürüten tüm kurullarımıza, kişilere en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, uygulanacak olan stratejik planın kurumumuzu daha güçlü noktalara taşıyarak öncü bir üniversite olma yolunda katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

  Prof. Dr. Sadettin Hülagü

 • A1- Eğitim, öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi

  A2- Bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi

  A3- İnsan kaynaklarının ve kurumsal kültürün geliştirilmesi

  A4- Girişimcilik bağlamında sanayi ile işbirliğinin, topluma sunulan hizmetlerin ve diğer dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

  A5- Üniversitemiz altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi

 • H1.1- Başarılı öğrencilerin üniversitemize kazandırılması

  H1.2- Eğitim programlarımızın zenginleştirilmesi

  H1.3- Ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzün artırılması

  H1.4- Öğretim elemanı sayısının ve niteliğinin artırılması

  H1.5- Eğitim-öğretim altyapı olanaklarının geliştirilmesi

  H2.1- Bilimsel araştırma proje sayısının artırılması

  H2.2- Yayın sayısının ve niteliğinin artırılması

  H2.3- Bilimsel araştırma kalitesinin artırılması

  H2.4- Araştırma altyapısının geliştirilmesi

  H3.1- Üniversite personelinin çalışma motivasyonunun artırılması

  H3.2- Üniversitenin mezunları ve öğrencileri ile iletişiminin güçlendirilmesi

  H3.3- Yönetim sistemlerinin etkinleştirilerek üniversitenin kurumsal altyapısının geliştirilmesi

  H3.4- Kurum kültürünün ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması

  H3.5- Personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi

  H4.1- Üniversite-sanayi işbirliği hizmet kapasitesinin arttırılması/kurumsallaştırılması

  H4.2- Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilecek ar-ge proje/sözleşme kapasitesi ve etkinliğinin arttırılması

  H4.3- Sağlık hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması

  H4.4- Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması hedef 4.5: üniversitenin dış paydaşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi

  H5.1- Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin altyapı ve fiziki olanaklarının iyileştirilmesi

  H5.2- Rektörlük ek bina inşaatının tamamlanması

  H5.3- Diş hekimliği ek eğitim binası inşası

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kocaeli Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kocaeli.edu.tr/

Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, KOCAELİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kocaeli Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]