Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kurum misyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Misyonu; Bilginin teknolojik ürüne ve toplumsal faydaya dönüşümünü önceleyen araştırma ve projeler yapmak; sunduğu nitelikli eğitim‐öğretimle mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerile donatılmış  yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin vizyonu; Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim‐öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla markalaşan ve toplumsal refahın artmasına öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Toplumsal dinamiklerin ve küresel rekabetin belirleyicilerinin hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiye dayalı yenilikçi teknolojilerin ve bu teknolojileri katma değere dönüştürecek yetkin insan kaynağının ülkelerin ekonomik büyümesinde önem arz eden tüm diğer itici güçleri arka planda bıraktığını görüyoruz. Geleneksel olarak, bilgiyi üreten ve aktaran, sunduğu yükseköğretim ile bireylere mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandıran kurumlar olan Üniversiteler, değişen dünyada yeni rollerini sorgulamalı; geleceği öngören, toplumsal dinamikleri  şekillendiren, ülkesinin ve dünyanın problemlerine proaktif çözümler geliştirecek bir anlayış ile kendi dönüşümlerini tamamlamalıdırlar.   

  2020 yılında, değişen dünya ile uyumlu rekabetçi Üniversite yapımızı kurgularken, kendimizi ağır sosyo‐ekonomik sonuçları olan Covid‐19 pandemisinin ortaya çıkardığı durumlar ile mücadele ederken bulduk. Bu durum, öngörülmesi gittikçe daha da zorlaşan geleceğe hazır bulunuşluğun ancak bu dünyanın değişen dinamiklerini kavrayan ve riskleri hesap eden çevik bir yönetim anlayışı ile mümkün olacağını gözler önüne sermiştir. Bu anlayış  ile 2021‐2025 dönemi stratejik tercihlerimizi içeren stratejik planımızı hazırlamış bulunuyoruz.  

  Önümüzdeki beş  yıllık planda belirlenen hedeflerimiz, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, personelimizin, mezunlar dahil tüm paydaşlarımızın ortak görüşleri ile harmanlanmış olup bölgemizin ve gururla hizmet ettiğimiz ülkemizin umutlarını ve gelecek öngörülerini yansıtmaktadır. Başarının, ortak idealler ve misyona adanmış  bireylerin birlikte hareket etmesi ile mümkün olduğuna dair inancımızla, yaratıcı, yenilikçi, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı değerler ekseninde 2021‐2025 dönemi Stratejik Planımızı kurguladık.

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, temellerinin atıldığı 1992 yılından itibaren sürdürdüğü bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda yaptığı faaliyetler ve topluma katkısağlayan uygulamaları ile dünyadakisaygın kurumlar arasında yerini almıştır. Bugün geldiğimiz noktada sunduğumuz tüm hizmetlerde kalite, kapsam ve etkinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizin dayanak noktasıdır. Stratejik Planımız, “markalaşan ve toplumsalrefahın artmasına öncülük eden bir dünya üniversitesi olma” vizyonumuz doğrultusunda insan kaynağı başta olmak üzere tüm kapasite ve kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlayan ve ortak akıl yolu ile çıktıların niteliğinde sürekli gelişimi amaçlayan bir kurumsal yönetim şeklini ortaya koymaktadır.   

  Stratejik Amaçlarımız, Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet faaliyetlerinin birbirinden ayrılmaz ve etkileşimli fonksiyonlar olduğunun bilinci ile rekabetçi bir araştırma altyapısı olmadan eğitim ve topluma hizmet faaliyetlerinde de arzu edilen kalite seviyelerine ulaşılamayacağı düşüncesi ile dengeli bir şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemiz mevcut durumdaki araştırma alt yapılarını gözden geçirerek güçlendirmeyi, öğrencisi ve akademisyeni ile proje geliştirme kültürüne odaklanmayı, tematik Ar‐Ge alanlarında gelişerek uzmanlaşmayı, dış  fon kaynaklı projelere odaklanmayı, özetle araştırma ve inovasyona dönük süreçlerin ve kapasitenin geliştirilmesini önceler. Ayrıca, eğitim programlarımızın kalitesini iyileştirmek, öğrencilerimizin akademik ve bireysel gelişimlerini güvence altına almak, akademik personelimizin yetkinliklerini ve dijital öğrenme ortamlarını geliştirmek, tüm bunları gerçekleştirirken sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermemek öncelikli hedeflerimizdir.

  “Geleceği Hayal Etmek, Bugünü Kucaklamak” düşüncesiyle hazırlanan 2021‐2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, tüm ilgili kurumlara ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunar, planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Hüseyin Çiçek

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

 • A1-Araştırma Ve İnovasyona Dönük Süreçlerin ve Kapasitenin Geliştirilmesi

  A2-Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin İyileştirilerek Mezun Niteliğinin Artırılması

  A3-Kurumsal Kalite, Kurumsal Yönetim ve Yapının Geliştirilmesi

  A4-Topluma Hizmet Alanında Kapsam ve Etkinin Geliştirilmesi

  A5-Çağdaş Kampüs Gelişiminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

 • H1.1- Proje üretme kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H1.2- Bilimsel yayınların sayı, etki ve erişilebilirliğini artırmak

  H1.3- Dış fon kaynaklı proje sayılarını artırmak

  H1.4- AR‐GE’nin inovasyona dönük çıktılarını geliştirmek

  H2.1- Eğitim programlarının kalite ve ihtiyaçlara yanıt verme boyutunu iyileştirmek

  H2.2- Dijital öğrenme ortamlarını geliştirmek

  H2.3- Akademik personelin yetkinliklerini sürekli eğitim kapsamında geliştirmek

  H2.4- Eğitimde uluslararası perspektifi geliştirmek

  H2.5- Kariyer planlama desteği ve akademik danışmanlık sürecini geliştirip yaygınlaştırarak    öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerini güvence altına almak

  H3.1- Kurumsal aidiyeti geliştirmek

  H3.2- Kurumsal tanınırlığı artırmak ve kurumsal kimliği geliştirmek

  H3.3- Kurumsal olarak akredite olmak  

  H3.4- Kalite yönetim sisteminin tüm üniversite birimlerinde işlevsel hale gelmesini sağlamak

  H3.5- Üniversitenin performans raporlarına kaynak olacak ve yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayacak yönetim bilgi sistemini kurum içinde geliştirmek

  H4.1- Toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan araştırma projelerinin sayısını artırmak

  H4.2- Üniversite tarafından sunulan hizmetlerin (sağlık, danışmanlık ve laboratuvar) ve ürünlerin kapsamını ve kalitesini geliştirmek

  H4.3- Toplumla paylaşılan bilginin kapsamını ve etkisini geliştirmek

  H4.4- Üniversitenin kültür, sanat ve spor ile ilgili etkinliklerinde topluma dönük yüzünün   geliştirilerek sosyal yaşama sağladığı katkıyı artırmak

  H5.1- Yerleşkelerin alt yapı ve fiziki olanaklarını iyileştirmek

  H5.2- Engelsiz kampüs yaşamını geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H5.3- Çevre ve doğa dostu (yeşil/sürdürülebilir) kampüs çalışmalarını yaygınlaştırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.mu.edu.tr/

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü,
48000, Kötekli/MUĞLA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]