Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kurum misyonu

Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kıymetli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz, Mezunlarımız ve Niğde Üniversitesi Dostları,

  Atatürk’ün “Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görebilmesi gerekir.” sözünden hareketle, başta kişisel stratejik planlamanın daha sonra kurumsal ve nihayet devletlerin kendi stratejik planlarını yapmalarının, sadece ufku değil, ufkun ötesini de bu yolla görebilmelerinin ne kadar hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir. Değişme ve gelişme canlılığın temel yasasıdır. Tıpkı değişim karşısında uyum gösteremeyen canlıların doğadan elendiği gibi, değişime uyum gösteremeyen birey ya da kurumların da kısa bir süre içerisinde silinip gideceğini, değişime ayak uyduran, hatta değişimin öncüsü olabilen birey ya da kurumların ise değişip gelişeceği, değişimi yönlendireceği, kendi gelişmesinin iç dinamiklerini yaratabileceği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Nitekim hazırlamış olduğumuz stratejik plan da bu değişme ve gelişmenin yönünü görme ve takip edebilme açısından hayati öneme sahiptir. Bu plan, Niğde Üniversitesi’nin değişim ve gelişimle birlikte geleceğinin haritasıdır. Bu planla Üniversitemiz, rüzgârın karşısında sürüklenen bir yaprak olmanın ötesine geçerek, dışarıdan gelen rüzgârların yelkenini şişirmesine izin verecek ve belki de bu planı gerçekleştirerek bizzat rüzgârın kendisi olabilecektir. Hayat bünyesinde birçok fırsat barındırmaktadır; fırsatlar her zaman vardır. Bu fırsatları yakalayabilen birey ya da kurumlar, ancak bu fırsatlar için önceden hazırlık yapabilenlerdir. İşte Niğde Üniversitesi’nin İkinci Stratejik Planının da bu fırsatları görebilmede ve değerlendirmede Üniversitemizin önünü açacağını, ona rehberlik edeceğini ve yapılacak atılımlarla değişim ve gelişmelere ayak uydurarak, hatta daha da ileriye giderek değişim ve gelişmenin kaynağı kendisi olarak, öncü bir üniversite olma yolunda önemli bir adım olacağını düşünmekteyim.

  Mutlu olmayı yarına bırakmak, nehri geçmek için onun akmayı bırakmasını bekleyen bir kişiye benzetilir. Yaşam ırmağının önünde oturup, ırmağın durmasını bekleyen kişinin ömrü, ırmağın akışını izlemekle geçip gider. Oysa, yaşamıyla ilgili stratejik plana sahip olan bir kişi, ırmağı bir engel olarak değil, fırsat olarak ele almayı bilir. Irmaktan geçen kütükleri, ağaç parçalarını ırmağı geçmek için hatta ırmak ile istediği yere çok daha hızlı ulaşmak için bir sal yapmak üzere kenara çekmeyi bilir. Bu küçük hikâyede olduğu gibi biz de Niğde Üniversitesi olarak kendi durum analizimizi ve değerlendirmemizi sürekli yaparak, güçlü ve zayıf yanlarımızın farkındalığıyla, çevredeki fırsat ve tehditleri bilinçli bir şekilde değerlendirmek ve yapacaklarımıza daha net karar verebilmek adına stratejik planımızı bir yol haritası olarak hazırladık. Bu planla, Üniversitemizin geleceğini tesadüfün insafına bırakmadık, geleceği planladık ve bu planı da sadakatle uygulayacağız.

  Hazırladığımız stratejik planlar, Üniversitemize varlık nedeni üzerinde yeniden odaklanma, Üniversitemizin kendi kendine bakma ve kendini değerlendirme şansı sunmuştur. Böylece Üniversitemiz, stratejik önceliklerini belirleme ve bu önceliklere göre hareket edecek bir yapıyı hayata geçirebilme fırsatını da bulmuştur. Başarı ve kusursuzluk tesadüfi değildir. Her büyük başarının arkasında azimli, kararlı bir çalışma vardır. Üniversitemizin de bu azim ve kararlılığı göstererek İkinci Stratejik Planını başarı ile gerçekleştireceğine, hatta planda belirtilenlerin de ötesine geçeceğine inancım sonsuzdur. İkinci Stratejik Planın Üniversitemizin daha büyük bir sorumluluk bilinci ile başka kimsenin denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendini denetleyen ve kendini aşan bir üniversite olmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Stratejik planlamanın Üniversitemizdeki her iş ve işlemde doğal bir süreç olarak algılanmasını ve bir kültür haline gelmesini sağlayacağına inanıyorum. Böylece, öğrencisi ve çalışanı olmaktan mutluluk ve onur duyulduğu, başarıyı destekleyen ve ülkemizdeki üniversiteler içerisinde üst sıralarda yerini alan bir üniversite olacağımıza şüphem yoktur.

  Niğde Üniversitesi ilk stratejik plan çalışmalarına 2006 yılında başlamış ve 2009-2013 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planını ortaya koyarak bugüne kadar başarı ile uygulamıştır. Ancak, planın ilk kez yapılıyor olması, personelin bilinçlenmesi ve stratejik planlamanın kurum için öneminin anlaşılarak bir kültür haline getirilmesi noktasında sıkıntılar yaşanmıştır. 2013-2017 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Plan Dönemi’nde bu sıkıntılar kısmen devam etse de kurumda stratejik planlamanın önemine dair bir bilinç ve farkındalık yaratılabilmiştir.

  Üniversiteler, insanlık için bilgi ve değer üretme sorumluluğu taşıyan kurumlardır. Bir başka ifadeyle üniversiteler, toplumsal yaşantıya sırtlarını dönmüş kurumlar olmak yerine, toplumsal yaşantının sürekli içinde olmalı; bilgi edinmeyi ve kullanmayı toplumsal yarar ilkesine dayandırarak, nesnel sorunları ortaya koyan ve/veya çözümleyebilen projeler üretmelidirler. O nedenle Üniversitemizin her üyesi, genelde evrensel sorunlara, özelde Niğde ilinin sorunlarına duyarlı olmalıdır. Projelerin yaşama geçirilmesinde kent yönetimi, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışılabilmelidir. Bugün stratejik planlama ile atılacak adımlar, bu bakımdan Üniversitemizin kaderini çizecek kadar yaşamsal öneme sahiptir.

  2013-2017 Stratejik Planı başta Üniversitemizin rekabet gücünü artırmaya, bilim üretmeye ve bilimi kentin, bölgenin ve ülkenin sorunlarını çözmede kullanmaya, sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da kimliği ve saygınlığı olan, sorgulayan genç ve evrensel bilgiye sahip nesiller yetiştirmeye, topluma hizmet etmeyi kendisine görev sayan bir üniversite olma anlayışına da önemli katkılar sağlayacaktır.

  Üniversitemizin arzu ettiği yere ulaşabilmesinde, nitelikli ve donanımlı personel ile fiziki altyapının geliştirilmesi, eğitimde kalite, rekabet ve etkinliğin artırılması, araştırma imkânlarının daha cazip hale getirilmesi, laboratuvarların geliştirilerek Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırılması, Teknoparkın kurulması, sosyal sorumluluklara daha çok önem verilmesi, Üniversitemizi tanıtıcı faaliyetler yapılması, öğrenci odaklı anlayışları hayata geçirmede daha çok gayret sarfedilmesi, Üniversitemizin bir projeler üssü haline dönüşmesi, Bolonya Süreci çalışmalarına hız kazandırılarak, Üniversitemizin Avrupa Yükseköğretim alanında yer alan üniversitelerle uyumlu ve karşılaştırılabilir hale getirilmesi, Diploma Eki ve AKTS Etiketlerinin alınması, sadece eğitim-öğretim değil, araştırma ve bilgiyi üretme boyutundan kullanıma sunma boyutuna geçilmesi, uzaktan eğitim uygulamalarıyla eğitim-öğretimin zaman ve mekândan bağımsız hale getirilmesi yeni stratejik planımızda önemli boyutlar olarak vurgulanmaktadır.

  İkinci Stratejik Plan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen takvim gereğince hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hüküm uyarınca; kamu idarelerinin stratejik planlarını “kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak” amacıyla ve katılımcı yöntemlerle hazırlayacakları belirtilmektedir.

  Bu Kanun çerçevesinde, Üniversitemizde stratejik plan çalışmaları katılımcı ve demokratik yöntemlerle gerçekleştirilmiş olup, Üniversitemizin 2013-2017 yılı planlanırken tüm paydaşların görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, çevredeki değişme ve gelişmeler de dikkate alınarak, Üniversitemizin amaç ve hedefleri belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversitemize tahsis edilen kaynakların bu amaçlar, hedefler ve faaliyetler doğrultusunda dağılımı gerçekleştirildiğinde, kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde kullanılması ve Üniversitemizin arzu edilen geleceğe taşınması mümkün olabilecektir. Bu bilinç ve kalite kültürünü, kurum değerleri ve bünyesindeki tüm faaliyet alanları ile içselleştirme anlayışı içinde hazırlanmış olan Niğde Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı, zaman dinamiği içinde gelişen ve değişen koşullara bağlı olarak gerektikçe gözden geçirilecek ve geliştirilecektir.

  Stratejik planın başarıyla uygulanmasında tüm akademik ve idari birim çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Plan ortak bir akılla oluşturulmuştur. Ancak bu plan, akademik ve idari birimler tarafından benimsendikçe başarıya ulaşabilecektir. Katılımcı bir anlayış ve birimlerin işbirliği ile hazırlanan Üniversitemiz Stratejik Planında uzun soluklu ve özverili bir çalışmaya gönüllü olarak talip oldukları için başta Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu üyelerine, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, 2013-2017 Stratejik Planının Üniversitemize hayırlı olmasını diler, Üniversitemizin arzu ettiği vizyona ulaşmasında önemli bir yol haritası olmasını temenni ederim.

  Sevgi ve Saygılarımla.

                                    Prof. Dr. Adnan GÖRÜR

  Rektör

                                     Niğde, 2012

 • A1-       Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek.

  A2-       Lisans/Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Dışa Açılımını Sağlamak.

  A3-       Eğitim–Öğretim Ortamlarını Daha Nitelikli Hale Getirmek.

  A4-       Öğrenci Merkezli Üniversite Anlayışını Güçlendirmek.

  A5-       Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Sayısını ve Kalitesini Artırmak.

  A6-       Bilimsel Yayınların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak.

  A7-       Kurumsal Projeler Yürütmek.

  A8-       Kütüphane Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak.

  A9-       Değer Yaratacak Araştırma Sonuçlarının Patent Almasını Sağlamak.

  A10-   Yerleşkelerin Altyapı Projelerini Tamamlamak.

  A11-   Bilişim Altyapısını Geliştirmek.

  A12-   Çevreci Bir Üniversite Olmak.

  A13-   İnsan Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanmak.

  A14-   Akademik Kadroları Güçlendirmek.

  A15-   Çalışma Hayatının Kalitesini Geliştirmek.

  A16-   Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak Yeni Birimler Kurmak ve Uygulamalar Yapmak.

  A17-   Üniversite-Endüstri İşbirliğini Etkin ve Sürekli Kılmak.

  A18-   Gelirleri Artırmak.

  A19-   Yaşam Boyu Öğrenmeyi Hayat Biçimi Haline Getirmek.

  A20-   Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek.

  A21-   Niğde’nin Sahip Olduğu Sosyo-Kültürel Varlıkları, Kurumsal Yapının Tanıtımında Daha Etkin Olarak Kullanmak.

  A22-   Kurumsal Tanınırlığı Artırmak.

 • H1.1-     Tüm akademik birimlerin Eğitim-Öğretim Planlarını çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncel tutmak.

  H1.2-   Eğitimi Avrupa Yükseköğretim alanındaki üniversiteler ile uyumlu ve karşılaştırılabilir biçimde sürekli geliştirmek.

  H1.3-     Uygulamalı eğitimi yaygınlaştırmak.

  H1.4-     Uzaktan Eğitim Programları açmak.

  H1.5-     Yabancı dil hazırlık eğitimini yaygınlaştırmak.

  H2.1-    Öğrencilerin/öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanmasını sağlamak.

  H3.1-     Eğitim-Öğretimde bilişim teknolojilerinden daha etkin yararlanmak.

  H3.2-     Eğitim ortamlarını fiziksel olarak iyileştirmek.

  H4.1-     Danışmanlık hizmetlerini etkin hale getirmek.

  H4.2-     Öğrencilere yönelik resmi bir oryantasyon programı hazırlamak.

  H4.3-     Üniversite ile mezunlar arasındaki ilişkiyi etkin bir şekilde sürdürmek.

  H5.1-     Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının sayısını artırmak.

  H5.2-     Lisansüstü Programlardaki bilimsel çalışmaların nicelik ve niteliklerini artırmak.

  H5.3-     Lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak.

  H6.1-     Bilimsel araştırma ortamlarını iyileştirmek.

  H6.2-     Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.

  H6.3-     Ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak.

  H7.1-     Ulusal/uluslararası kurumlardan daha fazla proje desteği alınmasını sağlamak.

  H7.2-     Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen proje sayısını artırmak.

  H8.1-     Kütüphane ve bilgi kaynaklarına erişim ve kullanımı artırmak.

  H9.1-     Değer yaratacak projeleri fikri mülkiyet haklarına (patent vb.) dönüştürmek.

  H10.1- Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inşaatlarını tamamlamak.

  H10.2- Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri İnşaatı) tamamlamak.

  H10.3- Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak.

  H10.4- Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak.

  H10.5- Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak.

  H11.1- Bilgi servislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak.

  H12.1-2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarını tamamlamak.

  H 12.2-Çevreyi korumak ve atıkların doğaya tekrar dönüşümünü sağlamak.

  H 12.3-Öğrencilerde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak.

  H13.1- Üniversitenin tüm birimlerinde iş analizi çalışmalarını tamamlamak.

  H13.2- Birimlerin gerçek personel ihtiyacını belirlemek.

  H13.3- İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek.

  H14.1- Akademik kadroların nitelik ve niceliğini artırmak.

  H15.1- Çalışma hayatının kalitesini sürekli artırarak, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak.

  H16.1- İhtiyaca yönelik yeni birimler kurmak.

  H16.2- Engelsiz bir üniversite olmak.

  H16.3- Karar süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.

  H16.4- Planlı çalışmayı kurum kültürü haline getirmek.

  H16.5- Mezun öğrencilere diplomalarını mezuniyet töreninde vermek.

  H16.6- Kurumsal işleyişe ilişkin mevzuatı güncellemek.

  H16.7- Kurumsal işleyişe katkı sağlayacak paydaş görüşlerinden düzenli olarak yararlanmak.

  H16.8- Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak.

  H16.9- Hizmetlerin yürütülmesi için makine ve teçhizatların yenilenmesi ve ortaya çıkan hurdaların değerlendirilmesi.

  H17.1- Endüstri ile işbirliğini ve iletişimi artırmak.

  H18.1- Öz kaynakları artırmak.

  H18.2- Meslek edindirme kursları düzenleyerek gelir elde etmek.

  H19.1-  Eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak.

  H19.2-  Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve topluma yönelik araştırma, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak.

  H20.1- Bölgesel/yerel güncel sorunların tartışıldığı etkinlikler düzenlemek.

  H21.1- Niğde’nin sosyo-kültürel varlıklarını tespit etmek.

  H21.2- Niğde’nin sosyo-kültürel varlıklarını kurumsal tanıtımda kullanmak.

  H22.1- Güçlü bir marka kimliğine sahip olmak.

  H22.2- Üniversitede tanınırlığının sağlanmasında sanatsal unsurlardan faydalanmak.

  H22.3- Paydaşları Üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

  H22.4- Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.ohu.edu.tr/

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, 51240, NİĞDE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]