Pamukkale Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel değerler ışığında, güncel b­ilg­i ve teknoloji­ kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğret­im, araştırma geli­şti­rme ve uygulamalarla insanlığa hi­zmet etmek; temel ­insanlık değerlerine saygılı, yetk­in, yeni­l­ikçi­, girişimci­ bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun eden ve sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzün en değerli hazinesi bilgidir. Üniversiteler bilgi ve teknoloji üreterek topluma yön veren evrensel kurumlardır. Bilgi kaynağı üniversiteler, toplumsal gelişmenin en önemli aracıdır. Ülke sınırlarını aşan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, üniversitelerin uluslararası olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkması, dünya devletleri arasındaki sıralamada hedeflerini gerçekleştirmesi ve 2023 vizyonuna ulaşabilmesi için bilgi kullanımı ve üretiminde dünya genelinde ön sıralarda olması gerekmektedir. Gelişmenin itici gücü olan bilginin teknolojiye dönüşmesi ve topluma aktarılması için de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda üniversitelerimizin Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile katılımcılığı, etkinliği ve verimliliği esas alan, paydaşlarına değer veren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan kurumlar olması gerekir.

  Gelişmiş bir ülke olmanın yolu, uluslararası standartlarda üniversitelere sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için, üniversiteler paydaş beklentilerini karşılamalı ve öğrencilerini iyi yetiştirmelidirler. Ülkenin ekonomik bakımdan gelişmesi, insanların refah düzeyinin yükselmesi; üniversitelerin ülke önceliklerine cevap verecek Araştırma-Geliştirme yapmalarına bağlıdır. Üniversiteler; Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin yanında, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktararak, içinde bulundukları topluma sosyo-kültürel katkı üreterek değer katmalıdırlar.

  Tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için misyon, vizyon ve temel değerler ışığı altında paydaşlar ile birlikte belirlenmiş amaçlar olmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için hedefler belirlenmeli ve tüm kaynaklar bu hedeflere göre planlanmalıdır. Kalite çevrimini benimseyen, veri analizine dayalı karar destek sistemi ile çalışan yönetim bilgi sistemi yardımı ile hedeflere ulaşılmalıdır. Hedeflerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için faaliyetlerin planlanması ve uygulamanın sürekli takip edilmesi de zorunludur. Bütün bunlar ancak bir plan ile yapılabilir. Pamukkale Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı bu bakış açısı ile hazırlanmıştır.

  Pamukkale Üniversitesi, öğretim kadrosu ve alt yapı imkânları ile yükseköğretim kurumları arasında üst sıralarda bir yere sahiptir. Pamukkale Üniversitesinde ekonomi, sosyal, eğitim, mühendislik, sağlık ve temel bilimler alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Yürütülen programların uluslararası tanınırlığını artıran Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi alınmıştır. Uluslararası Akreditasyon Kuruluşlarınca akredite edilen programları her geçen gün artmaktadır. Üniversitemizde; 4 Enstitü, 13 Fakülte, 5 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulunda mevcut 134 alanda önlisans, 99 alanda lisans, 101 alanda yüksek lisans, 31 alanda doktora programlarında tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yetkin uzmanlardan ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan değişik yelpaze içerisinde eğitim verilmektedir. Mevcut programların kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve aktif olmayan programlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması için akademik personel sayısının artırılması gerekmektedir.

  Pamukkale Üniversitesi araştırma-geliştirme faaliyetleri ile de aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olma yolundadır. Uluslararası taranan dergilerde yayınlanan eserler bakımından ülkemiz üniversiteleri arasında ilk yüzde 25 arasında yer almaktadır. Pamukkale Üniversitesi ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından yararlanma sıralamasında da ön sıralarda yer almaktadır. Araştırma geliştirme potansiyelini geliştirmek üzere yeni yapılanmalara gidilmiştir. Araştırmaların daha iyi seviyelere taşınması için; iç ve dış değerlendirme mekanizmaları kurularak kaynakların dağıtımında nesnel kriter bazlı değerlendirme süreçleri uygulanmaktadır.

  Üniversitemizde Merkezi Araştırma Laboratuvarı kısa sürede hizmete açılacaktır. Birimlerde yer alan araştırma alt yapısının tamamlanması konusunda çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Eğitim-Öğretim yüklerinin fazla olması, akademik personel sayısının azlığı ve araştırma altyapısını oluşturacak teknik donanımın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle araştırma faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamamıştır. Önümüzdeki dönemde bu alanda gayret sarf edilecektir. Üniversitemiz bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından iyi düzeydedir. 2012 yılı içerisinde 1.000 yeni bilgisayar kullanıma sunulmuştur. Aynı yıl içerisinde erişilebilen elektronik yayın sayısında % 150 artış sağlanmıştır. Doküman yönetim sistemi projesi ile e-üniversite olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

  Pamukkale Üniversitesi topluma hizmet alanında da önemli bir düzeydedir. Günlük ortalama 3.500 poliklinik hizmeti veren ve 700 yatak kapasitesi bulunan üniversite hastanesi, yeni birimlerin de ilave edilmesi ile sürekli gelişmekte ve 100.000 m2den fazla kapalı alanda hizmetini sürdürmektedir. Önümüzdeki yıllarda açılacak olan yeni hastaneler ile birlikte gelişimini tamamlayacaktır. Mühendislik, iktisadi, idari ve diğer sosyal alanlarda araştırmalar uygulamaya aktarılmakta ve toplumsal katkı üretme adına tüm kurumlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapılmaktadır. Sürekli gelişen Pamukkale Teknokent AŞ’de AR-GE firması sayısı 50’yi geçmiştir. Öğretim üyelerince kurulan firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Öğretim üyelerinin farklı sektörler ile işbirliği faaliyetlerini artırmak ve teknoloji transferini sağlamak için Denizli Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (DÜSİM) A.Ş kurulmuş ve Teknokent dışındaki firma ve kuruluşlara danışmanlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin projeler yapmaya başlamıştır.

  Pamukkale Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planlama çalışmaları 2012 yılı Mayıs ayından itibaren başlatılmıştır. Üniversitenin 2014-2018 Stratejik Planlama çalışmaları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Bunun için TÜSSİDE Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ve ekinde yer alan programa uyulmuştur. Tüm idari ve akademik yöneticilerin davet edildiği TÜBİTAK-TÜSSİDE tarafından verilen stratejik planlama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrasında Stratejik Planlama Grubu ve Ekibi oluşturulmuştur. İç ve dış paydaşlar belirlenerek ortak akıl platformu çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Katılımcı paydaş çalışmaları sonucunda tüm geri bildirimler de dikkate alınarak nihai plan hazırlanmıştır.

  Üniversitemiz Strateji Planlama Kurulu kararı ile Senatonun onayına sunulan bu planda emeği geçen iç ve dış tüm paydaşlara, grup, ekip ve kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi için çok önemli olan bu Stratejik Planın tüm personelimiz ile birlikte uygulanarak vizyonumuzu gerçekleştirmeyi umar, planın üniversitemize, Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Hüseyin BAGCI
  Rektör

 • A1- Eğitim Öğretim Kalitesinin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uyumlu Olarak Artırılması

  A2- Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

  A3- Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi

  A4- Üniversitenin Paydaşlarına Sunduğu Hizmetleri Arttırarak Paydaşlarıyla Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi

  A5- Toplumsal Gelişimin ve Çevreye Duyarlılığın Arttırılması

  A6- Üniversitenin Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının Arttırılması

 • H1.1- Öğretim elemanı nitelik ve niceliğinde iyileşme sağlamak

  H1.2- Ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu eğitim ve öğretim alanlarını ve araçlarını oluşturmak

  H1.3- Öğrenciye yönelik hizmetin nitelik ve niceliğini artırmak

  H1.4- Akredite olan bölüm ve program sayısını artırmak

  H2.1- Ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayın sayısını arttırmak

  H2.2- Ulusal ve uluslararası çok ortaklı ve disiplinler arası proje sayılarını arttırmak

  H2.3- Ulusal ve uluslararası patent sayısını arttırmak

  H2.4- Öncelikli araştırma alanlarına göre araştırma merkezlerini etkinleştirmek

  H2.5- Araştırma projelerinin gerçekleştirme sürecinin etkinliğini arttırmak

  H2.6- Yapılan bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılabilirliğini artırmak

  H3.1- Kampüs alt yapı ve çevre düzenlemesini sağlamak

  H3.2- Yönetim Bilgi Sistemini iyileştirmek ve süreklilik sağlamak

  H3.3- Merkezi mezun takip sisteminin kurulması

  H3.4- Kalite Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması

  H3.5- Öneri geliştirme sisteminin kurulması ve memnuniyet anketleri düzenlenmesi

  H3.6- Çalışanlara yönelik sürekli eğitim programlarının sistematik hale getirilmesi

  H3.7- İç paydaşların motivasyon ve verimliliğinin artırılması

  H4.1- Yörenin temel sağlık sorunlarını belirleyerek gerekli önlemleri almak ve mevcut tanı ve tedavi hizmetlerinde hasta memnuniyetini artırmak

  H4.2- Dış paydaşların üniversiteden aldıkları hizmetler ile ilgili memnuniyet düzeyinin arttırılması

  H4.3- Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek

  H5.1- Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında programlar düzenlemek

  H5.2- Bilgilendirici programlar düzenlemek

  H5.3- Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri arttırmak

  H5.4- Üniversite bünyesindeki çevre ve enerji yönetim sistemlerini geliştirmek

  H5.5- Engelsiz kampüs olanakları sağlamak

  H5.6- Yeşil kampüs olanakları sağlamak

  H6.1- Üniversite internet sayfaları ve sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinin arttırılması

  H6.2- Ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılmak ve ortaöğretim kurumlarına ve öğrencilerine yönelik üniversite tanıtımlarını artırmak

  H6.3- Öğrenci kulüplerinin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımını artırmak

  H6.4- PAÜ medyayı kurmak

  H6.5- Dünya üniversiteleri ile işbirliği anlaşmalarını ve öğrenci hareketliliğini arttırmak

  H6.6- Üniversitemizdeki bilimsel dergilerin uluslararası indeks kapsamına girmesini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Pamukkale Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.pamukkale.edu.tr/

Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Pamukkale Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]