Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Kurum vizyonu

Tiyatronun doğduğu topraklarda seyreden, dinleyen, okuyan, anlayan, duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunan, dünyanın önder tiyatro merkezi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarını stratejik düşünmeye, sonuç odaklı ve performansa dayalı bir hesap verme sorumluluğuna yöneltmektedir. Stratejik Yönetim yaklaşımının gereği olarak hazırlanan stratejik planlar, kurumların misyon, vizyon, amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedeflerini ve bunun için izleyecekleri stratejilerini belirlemektedir.

  Oluşturulan stratejiler, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde sonuç alma açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Geleceğin planlanması, bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve performansın ölçülmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.

  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün önümüzdeki beş yıllık dönemine yön verecek olan 2015-2019 Stratejik Planının hayırlı olmasını diler, planın hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim.
                                                                                                   

       Ömer ÇELİK
                                                                                               Kültür ve Turizm Bakanı

 • A1- İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve temel değerleri taşıyan, kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek.

  A2- Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.

  A3- Geniş kitlelere hitap eden etkin ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek.

  A4- Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu geliştirmek.

  A5- Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek.

  A6- Sosyal Sorumluluk projelerini geliştirerek gerçekleştirmek.

 • H1.1- Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak.

  H1.2- Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine yer vermek.

  H1.3- Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.

  H1.4- Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik esere yer vermek.

  H1.5- Her yıl bir müzikal sahnelemek.

  H2.1- Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek.

  H2.2- Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.

  H2.3- Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.

  H3.1- Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Ankara DT)

  H3.2- Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek(Adana DT)

  H3.3- Her yıl Konya “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Konya DT)

  H3.4- Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT)

  H3.5- Her yıl Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Antalya DT)

  H3.6-Her yıl Bursa “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Bursa DT)

  H3.7- Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)

  H3.8- Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirerek gerçekleştirmek. (Van DT)

  H4.1- Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak.

  H4.2- Her yıl Yerleşik Müdürlüğün olmadığı illere çocuk ve gençlik oyunu götürmek.

  H4.3- Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelemek.

  H5.1- Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim için her yıl seminer/atölye çalışması hizmeti temin etmek.

  H5.2- Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından alanında isim yapmış en az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek.

  H6.1- Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek.

  H6.2- Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ceza infaz kurumları Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz oyun sergilemek ve onların sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek vermek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.devtiyatro.gov.tr/

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 06050, Ulus/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]