Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Opera, bale ve çok sesli müzik sanatını ülke genelinde tanıtmak, yaygınlaştırmak, çocuk ve gençleri teşvik etmek, ulusal ve uluslararası seviyede evrensel ve yerli eserleri icra ederek kültür ve sanatımızı dünyaya tanıtmak ve mümkün olduğu kadar çok izleyiciye ulaşmak.

Kurum vizyonu

Opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarında öncü kuruluş olarak, evrensel nitelikli eserlerin yanı sıra milli ve yerli değerlerimizi ön plana çıkartan Türk Opera ve Balesi markasını geliştirmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Devlet Opera ve Balesi, ülkemizi opera ve bale sanatlarında hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil eden bir kurum olma bilinciyle yaklaşık yetmiş yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye'de opera, bale ve çok sesli müzik sadece birer gösteri sanatı olmanın ötesinde, toplumu birleştirici, iyileştirici ve motivasyon sağlayıcı unsurlar olup ülkemizin kültürel zenginliklerini, tarihini ve estetik anlayışını yansıtan güçlü sanat dallarıdır.

  Devlet Opera ve Balesi repertuvarında yer verdiği evrensel opera ve bale eserleri ile birlikte bu topraklarda üretilmiş ortak hikâyelerimizden beslenen yerli eserlerin opera ve bale sanatına küresel ölçekte kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Sahnelediğimiz yerli eserlerin uluslararası arenada tanıtılması için çeşitli çalışmalar yürüterek, bu eserleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturmanın gururunu taşıyoruz. Genel Müdürlüğümüze bağlı il müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği yerleşik temsillerin yanı sıra, Uluslararası Aspendos, Efes, İstanbul ve Bodrum Festivalleri, Ulusal Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, Eskişehir ve Trabzon Opera ve Bale Günleri ve benzeri etkinliklerle, sanatseverlere zengin bir opera, bale ve çok sesli müzik seçkisi sunarken aynı zamanda çeşitli kültürleri bir araya getirme ve farklı estetik anlayışları keşfetme fırsatı sunuyoruz.

  Devlet Opera ve Balesi, Türkiye'nin sanatsal birikimini yansıtmanın yanı sıra, genç yeteneklere ilham kaynağı olma potansiyeline de sahip olup, düzenlediği özel yarışma ve festivaller gibi etkinliklerle genç sanatçılara kariyerlerini geliştirme ve uluslararası alanda markalaşma fırsatı sağlamaktadır. Bu etkinlikler aynı zamanda konservatuvar eğitimine olan talebin artmasına, genç yeteneklerin keşfedilmesine, teşvik edilmesine ve gelişimine olanak tanıyarak sanat dünyasına yeni isimler kazandırmak adına önemli bir rol üstlenmektedir. Yarışmalarımız, genç opera ve bale sanatçılarına sahne deneyimi kazanma fırsatı sunarak, kariyerlerini daha sağlam bir temel üzerine inşa etmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, ulusal sınırları aşarak uluslararası düzeyde tanınmalarına da kapı aralayarak Türk sanatı ve sanatçılarının takdir edilmesine olanak tanımaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla, ülkemizin kültürel mirası ve sanatsal birikimi, genç yeteneklerin katılımıyla daha da zenginleşmekte ve daha görünür hale gelebilmektedir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak bu türden etkinliklerin kalite seviyelerini arttırarak devam etmesini planlamaktayız.

  Stratejik planımızın bir parçası olarak Devlet Opera ve Balesi, acil durumlar karşısında toplumu destekleme hedefini benimseyerek, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanma taahhüdünü ortaya koymaktadır. Doğal afetlerle karşılaşıldığında, moral ve motivasyon sağlayıcı etkinliklerin düzenlenmesinin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği sanatın iyileştirici gücünün her zamankinden daha fazla hissedildiği aşikardır. Bu doğrultuda moral ve motivasyon sağlayıcı etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Genel Müdürlüğümüzün ana hedefleri arasındadır. Devlet Opera ve Balesi düzenlediği etkinliklerle toplumun ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına katkıda bulunarak, sanatın sadece sahne üzerinde değil, aynı zamanda toplumun kalbinde de önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün özel önem atfettiği etkinlikler olup opera, bale ve çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma ve kültürler arası etkileşimi güçlendirme amacını taşıyan önemli birer platform oluşturmaktadır. Düzenli temsiller, ulusal ve uluslararası festivaller ile Ek-2 3 birlikte düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde de çalışmalarımızla yer almaya devam edeceğiz. Genel Müdürlüğümüz, bu doğrultuda ülkemizin kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımızın belirlediği kültür stratejileri ile kapsamlı bir faaliyet programı yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüzün etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmesi için, ülkemizin gerçeklerini yansıtan, dünya gelişmelerini izleyen detaylı planlamalara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen stratejik yönetim anlayışımızda; kamuda stratejik planlama, performans odaklı bütçeleme, orta vadeli planlama, mali şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramlar önceliklidir.

  Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerir. Bu sebeple stratejik plan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması amaçlarını gerçekleştirmek için öngörülmüş en önemli araçlardan biridir. Devlet Opera ve Balesi gibi çok yönlü ve kapsamlı kurumların uzun vadeli stratejik planlarının hazırlanması, dikkatli ve özenli bir çalışma süreci gerektirir. Bu yoğun hazırlık sürecinde, Genel Müdürlüğümüz, iç ve dış paydaşlarla iş birliği yaparak geniş katılımlı bir plan oluşturmaktadır. 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planımız ile önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştireceğimiz opera, bale ve çok sesli müzik etkinliklerinin, ulusal kültürümüzü koruyarak ülkemizin uluslararası tanınırlığını arttırmayı hedeflemekteyiz. Genel Müdürlüğümüz, bu planın uygulanmasıyla hedeflerine ulaşmak için çalışacak ve 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Bütçe, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe Sunuşu gibi belgelerin hazırlanmasında 2024-2028 Dönemi Stratejik Planını temel alacaktır. Stratejik plan çalışmalarında büyük gayret ve özveri ile çalışan Stratejik Plan Hazırlık Ekibi ile çalışmalara katkı sağlayan kurum personelimize ve düşüncelerini bizimle paylaşan dış paydaşlarımıza teşekkür eder, Stratejik Planımızın başarı ile hayata geçirilmesini dilerim.

  Bedri Tan SAĞTÜRK

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni

 • Amaç 1: Türkiye’de opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak.

  Amaç 2: Kurumsal yapıyı güçlendirmek.

  Amaç 3: Opera, bale ve çok sesli müzik alanlarında uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmak.

 • Hedef 1.1: Ulusal alanda opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarına duyulan ilginin artırılması

  Hedef 1.2: Çocukların opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarına ilgilerinin ve motivasyonlarının artırılması

  Hedef 1.3: Konservatuvar çağı öncesi ön tespit yapmak amacıyla yetenek taraması yapılması

  Hedef 1.4: Sergilenen tüm temsillerin etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi

  Hedef 2.1: Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi

  Hedef 2.2: İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

  Hedef 3.1: Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin uluslararası alanda tanınırlığının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

https://www.operabale.gov.tr/

Korkutreis Mah. Hanımeli Sok. No:11 06340 Çankaya/Ankara

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]