Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyet ve hizmetler ile işletme ve varlıkların satış, işletme hakkı devri ve benzeri yöntemlerle özel sektöre devrini, kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini sağlayacak özelleştirme uygulamalarını yapmak, bu alanlarda politika üretmek, danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Kurum vizyonu

Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye” hedefine özelleştirme uygulamalarıyla öncülük etmektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Özelleştirme, gelir yaratma işlevinin yanı sıra ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde tasarruf sağlama işlevini de yerine getirmektedir. Bu bilinçle çıktığımız bu yolda gerçekleştirdiğimiz özelleştirme uygulamaları ile piyasaların serbestleşmesine, rekabet ortamının oluşmasına ve piyasa mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sunduk. Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümü, mal ve hizmet pazarlarındaki rekabet ve verimliliği artıran yapısal reformlarla güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüdük. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz özelleştirme uygulamaları ile kamu kaynaklarının kullanımında; etkinliğin sağlanmasını, verimliliğin artırılmasını, sermayenin tabana yayılmasını ve israfın önlenmesi için atıl kapasitelerin devreye alınmasını hedefledik. Uyguladığımız doğru ekonomi politikaları ile attığımız sağlam temeller sayesinde dinamikleşen özel sektörümüz, güçlü finansal sistemimiz ile sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyümemizi sağlayacak yol haritamızı belirledik. Tüm bu başarıların gerçekleştirilmesinde önemli bir yeri bulunan, merkezi yönetim bütçesi üzerindeki finansman yükünü hafifleten, ekonominin rekabetçi yapısını geliştiren, iş yapma ortamını iyileştiren, devletin birçok sektörden çekilmesini sağlayan özelleştirme uygulamaları ile verimliliğin, büyümenin ve yatırım artışının önünü açtık. Ayrıca, bu süreçte kamu mali yönetimi konusunda da yapılan reformlar ile kamu idarelerinin uygulamalarının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi için kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Planların yapılarak kamuoyuna sunulmasını sağladık. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı ile önümüzdeki döneme ilişkin belirlediği hedefleri ve izleyeceği stratejileri açıklıkla ortaya koymaktadır. Ülkemiz ekonomisinin büyümesinde bugüne kadar önemli görevler üstlenmiş olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nın hazırlık safhasında katkıda bulunan ve emeği geçen herkese samimi teşekkürlerimi sunar; tüm paydaşlara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Dr. Berat ALBAYRAK Hazine ve Maliye Bakanı

 • Amaç 1 Kalkınma Planları ile Orta Vadeli Programlarda (Yeni Ekonomi Programı) yer alan İdaremize yönelik hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla Cumhurbaşkanı’na öneri sunmak ve Cumhurbaşkanı Kararlarını uygulamak.

  Amaç 2 İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak.

 • Hedef 1.1 Kalkınma Planları ile Orta Vadeli Programlarda yer alan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik özelleştirme politikaları üretilecek, programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

  Hedef 1.2 Özelleştirme ihaleleri şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilecektir.

  Hedef 1.3 Paydaşlarla etkileşim sürekli kılınacaktır.

  Hedef 2.1 İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır.

  Hedef 2.2. Bilişim teknolojisinin sürekliliği sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.oib.gov.tr/

Ziya Gökalp Cad., No: 80, 06600, Kurtuluş/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]