Anayasa Mahkemesi

Kurum misyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, demokratik yaşamın, hukukun üstünlüğü ile hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaktır.

Kurum vizyonu

Demokratik hukuk devletinin gelişimine katkıda bulunan, temel hak ve hürriyetler alanında standartların belirlenmesine ve bu standartların yükseltilmesine öncülük eden, önüne gelen uyuşmazlıkları anayasal sınırlar içinde kalarak hakkaniyete uygun şekilde karara bağlayan, ulusal ve uluslararası alanda örnek bir yüksek mahkeme olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu mali idaresinin temelini teşkil eden 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı be­nimsenmiştir.

  Bu anlayışla kamu idareleri; ulusal politika belgeleri, mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler sapta­mak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler aracılığıyla ölçmek ve bu süreci izleyerek değerlendirmesini yapmak üzere stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.

  Ulusal politika belgeleri ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile Başkanlığımızın güncel ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan ve beş yıllık hedeflerimizi içeren 2022-2026 Stratejik Planda; yargılama hizmetinin niteliğini artırmak, Anayasa Mahkemesinin başta bireysel başvuru olmak üzere tüm görev alanlarında kurumsal kapasitemizi güçlendirmek ve geliştirmek temel amaçla­rımız olarak belirlenmiştir.

  Gerçekleştirilen çalışmalar ve anketler aracılığıyla iç ve dış paydaşlarımızın katılımlarıyla hazırla­nan Başkanlığımız 2022-2026 Stratejik Planının hedeflerimize ulaşma noktasında etkin bir araç olacağına ve uygulama sonuçlarına yönelik gerekli tedbirlerin zamanında alınarak nihai amacı­mıza erişeceğimize olan inancım tamdır.

  Yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin temel belgelerden biri olma niteliğini taşıyan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2022-2026 Stratejik Pla­nının hazırlık çalışmalarında emeği geçen tüm mensuplarımız ile dış paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Zühtü ARSLAN

                                                                                                T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı

 • A1-Yargısal Faaliyetlerin Güçlendirilmesi

  A2.Performans ve Verimliliğin Arttırılması

  A3.Fiziksel ve Teknik Altyapının Geliştirilmesi

  A4.Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

 • H1.1-Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının meslek içi eğitim kapsamında belirli sürelerle Anayasa Mahkemesinde görev almalarının sağlanması

  H1.2-Yargıtay ve Danıştay içtihatlarının bireysel başvuru kararlarıyla uyumunun sağlanması

  H1.3-Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve ilk derece düzeyinde insan hakları ihlallerinin azaltılmasına katkıda bulunulması

  H1.4-Raportörlerin insan hakları ve anayasa yargısı alanında bilgi, görgü ve tecrübelerinin arttırılması

  H1.5-Kararların icrasının sağlanması

  H2.1-Karar taslağı ve rapor hazırlama süreçlerinin analizi ile nitelik artırımının sağlanması ve yazım süreçlerinin kısaltılması

  H2.2-Karar oluşturma süreçlerinde bilişim sistemlerinin etkin kullanımı için teknik altyapının güçlendirilmesi

  H3.1-Fiziki ve teknik altyapının Mahkemenin ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi

  H3.2-Bilişim altyapısının Mahkemenin ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi

  H4.1-Mevzuat altyapısının geliştirilmesi

  H4.2-İş veriminin artırılması.

  H4.3-Kuruluş gününün kurumsal kapasiteyi güçlendirecek biçimde ulusal ve uluslararası pay­daşlarla birlikte akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerle icra edilmesinin sağlanması

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Anayasa Mahkemesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.anayasa.gov.tr/

Ahlatlıbel Mahallesi, İncek Yolu Serpmeleri, No: 4, 06805, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Anayasa Mahkemesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]