Yargıtay

Kurum misyonu

Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, etik ilkeler ile evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri ışığında, toplumun güvenini ve hukuki güvenliği sağlayacak şekilde şeffaf, topluma karşı hesap verebilir, bağımsız ve insan onuruna uygun bir yaklaşımla; makul sürede sonuçlandırarak, ülke genelinde içtihat birliğini gerçekleştirmektir.

Kurum vizyonu

Adli yargı teşkilatının lideri olarak; yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması ve adil yargılama hakkının eksiksiz şekilde güvence altına alınması konusunda Yargıtaya çok önemli görevler düşmektedir. Yüksek mahkemelerin günümüzde yeniden tanımlanan rolleri arasında, mahkeme kararlarının hukuki denetimini yapmak ve içtihat birliğini sağlamanın yanı sıra adalet politikalarına aktif şekilde katılmak da yer almaktadır. İşte bu anlayışla, 2015-2019 Stratejik Planında öngörülen hedeflere uygun şekilde yargı etiği ve yargıda şeffaflık başlıkları altında reform çalışmaları yapılmış, bu reformların hem yurt içinde hem de yurt dışında olumlu yansımaları olmuştur. Yargıtay öncülüğünde geliştirilen “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi”nin BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunda kabul edilerek, 23 Temmuz 2019 tarihinde BM Ekonomik Sosyal Konsey’de onaylanması, gerçekleştirilen reformların eşsiz başarılarından sadece biridir. 150 yıllık köklü bir tarihe ve oldukça güçlü bir hukuk kültürüne sahip olan Yargıtay mensuplarının en büyük dileği, dünya durdukça, büyük Türk Milletine nesiller boyunca adalet ve özgürlük sağlamaktır.

  Kurumların başarılı olabilmeleri için geleceklerini planlamaları bir zorunluluktur. Geleceğini düşünmeyen kurumların, geleceği olamaz. Tüm Yargıtay ailesi olarak bu gerçeğin farkındayız. Geçmişten aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Çağın en ileri adalet standartlarının üzerineçıkmak amacıyla önceki Stratejik Plan döneminde başlattığımız etik, şeffaflık ve adalet yönetimi başta olmak üzere modern çağın gerektirdiği tüm yenilikleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

  Yargı yetkisinin asıl sahibi Türk Milleti olup, bu yetki Türk Milleti adına doğrudan doğruya bağımsız mahkemelerce kullanıldığına (AY m.9) göre, sivil toplumun deneyimlerine ve gözlemlerine dayalı haklı beklentilerinin ve eleştirilerinin adalet aktörleri tarafından dikkate alınması gerekir. Türkiye’deki yargı faaliyetleri konusunda önyargısız bir ortam ve kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturulması “Yargıtayın İletişim Stratejisi”nin temelidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi çerçevesinde, yargıda şeffaflığın güçlendirilmesine ilişkin açılımlarımıza devam edeceğiz. Toplumun beklentileri ile örtüşen ve şeffaflık ilkesinin bir gereği olan bu tür reformların, bireylerin hukuki güvenlik ve barış içinde yaşamalarına önemli katkılar sağlayacağına ve toplumun vicdanında gerekli karşılığı bulacağına inanıyorum.

  Devlet ve toplum olarak sorunlarımızı çözebilmemiz için insan sevgisi ve hoşgörüye dayalı tarihsel mirasımız üzerinde demokratik değerleri yükseltmemiz gerekir. Yaşamın her alanında hukuki güvenliği sağlayarak, demokrasiyi yüceltmek yargı organına ait bir sorumluluktur. Bu felsefeyi esas alan bir yaklaşımla hazırlanan ve emin adımlarla yolumuza devam etmemizi sağlayan bir pusula niteliğindeki Stratejik Planın, başarıyla uygulanmasını diler, hazırlık aşamalarında yoğun emeklerini esirgemeyen iç ve dış paydaşlarımız ile kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

                                                                                                                  İsmail Rüştü CİRİT

                                                                                                                   Yargıtay Başkanı

 • A1- Yargıtay’ın şeffaflığını artırmak.

  A2- Yargı etiğinin güçlendirilmesi.

  A3- Fiziksel ve teknik alt yapıyı geliştirmek.

  A4- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

  A5- Adli kalitenin daha çok yükseltilmesi.

   

 • H1.1- Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay kararlarına erişimin sağlanması.

  H1.2- Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, tarafların bilgilendirilmesi.

  H1.3- Yargıtayın şeffaflık stratejisinin oluşturulması ve uygulanması.

  H1.4- Yargıtayın iletişim stratejisinin belirlenmesi.

  H2.1- Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Klinikleri yoluyla öğrencilerin, hukukçuların ve halkın bilgilendirilmesi.

  H2.2- Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyonunun faaliyetlerinin desteklenmesi.

  H2.3- Yargıtay üyeleri, tetkik (raportör) hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli için etik eğitimleri ve yenileme eğitimleri düzenlenmesi.

  H3.1- Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmaya başlanan yeni binanın tamamlanarak hizmete açılması.

  H3.2- Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

  H3.3- Bilişim altyapısının geliştirilmesi.

  H3.4- Mevcut hizmet binalarının fiziksel altyapı imkanlarının iyileştirilmesi.

  H4.1- Mevzuat altyapısının yenilenmesi.

  H4.2- Yargıtay tetkik (raportör) hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının statülerinin; yaptıkları işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

  H4.3- Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin eğitimlerinin güçlendirilmesi, sempozyum düzenlenmesi ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması, Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik (raportör) hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personelinin mali, kültürel ve sosyal haklarının artırılması.

  H4.4- Yargıtayda görevli üye, tetkik(raportör) hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve yurt dışında eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla Yargıtay üyesi, tetkik(raportör) hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının yurtdışında görevlendirilme şartlarının iyileştirilmesi.

  H4.5- Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası projeler yapılması.

  H5.1- Yargıtay kararlarının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamelerinin kalitesinin daha çok yükseltilmesi.

  H5.2- İçtihat tutarlılığının arttırılması.

  H5.3- Yargıtaydaki iş süreçleri gözden geçirilerek tüm iş akışının etik, şeffaf ve çağdaş adalet yönetimi gereklerine uygun şekilde yürütülmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Yargıtay faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.yargitay.gov.tr/

Atatürk Bulvarı, No: 100, Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Yargıtay stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]