Danıştay

Kurum misyonu

İdari uyuşmazlıkları, evrensel hukuk değerleri ve hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, insan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız, adil bir yargılama yapmak suretiyle makul sürede nihai şekilde çözümleyerek içtihat birliğini sağlamak, danışma ve inceleme görevini etkin bir şekilde yerine getirmek.

Kurum vizyonu

İdari yargının evrensel öncüsü ve adaletin güvencesi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir.

  Bu anlayış çerçevesinde kamu idareleri; ulusal politika belgeleri, mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler aracılığıyla ölçmek ve bu süreci izleyerek değerlendirmesini yapmak üzere stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.

  Başkanlığımızın ilk stratejik planı olan 2014-2018 Stratejik Planının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler, ulusal politika belgeleri ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile Başkanlığımızın ve idari yargının güncel ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan, beş yıllık hedeflerimizi içeren 2019-2023 Stratejik Planımızda; yargılama hizmetinin niteliğini artırmak, Danıştayın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek ve kurumsal kapasitemizi geliştirmek asli amaçlarımız olarak belirlenmiştir.

  Gerçekleştirilen eğitim, çalıştay ve anketler aracılığıyla iç ve dış paydaşlarımızın katılımlarıyla hazırlanan Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının, hedeflerimize ulaşma noktasında etkin bir araç olacağına ve uygulama sonuçlarına yönelik gerekli tedbirlerin zamanında alınarak nihai amacımıza erişeceğimize olan inancım tamdır.

  Yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve önümüzdeki beş yıllık dönemde idari yargı alanına ilişkin temel belgelerden biri olma niteliğini taşıyan Danıştay Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık çalışmalarında emeği geçen tüm mensuplarımız ile dış paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.

  Danıştay Başkanı

  Zerrin GÜNGÖR

 • A1- Yargılama Hizmetinin Niteliğini Artırmak

  A2- Danıştayın Danışma ve İnceleme Fonksiyonunu Güçlendirmek

  A3- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

  A4- Kurumsal İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek • H1.1- Yargılama Hizmetini Makul Sürede Tamamlamak

  H1.2- İçtihat Birliğini Sağlamak

  H1.3- İş Yükünü Azaltmak

  H1.4- Yargı Mensuplarının Mesleki Yetkinliklerini Artırmak

  H1.5- Karar Yazım Şeklini Geliştirmek ve Karar Gerekçelerini Güçlendirmek

  H2.1- Danışma ve İnceleme Fonksiyonu Konusunda Kamu İdarelerinin Farkındalıklarını Artırmak

  H2.2- Danışma ve İnceleme Fonksiyonunun Etkinliğini Artırmak

  H3.1- İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak

  H3.2- İç Kontrol Sistemine Uyumu Artırmak

  H3.3- Kurumsal Kültürü İleriye Taşımak

  H3.4- İstatistikî Verilerin Toplanmasını ve Değerlendirilmesini Geliştirmek

  H3.5- Kurumun Yürüttüğü İdari Hizmetlerin Niteliğini Artırmak

  H4.1- Ulusal Yargı Kuruluşları ve Üniversiteler ile İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

  H4.2- Uluslararası ve Yabancı Yargı Kuruluşları ile İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Danıştay faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.danistay.gov.tr/

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 149, Eskişehir Yolu 10. Km, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Danıştay stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]