İçişleri Bakanlığı

Kurum misyonu

Temel hak ve hürriyetleri esas alarak; iç güvenlik, kıyı ve karasularının emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve güvenliği, göç politikaları oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı ifa etmek.

Kurum vizyonu

Güvenli Türkiye

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İnsanlığın medeniyet birikimindeki gelişmeler, iletişim teknolojilerinde yaşananlarla birleşince doğal olarak kamu yönetiminden beklentiler de değişmiştir. Ürettiği klasik hizmetlerin çeşitlenmesi bir yana, verimliliğin artışı ve geleceğe ilişkin öngörülerin de yönetilmesi, modern kamu yönetim anlayışının temelleri arasına girmiştir.

   

  Kamu yönetimi alanında “güncel tabirle kapsama alanı en geniş” bakanlıklardan biri olan İçişleri Bakanlığı, bu değişimin ve beklentinin en çok hissedildiği bakanlıklar arasındadır. Nüfustan trafiğe, terörden uyuşturucuya, göçten asayişe kadar birçok noktada hayatımıza temas edebilen Bakanlığımız, çağın beklentilerine uygun, verimlilik ve kapasite artışına odaklı bir değişim ve gelişme içerisindedir.

   

  Bakanlığımız birimleri arasında entegrasyon ve koordinasyonun arttırılması; teknik ve personel kapasitemizin genişletilmesi; vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla işlem süreçlerinin yeniden organize edilmesi; sistemin performans ve verimliliğini arttırmaya dönük olarak kurgulanması, bu yeni dönemin temel ilkelerini oluşturmaktadır.

   

  Köklü devlet geleneğimizin tecrübelerini, içinde bulunduğumuz bilgi çağının imkânlarıyla harmanlayan ve pratiğe döken bu anlayış, rastgele adımların değil, planlı ve stratejik bir yaklaşımın ürünüdür.

   

  İçişleri Bakanlığı 2019-2023 dönemi Stratejik Planı, bu yaklaşımımız doğrultusunda önümüzdeki 5 yılda atacağımız adımların çerçevesini çizmenin yanı sıra; ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri çerçevesinde; sorunların, çözümlerin ve hedeflerin bilimsel ve gerçekçi şekilde ortaya koyulduğu bir anlayışın ürünüdür.

   

  Bu vesile ile İçişleri Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’na emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

  Süleyman SOYLU

  İçişleri Bakanı

 • AMAÇ-1: İç güvenlik, göç, sınır yönetimi, afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu evrensel insan hakları çerçevesinde etkin bir şekilde yürüterek güven ve huzur ortamını sağlamak

  AMAÇ-2: İl ve ilçe düzeyinde yürütülen genel idari hizmetlerin vatandaş odaklı sunulmasını sağlamak, hız ve kaliteyi artırmak, katılımcılığı geliştirmek ve mahalli idareler üzerindeki vesayet denetimini etkinleştirmek

  AMAÇ-3: Sivil toplumun gelişmesine ve güçlenmesine destek olmak

  AMAÇ-4: Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini hızlı ve etkin bir şekilde sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak

  AMAÇ-5: Bakanlık merkez teşkilatı ile valilik ve kaymakamlıkların kurumsal kapasitesini artırmak

 •  H 1.1: Teknoloji destekli entegre sınır yönetimi geliştirilerek, güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan yolların kalite ve standartları yükseltilecektir.

   H 1.2: Acil Çağrı Hizmetlerinin tek numara (112) altında etkin ve verimli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

   H 1.3: Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden acil durumlarda güvenlikten sorumlu birimler

  arasında etkin koordinasyonu sağlayacak yazılım tamamlanacaktır.

   H 1.4: İç güvenlik alanında ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin bilimsel çalışmalar yapılarak,

  kamuoyu bilgilendirilecek ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun etkililiği artırılacaktır.

   H 1.5: Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecektir.

   

   H 2.1: Hükümet konaklarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi sağlanarak, hizmet kalitesi artırılacaktır.

   H 2.2: Vatandaş talep ve beklentilerinin toplanma ve başvurularının sonuçlandırma sürelerini hızlandırarak, hizmetlerde memnuniyeti artırmak amacıyla Açık Kapı Bürolarının etkinliği artırılacaktır.

   H 2.3: Valiliklerin planlama ve koordinasyon kapasitesi artırılacaktır

   H 2.4: Kırsal altyapı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

   H 2.5: Bütün belediyelerin e-Belediye Bilgi Sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.

   

   H 3.1: Katılımcı demokrasinin güçlenmesine yönelik olarak karar alma süreçlerinde etkin, toplumsal sorunlara çözüm üreten, şeffaf ve hesap verebilir bir sivil toplum oluşumuna katkı sağlanacaktır.

   H 3.2: STK’ların Kamu, Üniversite ve Özel Sektör ile işbirliklerinin artırılması desteklenecektir.

   H 3.3: STK’ların fon bulma, proje hazırlama, iş denetim vb. konularda kapasitesi güçlendirilecektir.

   H 3.4: STK’ların görünürlüğü artırılacaktır.

   H 3.5: Çocuklar ve gençlerde gönüllülük bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, STK faaliyetlerine katılımları teşvik edilecektir.

   

   H 4.1: Eski nüfus kütükleri ve dayanak belgeleri elektronik ortama aktarılacaktır.

   H 4.2: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının vatandaşlara (TCKK) ulaştırılması tamamlanacaktır.

   H 4.3: Mekânsal adres veri üretimi ve kontrolü tamamlanan yetkili idareler MAKS’a aktarılacaktır.

   H 4.4:İlgili kuruluşlarca evlenme ve ölüm olaylarına ait dayanak belgeleri ile mahkeme kararlarının elektronik ortamda gönderilebilmesi sağlanacaktır.

   H 4.5: Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Kimlik Kartı (e-kimlik) sisteminin altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

   

   H 5.1: Hizmet içi eğitim sürekli ve uzaktan eğitim yaklaşımı ile etkinleştirilecek, personelin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunularak kurumsal aidiyet ve kültür geliştirilecektir.

   H 5.2: Tüm Bakanlık teşkilatını kapsayıcı kurumsal ve beşeri temelli, performans izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.

   H 5.3: Bakanlığımızın uluslararası alandaki hizmet ve işbirliklerinin etkinliği artırılacaktır.

   H 5.4: Bakanlığımızın donanım, yazılım ve ağ altyapısının yenilenmesi ve güncellenmesi sağlanacaktır.

   H 5.5: Bakanlık merkez teşkilatının fiziki ortamları iyileştirilip, çalışanların motivasyonunun ve hizmet alanların memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İçişleri Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.icisleri.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İçişleri Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]