Diyanet İşleri Başkanlığı

Kurum misyonu

Toplumun dinî, manevi ve ahlaki değerlerini canlı tutmak amacıyla İslâm dininin temel kaynaklarına dayalı sahih ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

Kurum vizyonu

İslam Dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. İslâm dünyasında kendine özgü yapısıyla, toplumsal ve kü- resel ölçekte gerçekleştirdiği hizmetleriyle örnek bir misyon üstlenmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizin en köklü kurumlarından ve milletimizin en önemli kazanımlarından biridir. Başkanlığımız; İslâm dininin iman, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmek, toplumu din konusunda aydınlatmak, millî dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak şeklindeki görev tanımıyla, kuruluşundan itibaren yürüttüğü hizmetlerde İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünneti esas almış, aynı zamanda Müslümanların on beş asırlık tecrübesini, ahlâk ve medeniyet anlayışını, günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde şekillenen ihtiyaç ve beklentileri göz ardı etmeyen bir yaklaşım benimsemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hayatın her alanını dikkate alan ve tüm insanlığı muhatap kabul eden bir çalışma stratejisine sahiptir. Cami, irşat ve yayın hizmetleri, Kur’an ve eğitim hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, aile ve dinî rehberlik hizmetleri, yurt dışı din hizmetleri gibi farklı alanların her birinde toplumu sahih dinî bilgi ile buluş- turmayı, ayrıca manevi destek ve rehberlik faaliyetleriyle toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmayı, sorumluluğunun ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bugün sayıları yüz bini aşan personeliyle Başkanlığımız, sadece ülke sınırları içinde değil, aynı zamanda Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan Avustralya’ya, Latin Amerika’dan Asya-Pasifik ülkelerine, Kanada’dan Afrika’ya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Balkanlara kadar yüze yakın ülkede, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi taleplerini karşılamakta, İslam’ın hak, hakikat, adalet, merhamet ve barış mesajlarını insanlığa taşımaya çalışmaktadır. Tarihimizden aldığı ruhla, gönül coğrafyamızda, Müslüman ülke ve topluluklar arasında, farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle gerek Batı’da gerekse İslâm dünyasında dinî teşkilatlara ilham kaynağı olan ve model alınan bir kurum olma özelliğine kavuşmuştur. Bugün Müslümanlar, tarihin en zor süreçlerinden birini yaşamakta, R coğrafyamız büyük acılara ve trajedilere sahne olmaktadır. Nice zamandır süren maddi ve manevi sömürülerin etkisiyle toplumsal gerilim ve çatışmalar tırmandırılmakta; ırk, dil, mezhep farklılıkları öne çıkartılarak Müslümanlar derin bir ayrışmaya ve parçalanmaya sürüklenmek istenmektedir. Diğer yandan insani ve İslami değerler fütursuzca istismar edilmekte; dünyevi menfaatler uğ- runa geliştirilen müfsit ideolojilerin ve siyasi mühendisliklerin verdiği zarardan “din” de nasibini almaktadır. Böyle bir dönemde Başkanlığımız, yalnız Allah’a kulluk eden, aklına, iradesine ve kimliğine sahip çıkan nesiller yetişmesine katkı sunmayı; toplum olarak birbirimizin hukukunu daha çok korumaya ve bağlarımızı güçlendirmeye yönelik hizmetlere ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Tevhid, vahdet ve kardeşlik bilincini geliştirmek; dinî duygu ve bilgiyi istismar eden örgütlerle mücadele etmek; yıpratılan hassasiyetlerimizi ve erozyona uğrayan ıstılahlarımızı onarmak temel stratejilerimiz arasındadır. Her türlü aşırılıktan, ifrattan, tefritten, zahiri ve batıni yorumlardan uzak durarak İslâm’ın orta yolunu esas almak ise hareket noktamızdır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada barış ve huzurun tesis edilebilmesi için Başkanlığımızca sunulan insan odaklı din hizmetleri giderek önem kazanmaktadır. İnsanlığın hasret kaldığı adalet ve güven ortamı ancak İslam’ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşan gönüller ve zihinler tarafından tesis edilebilecektir ki, bu inançla hizmet üreten Başkanlığımız, milletimizin ve mazlum coğrafyaların umut kaynağı olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı, üzerinde yaşadığımız toprakların değerini, mensup olduğumuz kültür, medeniyet ve tarihin onurunu, taşıdığımız misyonun yüceliğini müdriktir. Din-i mübin-i İslam’a hizmet etmek ve ümmetin dertlerine derman olmak üzere tasarrufuna sunulan beşerî ve ekonomik potansiyeli stratejik amaçlar doğrultusunda kullanma gayreti içindedir. Başkanlığımızın 2009-2013 dönemi için hazırlanan ilk stratejik planı, 2010 yılında Başkanlık yapısında meydana gelen köklü hukuki değişiklikler sebebi ile 2012-2016 dönemini içerecek şekilde yenilenmiştir. “Stratejik Plan 2017-2021” hazırlanırken, iç ve dış paydaşların yanı sıra personel ve vatandaşlarımız ile anketler ve mülakatlar yapılmış, bu vesileyle onların görüş, öneri ve eleştirileri alınmıştır. Söz konusu plandaki vizyonumuz; “İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmak”tır. Amaç ve hedeflerde sahih dinî bilginin üretilmesi, toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet standartlarının belirlenmesi, faaliyetlerimizi izleme ve değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılarak hesap verilebilirliğin sağlanması öncelenmiştir. Stratejiler oluşturulurken, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrenin sunduğu tehdit ve fırsatlar hesaba katılarak faaliyet akışı belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, mevcut durum ile ulaşmak istediğimiz nokta arasındaki yolun ana hatlarını oluşturmuş bulunmaktayız. Bu vesileyle planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Stratejik Plan 2017-2021’in ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

                                                                                           PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ

                                                                                            DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

 • A1. Sahih dini bilginin üretimine katkı yapmak ve yönetimini sağlamak

  A2. İslam’ın bir bütün olarak doğru anlaşılmasına katkı sağlamak

  A3. Din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak

  A4. Toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkıda bulunmak

  A5. Kurumsal kapasite ve yetkinliği geliştirmek

 • H1.1. Bilgi üretiminde kurumsallaşmak

  H1.2. Üretilen dini bilgiyi hedef kitleye uyarlayarak iletim ve erişim kanallarını geliştirmek

  H2.1. Toplumun tüm kesimleri tarafından İslam’ın doğru öğrenilmesi ve anlaşılmasına katkı sağlamak

  H2.2. İslam’a özgü dini bilgi üretimi ve din eğitimi konusunda referans kurum olarak uluslararası camiada Başkanlığın tanınırlı- ğını ve etkisini artırmak

  3.1. Yurt içinde yürütülen din hizmetlerinin çeşidini toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde geliştirmek ve niteliğini artırmak

  H3.2. Yurt içinde din eğitimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve verimliliğini artırmak

  H3.3. Yurt dışında sunulan din hizmetlerini ve din eğitimlerini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak

  H4.1. Ülkemizde birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak

  H4.2. İslam’ın barış, adalet ve özgürlük mesajının insanlığa ulaştırılmasında etkin rol almak

  H5.1. Kurumda her düzeyde stratejik yönetim algısını yerleştirmek

  H5.2. Başkanlığın dini, ilmi ve idari bakımdan yönetişim kapasitesini geliştirmek

  H5.3. İzleme Değerlendirme Sistemini kurmak

  H5.4. Bilimsel ve temel değerler ışığında personel niteliklerini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.diyanet.gov.tr

Üniversiteler Mah., Dumlupınar Bulvarı, No: 147/A, 06800, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Diyanet İşleri Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]