Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak.

Kurum vizyonu

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi ve sağlıklı çevreyi temin etmek, ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınması ve daha yaşanabilir kılınması bakımından çok büyük bir önem arz etmektedir.

  Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de özellikle 2000’li yılların başından beri kamu yönetiminin daha etkin işleyecek bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmaları yürütülmektedir.

  Bu çerçevede, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır.

  Uluslararası gelişmeler ve Avrupa Birliği Uyum Yasaları ışığında hazırlanan bu kanunun ruhunu; kamu kaynaklarının stratejik öncelikler çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması oluşturmaktadır.

  Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi idari teşkilatımızın yeniden yapılandırılması çalışmalarında da hesap verilebilirlik, saydamlık ve vatandaş memnuniyeti odak noktamız olmuştur.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ve bu maddeye dayanarak yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, kalkınma planı, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturulmuş, ölçülebilir amaçlar ve hedefler belirlenerek, katılımcı yöntemlerle “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015-2019 Yılı Stratejik Planı” hazırlanmıştır.

  Güçlü kurumsal ve beşeri altyapısı, yaygın taşra teşkilatı ve yenilikçi uygulamaları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bundan sonra da aynı azimle geleceğe yürümeye devam edeceğine gönülden inanarak, 2015-2019 Yılı Stratejik Planının kurumumuz ve ülkemize faydalı olmasını dilerim.

  İdris GÜLLÜCE

  Çevre ve Şehircilik Bakanı

 • A1- Tapu-kadastro ve harita verilerini üretmek, niteliği ile hizmetlerin kapsam ve kalitesini artırarak iyileştirmek.

  A2- Bilişim altyapısını teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirmek.

  A3- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1- Kadastro yapımı yönü ile sorunlu olan birimler ile tescil harici alan olarak bırakılan (ormanlar dahil) yerlerin kadastrosunu yapmak, güncellemek ve yenilemek.

  H1.2- Vergilendirme amaçlı küme değerleme sisteminin kurulması ve yönetiminin sağlanması.

  H1.3- Harita ve harita bilgilerini üretmek ve paylaşmak.

  H2.1- Bilişim alanında sistem ve veri güvenliğinin artırılması.

  H2.2- Bilgi teknolojileri ile kaliteli ve hızlı hizmet sunumuna yönelik sürekliliğin sağlanması.

  H3.1- Çalışan memnuniyeti, motivasyonu ile sosyal etkinlik ve dayanışmayı artırmak.

  H3.2- Merkez ve taşra teşkilatının mevcut fiziki yapısını iyileştirmek.

  H3.3- Kurumun insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

  H3.4- Merkez ve taşra arşivlerini iyileştirmek.

  H3.5- Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve özel denetim faaliyetlerini yürütmek.

  H3.6- Lisanslı büroların hizmetlerinde kalite devamlılığını sağlatmak.

  H3.7- Uluslararası alandaki kurumsal varlığımızı güçlendirmek.

  H3.8- İhtiyaç nedeniyle birim açılması veya kapatılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tkgm.gov.tr/tr

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi, No: 14, 06100, Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]