Orman Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Ormanları korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek.

Kurum vizyonu

Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında şeffaf ve etkin bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çevresel sorunlar, iklim değişikliği, kullanılabilir ve sağlıklı su kaynaklarının yetersizliği, gıda güvenliği gibi insanlık açısından son derece önem arz eden hususlar ve toplumsal beklentiler dikkate alındığında, ormanların sürdürülebilir yönetimi daha da önemli hale gelmektedir.

  Ormanların; su rejimini düzenleme, toprak koruma ve çevre kirliliğini önleme gibi yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolü de son derece önemlidir. Toplum talepleri ve ülke ormanlarının yapısı dikkate alınarak, orman yönetiminin; biyolojik ve teknik özellikleri ile ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel boyutlarının bir ekosistem bütünlüğü içerisinde ele alınması günümüz ormancılık anlayışının temel yaklaşımıdır.

  Genel Müdürlüğümüz; ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi, topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde işletilmesi görevlerini doğayla uyumlu sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütmektedir. Ormanların nicelik ve nitelik olarak korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, zengin kaynak değerlerine sahip ormanların sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanmak maksadıyla hazırlanan proje ve eylem planları uygulamaya konulmuştur.

  Ormanların hukuken güvence altına alınması, başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı etkin şekilde korunması, çok maksatlı ve verimli şekilde yönetilmesi, endüstriyel ve toprak muhafaza maksatlı ağaçlandırmalarının yapılması, rehabilitasyon çalışmaları, özel ağaçlandırmanın geliştirilmesi ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi, orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi, ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden sürdürülebilir şekilde faydalanılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi plan dönemi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

  Ayrıca, orman ürünlerine olan talep artışına rağmen doğal ormanların odun üretimi dışındaki fonksiyonel hizmetlerine olan kamuoyu talepleri, potansiyel ağaçlandırma sahalarının ve endüstriyel ağaçlandırmanın gelecekteki odun arz açığının kapatılmasında giderek daha da önemli olacağı değerlendirilmektedir.

  Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde dijitalleşme sürecine bağlı olarak daha hızlı ve etkili karar alma fırsatlarının getireceği katkılar göz önüne alındığında plan döneminde, orman ve orman kaynaklarının belirlenen misyon, vizyon ve temel prensipler çerçevesinde yönetiminin sağlanması ile toplumsal beklentilerin karşılanmasına yönelik ortaya konulan stratejik hedeflere ulaşılacağına olan inancım tamdır.

  Genel Müdürlüğümüzün alacağı önemli kararlara ve atacağı adımlara ışık tutacak olan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlanmasında, özverili ve özenli çalışmalarda bulunan Strateji Geliştirme Kuruluna ve Stratejik Planlama Ekibine, bilgi birikimlerini ve görüşlerini yansıtan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunar, planın ülkemiz ormancılığına hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                                   Bekir KARACABEY

                                                                                                                      Genel Müdür

 • A1 : ORMAN VE ORMAN KAYNAKLARINI HER TÜRLÜ ZARARLILARA KARŞI KORUMAK

  A2 : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ORMAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

  A3 : ORMANLARI GELİŞTİRMEK, VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE ALANLARINI GENİŞLETMEK

  A4 : ORMANLARIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERDEN TOPLUMUN OPTİMUM DÜZEYDE FAYDALANMASINI SAĞLAMAK

  A5 : ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YERİNDE İSTİHDAMI VE KALKINMASINI DESTEKLEMEK

  A6 : : KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

 • Hedef (H1.1): İklim değişikliği sürecinde orman yangınlarıyla emniyetli ve etkin mücadele yöntemleri geliştirilecek, yangın zararlarını azaltmak için mücadele gücü artırılacaktır.

  Hedef (H1.2): Hukuken orman tanımına giren yerler ile orman kadastrosu kesinleşen alanların tapuya tescili sağlanacak, 2B uygulamaları tamamlanarak mülkiyet sorunları giderilecektir.

  Hedef (H1.3): Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, muhafaza ormanlarının ayrılma gerekçesine uygun yönetilmesi sağlanacak, ormanlar yasadışı müdahalelere karşı daha etkin korunacak ve zararlı organizmalarla doğaya uygun mücadeleye devam edilecektir.

  Hedef (H2.1): Orman biyolojik çeşitliliği açısından önemli alanlar tespit edilecek, bu alanlara yönelik koruma hedefleri belirlenerek biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef (H2.2): Kuraklık, tuzluluk gibi ekstrem koşullar ile biyotik ve abiyotik etkenlere dayanıklı genetik kaynaklar tespit edilerek orman tesis çalışmalarında kullanılmak üzere tohum ve fidan üretim altyapısı geliştirilecektir.

  Hedef (H3.1): Ormanların sağlık ve kalitesinin arttırılmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.

  Hedef (H3.2): Verimli orman alanı 14.150.000 hektara çıkarılacaktır.

  Hedef (H3.3: Endüstriyel plantasyona uygunluğu tespit edilen toplam 30.000 hektar sahada endüstriyel ağaçlandırma yapılacaktır.

  Hedef (H3.4): Orman varlığımız, ülke toplam alanının %30,3’üne çıkarılacaktır.

  Hedef (H3.5): Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera ıslah çalışmaları geliştirilecektir.

  Hedef (H4.1): 10.500.000 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planı yenilenecektir.

  Hedef (H4.2): Oduna dayalı orman ürünlerinde kalite ve verimlilik artırılacak, maliyetler düşürülerek iç ve dış piyasada sürdürülebilir rekabet sağlanacaktır.

  Hedef (H4.3): Orman ekosistem hizmetleri yaygınlaştırılarak vatandaşların bu hizmetlere erişimi kolaylaştırılacaktır.

  Hedef (H4.4): Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak orman ürünlerinde standardizasyon ve sertifikalandırma sistemi geliştirilecek, sertifikalı orman alanı artırılacaktır.

  Hedef (H4.5): Standardı bozulmuş orman yollarında büyük onarım çalışmaları yapılarak standart hale getirilecek, mevcut yol miktarı arttırılacaktır.

  Hedef (H5.1): Orman köylüsü sosyoekonomik projelerle desteklenerek orman halk ilişkileri iyileştirilecek, yerinde istihdama ve ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacaktır.

  Hedef (H5.2): Odun dışı orman ürünlerinin kırsal refaha olan katkısı artırılacaktır.

  Hedef (H6.1): Ormancılık alanındaki sorunların çözümü, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve etkin yönetişimin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve uygulanacaktır.

  Hedef (H6.2): Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, idari, fiziki ve beşeri kaynaklar geliştirilecektir.

  Hedef (H6.3): Orman Bilgi Sistemi (ORBİS), dijital dönüşüm uygulamaları çerçevesinde gelişen teknolojilere uyumlu hale getirilerek, uzaktan algılama ve yapay zekaya dayalı karar destek sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef (H6.4): Önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak risk odaklı denetimlerin daha stratejik ve etkili olması sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Orman Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ogm.gov.tr/

İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 51/B, 06530, Yüzüncüyıl, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Orman Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]