Orman Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek,
ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar
sağlayacak şekilde yönetmek

Kurum vizyonu

Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU
  Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları; çevre ve doğal
  kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma,
  su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlar dünya gündemindeki yerini korumaktadır.
  Ormanlar, önemli doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Ancak; sanayileşme, artan kentsel nüfus,
  küresel iklim değişimi, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi her geçen gün yükselen küresel ölçekteki
  sorunlar ormanları da tehdit etmektedir.
  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmeler, orman
  kaynaklarına yönelik talep ve beklentileri önemli ölçüde artırmıştır. Yakın zamana kadar ağırlıklı
  olarak odun üretim kaynağı olarak görülen ormanlar, son yıllarda odun dışı orman ürünleri, ekolojiksosyal
  hizmetler ve koruyucu-çevresel fonksiyonları ile gündeme gelmektedir.
  Ormanların sadece odun üretimine dayalı olan planlama şekli değiştirilerek, ekosistem tabanlı
  fonksiyonel planlama modeli uygulamaya konulmuş; ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal
  fonksiyonlarını dikkate alan fonksiyonel amenajman planlarına göre ormancılık faaliyetleri
  yönlendirilmiştir.
  Ülkemiz orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olma özelliğine sahiptir. Süreç içerisinde,
  uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları gerçekleştirilmiş,
  böylece bir yandan orman alanları artırılırken bir yandan da erozyonun ve rüsubat taşınımının
  önlenmesi, yeni rekreasyon, turizm alanlarının, yeni karbon yutaklarının, oksijen kaynaklarının teşkili
  sağlanmıştır. Bununla birlikte özellikle gelir getirici türler kullanılarak yapılan ağaçlandırmalarla da
  yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
  Bozuk orman alanlarının hızla rehabilite edilerek verimli orman alanlarına dönüştürülmesi, orman
  yangınlarıyla ve zararlılarıyla yapılan etkin mücadele, orman halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve
  mülkiyet sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar ile ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden
  çok maksatlı ve sürdürülebilir faydalanmaya yönelik çalışmalar yeni plan döneminde de kararlılıkla
  sürdürülecektir. Bu kapsamda ülke geneli için hazırlanan ve belirlenen öncelikli faaliyet alanlarının
  yer aldığı proje ve eylem planları uygulamaya konulmuştur.
  Gelecek beş yıllık döneme ışık tutacak olan Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planının (2019-2023)
  hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, planın etkili bir şekilde uygulanması ve ormancılığımızın
  gelişim sürecine katkıda bulunmasını temenni ederim.
                                                                                   Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
                                                                                             Bakan

 • STRATEJİK AMAÇ (A1): ORMAN VE ORMAN KAYNAKLARINI BİYOTİK VE
  ABİYOTİK ZARARLILARA KARŞI KORUMAK

  STRATEJİK AMAÇ (A2): ORMANLARI GELİŞTİRMEK, VERİMLİLİĞİNİ
  ARTIRMAK VE ALANLARINI GENİŞLETMEK

  STRATEJİK AMAÇ (A3): ORMANLARIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERDEN
  TOPLUMUN OPTİMUM DÜZEYDE FAYDALANMASINI SAĞLAMAK

  STRATEJİK AMAÇ (A4): KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

 • Hedef (H1.1): Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale
  kapasitesi güçlendirilecektir.
  Hedef (H1.2): Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, hastalık ve zararlılarla mücadelede
  öncelikle doğal ya da doğaya uygun önleyici tedbirler uygulanarak, orman varlığı ve sağlığı
  korunacaktır.
  Hedef (H1.3): Kadastrosu kesinleşen orman alanlarının tapuya tescili sağlanacak, mülkiyet
  sorunları giderilecektir.
  Hedef (H1.4): Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınma desteklenecektir.

  Hedef (H2.1): Odun kalitesi, tohum ve meyve verimliliği yükseltilecek, sağlıklı ormanların
  kurulmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.
  Hedef (H2.2): Verimli orman alanı 14.000.000 hektara çıkarılacaktır.
  Hedef (H2.3: Endüstriyel ağaçlandırmaya uygunluğu tespit edilen toplam 330.000 hektarlık
  potansiyel alanda uygulama oranı % 9’dan % 100’e çıkarılacaktır.
  Hedef (H2.4): Orman varlığımız, ülke toplam alanının % 30’una çıkarılacaktır.
  Hedef (H2.5): Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera
  ıslah çalışmaları geliştirilecektir.

  Hedef (H3.1): 6.868.000 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak
  envanteri çıkarılacak ve amenajman planı yenilenecektir.
  Hedef (H3.2): Oduna dayalı orman ürünlerinde kalite ve verimlilik artırılacak, maliyetler
  düşürülerek iç ve dış piyasada sürdürülebilir rekabet sağlanacaktır.
  Hedef (H3.3): Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve
  üretimi artırılacaktır.
  Hedef (H3.4): Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak orman ürünlerinde
  standardizasyon ve sertifikalandırma sistemi geliştirilecek, sertifikalı orman alanı
  artırılacaktır.
  Hedef (H3.5): Ormancılık alt yapısı güçlendirilecek, ana fonksiyonu üretim olan ormanlarda
  yol standartlarının geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır.

  Hedef (H4.1): Ormancılık alanındaki sorunların çözümü, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve
  etkin yönetişimin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve
  uygulanacaktır.
  Hedef (H4.2): Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, hukuki,
  idari ve beşeri kaynaklar geliştirilecektir.
  Hedef (H4.3): Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı tamamlanacak, orman bilgi sistemi
  geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Orman Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ogm.gov.tr/

İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 51/B, 06530, Yüzüncüyıl, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Orman Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]