Kastamonu Üniversitesi

Kurum misyonu

Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke kalkınmasına katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, bü- tün mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

Kurum vizyonu

Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla, eğitim ve topluma destek alanında ulusal ve uluslararası seviyede tercih edilen bir ‘dünya üniversitesi’ olarak ön sıralarda yer almak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin planlanan dönemde yapacakları konusunda bir yol haritası çizmek için Kastamonu Üniversitesinin 2015-2019 yılları- nı kapsayan ve üniversite senatosunca onaylanarak ilgili bakanlığa sunulan bu stratejik planın kurumumuza faydalı olmasını diliyoruz. Bölgenin önde gelen akademik kurumları arasında yer alan üniversitemizi, ülkenin ve dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından biri hâline getirmek maksadıyla başlattığımız köklü dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının belki de en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır. 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata ge- çirmeyi hedeflediğimiz büyük projelerin yol haritası niteliğindedir. Üniversitemizdeki akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın aktif katılımıyla hazırlanan stratejik planımız pek te kısa olmayan bir zaman diliminde hazırlanmıştır. Planlama çalışması ile kurumsal varlıklarımız, geç- mişimiz, hazır oluşumuz ve geleceğe dair hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve eylem planları hazırlanmıştır. Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri yeniden tanımlanmış, diğer stratejik planlardan farklı olarak üniversitemizin kurumsal kimliğini en iyi şekilde ifade edecek bir slogan geliştirilmiştir. Stratejik planımız beş stratejik alan ve hedef üzerine oturmaktadır. Stratejik amaçlar, akademik ve idari birimlerle doğrudan ilişkilendirilerek stratejik hedefler tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile stratejik hedeflerin uygulamadaki karşılığı birebir tanımlanmıştır. Stratejik hedeflere uygun performans hedefleri belirlenmiş ve performans göstergeleri atanmıştır. Kurumsal stratejiler de bu kapsamda tanımlanarak stratejik plan çalışması tamamlanmıştır. Stratejik plan sürecine Kastamonu Üniversitesinin bütün paydaşları aktif katkı ve destek vermiştir. Başta strateji geliş- tirme kurulu üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese en kalbî teşekkürlerimi sunarım. Toplum ve dünya ile bütünleş- miş, insanlığa aktif katkı yapan, yüksek nitelikli katma değer üreten ve hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş bir üniversiteye ulaşma hedefi ile hazırlamış olduğumuz stratejik planımızın üniversitemize, akademik camiaya ve ilgili tüm kesimlere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. Seyit AYDIN

  Rektör

 • A1- Araştırma ve geliştirmeye dayalı bilgi üretiminde ve kullanımında etkili olmak.

  A2- Eğitimin kalitesinin ve mezunların niteliğinin artırılmasında süreklilik sağlamak.

  A3-Sosyal sorumluluk çerçevesinde dış paydaşlarla birlikte çalışarak toplumsal meselelere çözüm üretmek.

  A4- Üniversitenin kampüsündeki öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayat kalitelerini yükseltmek.

  A5- Üniversitenin değişen şartlara uyumunu sağlayacak, hedeflerini hayata geçirecek, kurumsal yapıyı geliştirerek rekabet ve girişimcilik kapasitesini artıran bir kurum olmak.

 • H1.1- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynakların artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde faydalanılması suretiyle daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak.

  H1.2- Araştırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek için, araştırmaları yürütecek ortamları, sistemleri, merkezleri ve laboratuvarları belirlemek ve bunların altyapılarını/fiziksel şartlarını oluşturmak.

  H1.3- Araştırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek için, araştırmaları yürütecek ortamları, sistemleri, merkezleri ve laboratuvarları belirlemek ve bunların altyapılarını/fiziksel şartlarını oluşturmak.

  H1.4- Araştırma kurumsal yapısını nitel ve nicel olarak geliştirmek.

  H1.5- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak.

  H1.6- Lisansüstü öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.

  H1.7- Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak.

  H1.8- Öncelikli alanlara yönelik araştırmaların ve disiplinler arası çalışmaların artırılmasını sağlamak.

  H1.9- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkileri geliştirmek.

  H1.10- Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek

  H1.11- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

  H1.12- Hayat Boyu Eğitim faaliyetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları artırmak.

  H2.1- Nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek.

  H2.2- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini geliştirmek.

  H2.3- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânları geliştirmek.

  H2.4- Eğitim programlarının kalitesini artırmak.

  H2.5- Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemek.

  H2.6- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

  H2.7- Örgün eğitimi uzaktan öğretim sistemi ile destekleyerek üniversitenin sunduğu eğitim hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak.

  H2.8- Mesleki Eğitim veren eğitim birimlerinde uygulamalı eğitim programının etkinliğini arttırmak.

  H2.9- Yabancı dilde eğitim ile Dünyaya entegre olmak.

  H2.10- Ulusal ve uluslararası seviyede nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite.

  H2.11- Programların diğer programlarla ilişkilerinin tanımlamak ve geliştirmek.

  H2.12- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini (yabancı dil, IT ve bilgisayar donanımı vb.) sağlamak.

  H3.1- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Bölgenin ekonomik gelişimini desteklemek.

  H3.2- Farklı iletişim kanalları kullanılarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak.

  H3.3- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle Bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.

  H4.1- Kampüslerin fiziksel, mekânsal, teknolojik alt yapı ve güvenlik eksikliklerini gidermek.

  H4.2- Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve özlük hakları) artırmak.

  H4.3- İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

  H4.4- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

  H4.5- Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili idari destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

  H4.6- Yapı, çevre işleri ve mekanik tesisat ile ilgili hizmetleri artırmak.

  H4.7- Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliğini artırmak.

  H4.8- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

  H4.9- Sosyal, kültürel ve sportif desteklerle yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek.

  H4.10- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak engelsiz bir kampüs oluşturmak.

  H4.11- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

  H4.12- Burs ve staj desteklerini artırarak öğrencileri desteklemek.

  H4.13- Kampüslerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb.) giderilmesine katkıda bulunmak.

  H4.14- Çevreye duyarlı bir kampüs oluşturmak.

  H4.15- Üniversite personeli için lojman temin etmek.

  H5.1- Bilgi sistemlerini paydaşlara sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek.

  H5.2- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal alt yapıya sahip olmak.

  H5.3- Alt birimlere ve mezunlara yönelik çalışmalarla üniversiteye aidiyeti ve kurumsal kimliğini geliştirmek.

  H5.4- Çalışanların profesyonel gelişimini artırmak.

  H5.5- Girişimciliği teşvik eden ve katkı sunan bir organizasyon yapısı gerçekleştirmek.

  H5.6- Üniversite için gelir getirici öncelikli araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlara yoğunlaşmayı sağlamak.

  H5.7- Kurum içerisinde demokratik bir kültüre ilişkin süreçler oluşturmak ve karar süreçlerinde katılımcılığı teşvik etmek.

  H5.8- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kastamonu Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.kastamonu.edu.tr/Kastamonu.html

Kastamonu Üniversitesi, KASTAMONU

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kastamonu Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]