Düzce Üniversitesi

Kurum misyonu

Düzce Üniversitesi; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; çevre ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak çevre ve sağlık alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir üniversitedir.

Kurum vizyonu

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü; nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yükseköğretim kurumu olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz; 14 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) 27 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 30 bini aşan öğrencisi, 2.500 personeli ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

  Üniversitemiz yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 43. sıra ile en iyi ilk 50 üniversite arasında yer alma başarısını göstermiş, ayrıca TÜBİTAK’ın en son açıkladığı ve sadece 50 üniversitenin girebildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne de dahil olmuştur. 2016 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme sürecini başarı ile tamamlanmıştır.

  Üniversitemiz; Onbirinci Kalkınma Planında yer alan “Yükseköğretimde kalite odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi ve ihtisaslaşmanın sağlanması, üniversitelerin Ar-Ge ekosistemindeki rollerinin güçlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yönelik çeşitli programlarla eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, uluslararası eğitim ve araştırma fırsatlarının yaratılması” politika önceliği bağlamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” çerçevesinde 2006-2008 yılları arasında kurulan devlet üniversiteleri arasında “Çevre ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Projesi” ile beş pilot üniversiteden biri olmuştur.

  Üniversitemiz; sahip olduğu beşeri ve fiziki imkânları etkin kullanarak, bölgesel/ulusal, kalkınmaya katkı yapabilme amacı taşımaktadır. Özellikle sanayinin her alanında yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde üniversitelere önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile başta Teknopark olmak üzere, üniversite-sanayi işbirliği en üst seviyeye çıkartılarak ilimizde ve bölgemizde öne çıkan önemli kuruluşlarla işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

  Üniversitemiz, sahip olduğu imkânları sürekli geliştirerek Ülkemizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına etkin olarak katkı vermeye devam edecektir. Stratejik Planımızdaki 2020-2024 hedeflerine ulaşmamız için çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve paydaşlarımızın aktif katılımını son derece önemli buluyor ve bu doğrultuda planlamalar yapıyoruz. Temel değerlerimiz doğrultusunda hazırladığımız stratejik planda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Üniversitemiz ve Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum.

                                                                                    Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR

                                                                                                     REKTÖR

 • A1-Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek.

  A2-Bilimsel araştırmaların nicelik ve niteliğini sürekli geliştirmek.

  A3-Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve hizmetleri arttırmak.

  A4-Çevre ve sağlık teknolojileri alanında ihtisaslaşma çalışmalarını yaygınlaştırmak ve marka oluşturmak.

  A5-Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak.

 • H1.1-Başarılı öğrencileri ve nitelikli öğretim elemanlarını Üniversitemize kazandırmak.

  H1.2-Ulusal ve uluslararası düzeyde personel hareketliliğinde % 10 artış sağlamak.

  H1.3-Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci hareketliliğinde % 10 artış sağlamak.

  H1.4-Eğitim-öğretim fiziksel altyapı olanaklarını % 10 iyileştirmek.

  H1.5-Eğitim-öğretim bilişim altyapı olanaklarını % 25 iyileştirmek.

  H1.6-Eğitim-öğretim kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını % 25 iyileştirmek.

  H1.7-Eğitim programlarının çeşitliliğini % 10 arttırmak.

  H2.1-Bilimsel araştırmaya yönelik sunulan eğitim ve araştırma faaliyetlerini % 20 oranında arttırmak.

  H2.2-Üniversitemizin , SCI, SCI‐Exp., SSCI,SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az % 20 arttırmak.

  H2.3-AB, TÜBİTAK, BAP, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteği ile üretilen proje sayısını en az % 20 artırmak.

  H2.4-2024 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel yayın sayısını en az % 25 artırmak.

  H2.5-Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimlerini % 10 arttırmak.

  H3.1-Bölge insanına yönelik eğitsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri arttırmak.

  H3.2-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden hizmet alan bireylerin memnuniyetini arttırmak.

  H3.3-Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin memnuniyetini arttırmak.

  H3.4-Girişimciliği Üniversite genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek.

  H4.1-Çevre ve sağlık teknolojileri alanında yürütülen araştırmaları % 30 oranında arttırmak.

  H4.2-Çevre ve sağlık teknolojileri alanına yönelik eğitim programları çeşitliliğini % 10 arttırmak.

  H4.3-Çevre ve sağlık teknolojilerinde ihtisaslaşma çerçevesinde altyapı olanaklarını iyileştirmek.

  H5.1-Üniversite personelinin aidiyet duygusunu arttıracak mesleki, sosyal, kültürel gelişimine yönelik yapılan etkinlikleri her yıl % 20 arttırmak.

  H5.2-Kaynak kullanım verimliliğini iyileştirmek.

  H5.3-Kalite kültürü ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Düzce Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.duzce.edu.tr/

Düzce Üniversitesi, Konuralp Yerleşkesi, 81620, DÜZCE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Düzce Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]