Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Kurum misyonu

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2006 yılında Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olan Üniversitemiz 11 Nisan 2012 tarihinde çıkan kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ismini almıştır. Üniversitemizde ilk stratejik plan çalışmaları 2008 yılında başlamıştır. 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlandığında Üniversitemiz bünyesinde 3 enstitü, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 2 araştırma merkezi ile 8000 öğrenci ve 265 akademik personel bulunmaktaydı. Aradan geçen dört yıl gibi kısa bir zaman zarfında Üniversitemiz hızlı bir gelişim süreci geçirmiştir. Bu süreç sonucunda bugün itibariyle Üniversitemiz, 3 enstitü, 10 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 6 araştırma merkezi ve rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 38 akademik birime ulaşmıştır. Bu akademik birimlerde 535 akademik personel görev yapmakta ve 11995 öğrenci öğretim görmektedir. Kısa bir zaman diliminde Üniversitemizin bu kadar hızlı bir gelişme göstermiş olması dolayısıyla mevcut stratejik planın uygulanabilirliği kalmamıştır. Bu gelişmeye, 11 Nisan 2012 tarihinde çıkan kanunla Sayın Başbakanımızın isminin Üniversitemize verilmiş olması da eklendiğinde yeni bir stratejik plan hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

  Günümüz dünyasında, her alanda yoğun bir rekabet ve baş döndürücü bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim ve rekabet Üniversiteleri de yeni arayış ve yaklaşımlara yöneltmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli sermayesi bilgi, teknoloji ve yetişmiş insan gücüdür. Bu üç önemli sermayenin üretildiği yerler ise üniversitelerdir. Dolayısıyla da Üniversitelerin üç ana fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi çağın gerektirdiği bilgiyi ortaya koymak; ikincisi AR-GE ve bilimsel çalışmalar yaparak yeni teknolojiler üretmek, üçüncüsü ise üniversite çağına gelen gençlerimizi hayata hazırlayarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Üniversiteler bu görevlerini yerine getirerek topluma hizmet etmektedirler.

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışın yeni ve önemli kavramları stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimdir. Açık ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak yürütülen çalışmaların plan ve programlara uygun olarak yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması esasları benimsenmiştir. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcı yöntemler esas alınarak Üniversitemizin stratejik planı hazırlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz bu stratejik plan kurumun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede kılavuz niteliği taşımaktadır. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmada en önemli güç kaynağı hiç şüphesiz Üniversitemiz mensuplarının özverili çalışmaları olacaktır.

  Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde 2013-2017 dönemine ait olarak belirlemiş olduğu hedeflerine başarı ile ulaşması temennisiyle planın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken, uygulama sürecinde verecekleri katkı ve destekler için kurum personelime şimdiden teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

  Prof. Dr. Arif YILMAZ

  Rektör

 • A1- EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ

  A2- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ

  A3- KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • H1.1- 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak H1.2- 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak

  H1.3- 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak H1.4- Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek

  H1.5- Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması

  H1.6- Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre ve Sempozyumlar Düzenlemek

  H1.7- Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek

  H1.8- 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi

  H2.1- Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak

  H2.2- Öğretim Elemanlarının Ar-Ge ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek

  H3.1-  Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması

  H3.2-  Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması

  H3.3-  Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://erdogan.edu.tr/

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, RİZE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]