Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Kurum misyonu

Namık Kemal Üniversitesi; Bir yükseköğretim kurumu olarak; öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; ülkesi, bölgesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan değerleri geliştirme ve koruma misyonunu benimser.

Kurum vizyonu

Namık Kemal Üniversitesi’nin vizyonu;Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti vererek,
araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Namık Kemal Üniversitesi, 2809 sayılı ve 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu’nun 5467 sayılı ve 01.03.2006 tarihli Kanun’un 1 inci maddesi ile değişik Ek 62 nci maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde 2006 yılında kurulmuştur.
  Bölgesel ve yerel kalkınma sürecinde önemli bir rol oynayan üniversitelerden birisi olan genç, dinamik, atılımcı, girişimci Namık Kemal Üniversitesi; 8 Fakülte, 3 Yüksekokul,1 Konservatuar,11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 26.000’in üzerinde öğrenci ve 1.400’e yakın personeli ile mevcut alt yapısını her alanda hızla geliştirerek Türkiye’de öne çıkan, tercih edilen ve dünyada tanınan bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.
  Üniversitemiz öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; ülkesi, bölgesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan değerleri geliştirme ve koruma gayesindedir.
  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ile performans esaslı bütçelemeyi ve performansa dayalı stratejik yönetimi zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda kamu idarelerinin stratejik planlarını “kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat, benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süreci izlemek ve değerlendirmek” amacıyla hazırlayacakları belirtilmiştir.
  Üniversitemiz, 2015-2019 yıllarını kapsayacak stratejik plan çalışmasını verilen süre içerisinde hazırlamıştır. Bu kapsamda hazırlanan Stratejik Planımız, Namık Kemal Üniversitesinin misyon ve vizyon ışığında temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.
  Bu başarı birim ve bölümlerde kurulmuş olan Stratejik Planlama Komisyonları ile Namık Kemal Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu’nun özverili çalışması ile elde edilmiştir. Bu süreçte koordinasyon hizmetleri ile bilgilendirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Üniversitemizin tüm birimlerinin ve Üniversitemiz Üst Yönetiminin yakın ve kararlı desteği ile sağlanmıştır.
  Stratejik Planımızın başarıyla uygulanmasında tüm akademik ve idari birim çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; planın hazırlanmasında ve uygulama sürecinde katkı sağlayan/sağlayacak olan herkese teşekkür ederim.
                                                        

                                                                                              Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK
                                                                                        Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

 • A1. Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

  A2. Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

  A3.Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

  A4. Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

 • H1.1- Akademik personel performansının arttırılması
  A1.2- Öğrencilerin üniversitemizi öncelikli olarak tercih etmelerinin sağlanması
  A1.3- Eğitim öğretim altyapısının geliştirilmesi Hedef 1.4: Eğitim programları içinde lisans
  programlarının ağırlığının arttırılması
  A2.1- Araştırma altyapısının geliştirilmesi
  A2.2- Kurumsal, ulusal ve uluslararası proje sayısının arttırılması
  A2.3- Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısının arttırılması
  A3.1- Yönetim Bilgi Sisteminin iyileştirilmesi ve süreklilik sağlanması
  A3.2- Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının sistematik hale getirilmesi
  A3.3- Kalite kontrol sisteminin geliştirilmesi
  A3.4- Ortak kimliğin geliştirilmesi
  A3.5- Üniversitemiz fiziki altyapısının geliştirilmesi

  A4.1- Paydaşlarla ortak akademik, idari ve teknik çalışmaların artırılması
  A4.2- Bölgedeki ve Balkan coğrafyasındaki ilgili paydaşlara yönelik hizmet ve projelerin geliştirilmesi
  A4.3- Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması
  A4.4- İç paydaşların motivasyon ve verimliliğinin arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.nku.edu.tr/

Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Caddesi, Merkez/TEKİRDAĞ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]