Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Kurum misyonu

İnsan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.’

Kurum vizyonu

Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kurumsal başarıya giden yola açılan ilk kapı ve doğru iliklenmeyi bekleyen ilk düğme şüphesiz ki sağlam zeminler üzerine inşa edilmiş, gerçekleştirilebilir ve ölçülebilir bir stratejik planlamadır.

  Kurumsallaşmada sürekli iyileşme ivmesi yakalamak ve bu ivmenin verimini arttırmak için üniversite-toplum, üniversite-sanayi, üniversite-STK, üniversite-hizmet sektörleri etkileşimi ve işbirliği sayısının artması, yenilikçi, girişimci, rekabetçi paydaşların katkısı oldukça mühimdir. Başarmak için bir olmak, birlik olmak elzemdir.

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi; 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 12 araştırma merkezi ve 23.829 öğrencisiyle ülkemizin ve özellikle bölgemizin parlayan bilim merkezi hâline gelmekte, kurumsallaşma yolunda emin adımlarla yol kat etmektedir.

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak, akademik birikimi, hızla gelişmekte olan fiziki altyapısı ve teknolojik imkânlarıyla eğitim-öğretim haritasının çağın gereklerini esas alarak güncellenmesi ve zinde tutulmasına inanıyoruz.

  Hizmet kalitemizi daha da arttırarak üniversitemiz yerleşkelerini engelsiz yaşam hâline getirmek, güvenli kılmak, öğrenci/çalışan memnuniyetini ve aidiyetini zinde tutmak, girişimci paydaşlarımızla işbirliği içinde dünyaya açılarak uluslararası bir mevki edinmek bağlamında sağlam bir kurumsallaşmaya sahip olmak, bunun sürdürülebilirliğini temin ve tesis etmek için hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi olmasını en temel amaç olarak görmektedir.

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında Stratejik Planlama Ekibi başta olmak üzere katkı sağlayan akademik ve idari çalışanlarımıza, Erzincan sanayisine ve halkına, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Eksen ve zemin merkezli düşünüldüğünde gerek kalite güvence sistemiyle, gerek çağın akreditasyonuyla şeffaf ve hesap verebilir bir stratejik planın başarıya ulaşması kaçınılmazdır. Bu noktada özülkümüzün de gerçekleşeceğine olan inancım tamdır, diridir.

  Prof. Dr. Akın LEVENT
  Rektör

 • A1- Kurumsallaşmayı sağlayarak şeffaf ve sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmak

  A2- Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak

  A3- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısını ve niteliğini artırmak

  A4- Üniversitenin uluslararasılaştırılmasının geliştirilmesi

  A5- Toplumsal sorumluluğa sahip bir kurum oluşturmak

 • H1.1- Üniversitenin benimsediği kültür ve değerleri tüm çalışanlarına ve öğrencilere aktaran faaliyetlerde bulunulması

  H1.2- Kurumsal yönetim süreçlerinde katılımcılığın, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi

  H1.3- Üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması

  H1.4- Çalışanların memnuniyetinin artırılması ve personelin niteliklerinin iyileştirilmesi

  H2.1- Üniversitenin tercih edilebilirliğinin artırılması

  H2.2- Öğrencilerin memnuniyetinin artırılması

  H2.3- Eğitim ve öğretimin yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla güçlendirilerek bilgi odaklıdan beceri odaklı bir kimliğe Ddönüştürülmesi

  H2.4- Eğitim-öğretim kadrosunun sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve öğretim becerilerinin iyileştirilmesi

  H2.5- Eğitim ortamları ile materyallerinin nicelik ve niteliğinin artırılması

  H3.1- Üniversitenin akademik çalışmalar açısından ulusal ve uluslararası sıralaması

  H3.2- Bilimsel araştırmaların sayısını ve niteliğini arttırmak

  H3.3- Üretilen bilginin yaygınlaştırılmasının sağlanması

  H4.1- Üniversitenin uluslararası boyutta tanınırlığının artırılması

  H4.2- Üniversitenin uluslararası hareketliliğin artırılması

  H5.1- Üniversitenin şehir ve toplumsal gelişimine katkıda bulunulması

  H5.2- Toplumun kalkınmasına yönelik bilimsel çalışmaların artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.erzincan.edu.tr/

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Yüksekokulu Kampüsü, 24100, ERZİNCAN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]