Giresun Üniversitesi

Kurum misyonu

Üniversitemizin misyonu, milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; kent, bölge ve ülkede toplumun ufkunu genişletmek, insanlığın ilerleyişine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaktır.

Kurum vizyonu

Giresun Üniversitesi’nin vizyonu; bilgi ile  güçlenmiş  kaliteli eğitim veren,  ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilen,  eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bilgi limanı olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu idarelerinde performans esaslı bütçelemenin ve  stratejik planlama sürecinin başlatılması, ülkemizin AB normlarına uyum sürecinde katılımcı bir yöntem tarzını beraberinde getirmiştir. Stratejik planlama ile tüm kamu kuruluşları kendilerine ait misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini belirleyecek, bu belirlenen hedeflere nasıl varılacağına dair performans göstergelerini saptayacak ve sonuçlarının kontrolünde de denetime sahip olabilmesini olanaklı kılacaktır. Bu doğrultuda çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hem stratejik planların hukuksal dayanağını oluşturmakta, hem de stratejik planların yapılmasında dikkate alınması gereken esasları içermekte, bizlere yol göstermektedir.

  Bu bağlamda üniversitemizin geleceğine yön verecek ve ışık tutacak 2015–2019 yıllarını kapsayan stratejik planımız, stratejik planlama ekibimizin özverili çalışmalarıyla meydana getirilmiş bulunmaktadır.

  Üniversite olarak her yılın sonunda yapacağımız izleme ve değerlendirme toplantılarıyla stratejik planımızın gerçekleşme durumunu izleyerek, gerekiyorsa sonraki dönemler için uyarlamalara gideceğiz.

  Genel durum değerlendirmesi, paydaş görüşleri, değerleri, ilkeleri amaçları hedefleri ve performans   göstergelerini içeren 2015-2019 dönemi Stratejik Planı  uygulamalarıyla ülkemizin hayata açılan bilgi limanı olabilmeyi amaçlamaktadır.

  Bu planın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibi üyelerine, tüm çalışanlarımıza ve planın yazım aşamalarında sekretarya görevini yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teşekkür ederim.
   

                                                                                                   Prof. Dr. Aygün ATTAR

                                                                                                                 Rektör

 • A1- Eğitim ve Öğretimde  Kalitenin Artırılması ve Sürdürebilirliğin Sağlanması

  A2- Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi   

  A3- Fiziki ve Kurumsal Alt yapının Geliştirilmesi    

  A4- Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi

  A5- Üniversite Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi

 • Hedef 1.1: Akademik atama ve yükseltme kriterlerini  düzenlemek

  Hedef 1.2: Akademik ve İdari personel sayısın artırmak

  Hedef 1.3: Çift anadal ve yandal diploması veren programlarını başlatmak

  Hedef 1.4: Lisansüstü programlarının niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmek

  Hedef 1.5:  Eğitim-istihdam uyumlu  programlar açmak

  Hedef 1.6:  Avrupa Yükseköğretim alanı  için  Avrupa Kredi Transfer  Sistemi’ni (AKTS)     tamamlamak

  Hedef 1.7:  Eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

  Hedef 1.8:  Eğitim-öğretim faaliyetlerinde  bilgisayar teknolojisi  ve  bilişim sistemlerinden yararlanma oranını artırmak

  Hedef 1.9: Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamak

  Hedef 2.1:  Öğretim elemanlarının akademik yayınlarını bilişim teknolojileriyle erişilebilir hale        getirmek

  Hedef 2.2:  Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni  akredite etmek

  Hedef 2.3:  Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde  yayınlanan  veya  atıf alan makale ve              projeleri  desteklemek

  Hedef 2.4: Kütüphanedeki bilgi kaynağı sayısını artırmak

  Hedef 2.5: Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlamak

  Hedef 3.1:Kurumsal gelişim  doğrultusunda  ihtiyaç duyulan hizmet binalarını inşa etmek

  Hedef 3.2: Fiziki yorgunluk görülen binaları bakım - onarım ve tadilatla güçlendirmek

  Hedef 3.3: Yerleşke alanlarında  spor sahaları, kantin, kafeterya, yemekhane ve konferans salonu vb. inşaatları tamamlayarak faaliyete geçmelerini sağlamak

  Hedef 3.4: İhtiyaç duyulan alanların kamulaştırılmasını sağlamak

  Hedef 3.5 : Eğitim-öğretimi  makine teçhizatla donatılmış mekanlarla  desteklemek

  Hedef 3.6: Mevcut Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (Hastane) binalarının hizmet  için ihtiyaç   duyduğu  bakım onarımını yapmak ve  makine-  teçhizatla  donatmak

  Hedef 3.7: Bilişim sistemlerinin alt yapısını tamamlamak, entegre hale getirmek ve e-imzaya geçişi sağlamak

  Hedef 3.8: Üniversite olarak ISO 9001:2008 Kalite  Yönetim Sistemleri   Belgesini  almak

  Hedef 4.1:  Uluslararasılaşmanın kurumsal altyapısını geliştirmek

  Hedef 4.2: Giresun Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının lisans ve lisansüstü düzeyinde artırmak

  Hedef 4.3 : Giresun Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenci kalitesini artırmak

  Hedef 4.4: Akademik personelin uluslararası akademik faaliyetini artırmak

  Hedef 5.1: Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran  ve yaşatmaya yönelik  bilimsel araştırma yapmak ve  etkinlikler düzenlemek 

  Hedef 5.2: Sağlık konusunda bilgilendirici sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek.

  Hedef 5.3: Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

  Hedef 5.4:Sivil toplum kuruluşları  ile  ortak projeler yapmak.

  Hedef 5.5: Toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren  dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Giresun Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.giresun.edu.tr/

Giresun Üniversitesi, GİRESUN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Giresun Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]