Hitit Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak.

Kurum vizyonu

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, şeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kavramların, yaşam felsefelerinin, teknolojilerin sürekli değiştiği ve geliştiği, bilginin büyük bir güç olduğu bugünün dünyasında, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde ve kalkınmasında öncü role sahip kurumlar üniversitelerdir.

  2006 yılında Hitit Üniversitesi adını alarak kurulan Üniversitemiz, aslında 1976 yılında yükseköğretim hayatına başlayan ve bu anlamda da yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan köklü bir eğitim kurumudur. Eski olmanın verdiği tecrübe, genç olmanın sağladığı büyük enerji ve heyecan ile hareket eden Üniversitemiz, aradan geçen sürede, üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite-STK, üniversite-şehir işbirliğini geliştirmiş, her geçen gün adından daha fazla söz ettiren, yıldızı sürekli parlayan, tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.

  Hızla gelişen bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, “Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmaya başlamış olup, çıktığı bu uzun soluklu yolda başarı grafiğini sürekli olarak yükseltmeye devam etmektedir.

  “Adil, şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir” yönetim anlayışının benimsendiği bir ortamda bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren, tüm paydaşları ile hep birlikte daha ileriye hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, çağın gerekleri içinde hareket edebilen ve kendini sürekli olarak yenileyen, içinde bulunduğu toplumun öncüsü haline gelmiş bir eğitim kurumudur. İstihdam odaklı bölüm/programları ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmayı
  ve bilginin teknolojiye, üretime dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemiz, üstlendiği misyon ve sahip olduğu vizyon doğrultusunda gerek ilinde ve bölgesinde, gerekse  uluslararası alanda tanınan öncü ve seçkin bir üniversite olmak için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

  Tüm bu hedeflerini gerçekleştirme yönünde stratejilerin belirlendiği 2015-2019 dönemini kapsayan Üniversitemizin beş yıllık stratejik planının hazırlık süreci de diğer yönetim süreçlerinde olduğu gibi katılımcılık anlayışı ile yürütülmüş olup, pek çok farklı çalışma ile tüm paydaşların görüşleri alınarak,
  hazırlanmıştır. Bu plan Üniversitemizin politika geliştirme, kapasitesini güçlendirme, başarılarını sürekli gözden geçirip iyileştirme, kaynaklarını belirlenen öncelikler ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanma  ve şeffaf bir ortamda hesap verebilme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Stratejik Planımız, Üniversitemizin misyonunu, vizyonunu, temel ilke ve politikalarını, stratejik amaç ve hedeflerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, ölçülebilir performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içermektedir.

  Üniversitemizin stratejik plan çalışmalarına katkı sağlayan ve bundan sonra da katkı ve desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğumuz tüm akademisyenlerimize, idari personelimize, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Büyük Hitit ailesinin her bir ferdinin stratejik planlanın  oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine olan peşin inancım ile ikinci beş yıllık plan döneminde de hep birlikte pek çok başarılara imza atmayı diliyorum. Saygılarımla.

  Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
  R e k t ö r

 • A1- Bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik olarak artırılması

  A2- Eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması

  A3- Kurumsal yapının kalite sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi

  A4- Eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için altyapı, üstyapı ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi

  A5- Üniversitemiz ve paydaşları arasındaki etkileşim kalitesinin ve topluma yönelik hizmetlerinin artırılması

 • H1.1- Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısının artırılması

  H1.2- Akademik birimlerin anabilim dalları şeklinde örgütlenmesi

  H1.3- Bilimsel araştırma projelerinin (BAP) ve ulusal-uluslararası çok merkezli projelerin artırılması

  H2.1- Öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

  H2.2- Öğrencilere yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetlerinin artırılması

  H2.3- Kütüphane olanaklarının geliştirilmesi

  H2.4- Üniversite genelinde akreditasyonun yaygınlaştırılması

  H2.5- Eğitim-öğretime “engellerin” kaldırılması

  H2.6- Eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası normlar ve beklentiler çerçevesinde güncellenmesi ile eğitim kalitesini artırmaya yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi

  H3.1- Akademik ve idari personelin verimliliğinin artırılması

  H3.2- Personelin aidiyet duygusunun artırılması ve motivasyonunun sağlanması

  H3.3- Akademik ve idari birimlerin fizikî Olanaklarının, bilişim altyapısının ve teknolojik imkânlarının geliştirilmesi

  H3.4- Örgütsel ve yönetsel sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H3.5- Destek hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

  H4.1- Merkezî altyapı çalışmalarının tamamlanması

  H4.2- Eğitim-öğretim binalarının, sosyal alan ve spor tesislerinin tamamlanması

  H5.1- Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve kamu, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör işbirliğinin tesis edilmesi, yürütülmesi ve sürdürülebilmesi

  H5.2- Topluma yönelik hizmetlerin artırılması

  H5.3- Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Hitit Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.hitit.edu.tr/

Çepni Mahallesi, Fen Lisesi Caddesi, No: 56, ÇORUM

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Hitit Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]