Adıyaman Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Kurum vizyonu

Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde yarışabilir, bilgiye, beceriye sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda yönetimde; katılımcılığı, etkinliği ve verimliliği esas alan, paydaşlarına değer veren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan yenilikçi bir kurum olmayı benimsemiştir.
  Başarı için stratejik planlamanın bir zorunluluk olduğu bilincinden hareketle; bu planlamada, kurumun kendi misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerini belirleyerek bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine dair göstergelerini saptaması, hem işleyişte hem de sonuçların kontrolünde özdenetime sahip olmasını beraberinde getirdiği gibi, bütçenin saptanan hedefler doğrultusunda planlanmasını da sağlamaktadır.
  Adıyaman Üniversitesi II. Dönem Stratejik Planı (2015–2019), Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen genel çerçeveye göre hazırlanmıştır. Hazırlık süreci katılımcılık anlayışı ile yürütülmüş, pek çok farklı çalışma ile paydaşların katkılarından yararlanılarak görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir.
  Bu çalışmayla önce üniversitemizin mevcut durumu saptanmış, belirlenen misyon ve vizyona göre yol haritası şekillendirilmiştir. Üniversitemiz; Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yanında, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktararak, topluma sosyo-kültürel katkı üreterek değer katmayı önemsemiştir.
  Üniversitemiz, her mali yılın sonunda yapacağı izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla stratejik planının gerçekleşmesini takip edecek ve gerektiğinde sonraki dönem için revize çalışmalarını yapacaktır.
  Adıyaman Üniversitesinin ikinci beş yıllık Stratejik Planı 2015–2019 dönemini kapsamakta olup, Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin ve diğer bütün paydaşlarımızın, planın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de destekleri ve katkılarıyla Üniversitemizi başarıya taşıyacaktır.
                                                                                          Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
                                                                                                              Rektör

 • A1. Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek
  A2. Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini arttırmak
  A3. Öz Gelirlerimizi artırmak ve Bütçe Ödeneklerini etkin/verimli kullanılmasını sağlamak
  A4. Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek
  A5. Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak
  A6. Kurumsal Yönetim Sistemlerinin oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
  A7. Toplumsal fayda sağlayacak hizmet ve ürünler sunmak, geliştirmek.
  A8. Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir Üniversite olmak

 • H1.1- Üniversitemiz birimlerinde kullanılan makine teçhizat ve donatım ihtiyaçlarının teknolojik
  gelişmeler doğrultusunda güncelleştirilmesi
  H1.2- Üniversitemiz akademik kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi
  H1.3- Üniversitemiz idari kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi
  H1.4- Bilimsel gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmetinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılması
  H1.5- Ek eğitim öğretim hizmetlerinin artırılması

  H2.1- Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapılması
  H2.2- Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması
  H2.3- Proje faaliyetlerinin artırılması
  H2.4- Tekno girişim altyapısının oluşturulması

  H3.1- Döner sermaye işletmesinin gelirlerinin artırılması
  H3.2- Bağış ve sponsorluk gelirlerinin artırılması
  H3.3- Taşınmaz gelirlerin arttırılması
  H3.4- Kaynak kullanımında tasarrufun arttırılması
  H3.5- AR-GE faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması
  H3.6- Diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması

  H4.1- ADYÜ Merkez Yerleşkesinde plan süresince Akademik ve İdari Birimlerin kapalı alan
  ihtiyacının karşılanması
  H4.2- Merkez ve İlçe Yerleşkelerinin alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması
  H4.3- 2015-2019 plan dönemi sonuna kadar Bina Büyük Onarımların gerçekleştirilmesi

  H5.1- Üniversitemizde “Akademik ve İdari Performans Sistemi’nin oluşturulması
  H5.2- Kurum kimliği ve kurum kültürünün geliştirilmesi

  H6.1- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
  H6.2- Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak
  H6.3- OHSAS 18001 Sisteminin oluşturulması
  H6.4- Bilgi Güvenliği Sisteminin oluşturulması
  H6.5- Laboratuvar Akreditasyon Standardının oluşturulması
  H6.6- Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması

  H7.1- Bölgeye yönelik projelerin sayı ve kalitesinin arttırılması
  H7.2- Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerinin arttırılması
  H7.3- Toplumun dezavantajlı kitleleri için faaliyetlerin arttırılması
  H7.4- Sosyal sorumluluk proje faaliyetlerinin arttırılması

  H8.1- İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi.
  H8.2- Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimlerinin sağlanması.
  H8.3- Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek
  H8.4- Tüm Birimlerde topluma yönelik sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Adıyaman Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.adiyaman.edu.tr/

Adıyaman Üniversitesi, Altınşehir Mh., 3005 Sokak, No:13, 02040, ADIYAMAN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Adıyaman Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]