Ordu Üniversitesi

Kurum misyonu

ODÜ’nün misyonu “evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine dönük ulusal ve uluslararası alanda projeler üreterek katkıda bulunacak ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektir”.

Kurum vizyonu

ODÜ’nün vizyonu “eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarını yakalayan ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak projeler üreterek paydaşlarıyla bütünleşen yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve tercih edilen bir üniversite olmaktır”.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2006 yılında kurulan ve çok kısa geçmişine rağmen yaptığı atılımlarla bölgede belli bir ivme yakalayan ve bir cazibe merkezi olan üniversitemiz, toplumumuzun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sürekli modernleşen fiziki ve teknolojik altyapısının yanı sıra genç, dinamik akademik kadrosu ve hızla artan eğitim kalitesi ile kendine güvenen ve üretken bireyler yetiştirerek ülkemize, yükseköğretim sistemimize, bölgemize ve ilimize katkı sağlamaktadır.

  Ordu Üniversitesi (ODÜ) evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Üniversitemizin vizyonu ise eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarını yakalayan ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunan paydaşlarıyla bütünleşen yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve tercih edilen bir üniversite olmaktır.

  Yukarıda belirtilen misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyonu yakalayabilmek için, 2010-2014 dönemini kapsayan Birinci Stratejik Planımızda olduğu gibi, İkinci Stratejik Planımızda (2015-2019) da tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır. Bu yol haritasında stratejik amaçlar, stratejik hedefler, faaliyetler ve projeler, performans göstergeleri, sorumlu birimler ve izleyici birime yer verilmektedir. Stratejik Planımız paydaşlarımıza karşı şeffaf olma ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir.

  2015-2019 Stratejik Planının başarıyla uygulanabilmesinde ve istenilen sonuçların alınabilmesinde üniversitemizin bütün birim ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm çalışanların sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ordu Üniversitesin yeni ufuklara taşıyacak 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında özveriyle çalışan ve emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eder, tüm çalışanlarımıza başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
  Rektör

 • A1- Öğrenci odaklı ve kaliteyi ön planda tutan bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmek

  A2- Bilimsel yayın ve araştırma faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini arttırmak

  A3- İnsan kaynaklarının niceliğini ve niteliğini arttırmak

  A4- Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek

  A5- İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek

  A6- Mali Kaynakların Ekin Kullanılması ve Arttırılması

  A7- Öğrencilerle etkileşimi yüksek, mezunları tercih edilen ve piyasada aranan bir üniversite olmak

  A8- Ordu ilinin ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında öncü ve etkin bir rol üstlenmek

 • H1.1- Eğitim müfredat programı geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi

  H1.2- Öğrencilere en etkili şekilde modern, üretici ve araştırıcı öğretim yöntemlerinin sunulması

  H1.3- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının optimum düzeye çekilmesi

  H1.4- Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmesine imkân tanınması

  H1.5- Kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması

  H1.6- Öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması

  H1.7- Yeni bölümlerin, anabilim/anasanat dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların Faaliyete Geçirilmesi

  H1.8- Lisans Eğitim Programlarının Çeşitlendirilmesi

  H1.9- Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni yüksek lisans ve Doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi

  H1.10- Öğrenci niteliğinin yükseltilmesi

  H2.1- Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi

  H2.2- Uluslararası alanda yayın yapan kişilere yönelik mevcut ödüllendirme yöntemlerinin geliştirilmesi

  H2.3- Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın teşvik edilmesi

  H2.4- Ulusal ve uluslararası proje sayılarının arttırılması

  H2.5- Başarılı tezlerin enstitü yayını olarak basılmasının sağlanması

  H2.6- Üniversite araştırma projeleri ve üniversite dışı kuruluşların desteklediği lisansüstü çalışmaların sayısının arttırılması

  H3.1- Akademik personel sayısının arttırılması

  H3.2- Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi

  H3.3- Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi

  H3.4- Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi

  H3.5- İdari ve teknik personelin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması

  H3.6- Akademik, idari ve teknik personel memnuniyetinin yükseltilmesi

  H4.1- Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki eğitim ve idari hizmet binaları ile sosyo-kültürel amaçlı binaların inşa edilmesi ve mevcutların modernize edilmesi

  H4.2- Büyük onarımların gerçekleştirilmesi

  H4.3- Merkez ve diğer yerleşkelerde alt yapı inşaatlarının tamamlanması

  H4.4- Merkez ve diğer yerleşkelerde kamulaştırma, etüt ve proje işlemlerinin yapılması

  H4.5- E-Üniversite altyapısının geliştirilmesi

  H5.1- Öğretim elemanları ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarından faydalandırılması

  H5.2- Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi

  H5.3- AB, TÜBİTAK ve TUBA tarafından desteklenen projelerde yer alınması

  H5.4- Kamu kuruluşları, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları gibi ana paydaşlarla daha etkin iletişimin sağlanması

  H5.5- Paydaşlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım ve sanayi alanında olumlu ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi

  H5.6- Bölgesel ve ulusal paydaşlarımızdan gelen eğitim hizmetleri taleplerinin karşılanması

  H5.7- Ulusal ve bölgesel paydaşlarla bir araya gelerek iletişim ve bilgi alışverişini güçlendirmesi

  H6.1- Mali kaynakların etkin kullanılması

  H6.2- Mali kaynakların arttırılması

  H7.1- Öğrencilere üniversite ve sonrası yaşamları ile ilgili tecrübe kazandıracak hizmet, faaliyet ve etkinliklerde bulunulması

  H7.2-Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi

  H7.3- Merkez yerleşke dışında bulunan öğrencilerin merkez yerleşke ile iletişiminin artırılması

  H7.4- Merkez yerleşke dışında bulunan öğrencilerin merkez yerleşke ile iletişiminin artırılması

  H7.5- Mezunlar derneği aracılığıyla mezuniyet sonrasında da mezunlar arasında birlikteliğin sağlanması

  H7.6- Öğrencilerle ilişkilerin ve etkileşimin güçlendirilmesi

  H7.7- Öğrencilerle ilişkilerin ve etkileşimin güçlendirilmesi

  H7.8- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması

  H7.9- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması

  H7.10- Web sayfalarının birimlerin üstünlüklerini ve değerlendirebilecekleri fırsatları kamuoyuna en İyi Tanıtacak Şekilde Organize Edilmesi

  H8.1- Ticari, sınai ve zirai kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirerek üniversitenin bölgesel konumunun güçlendirilmesi

  H8.2- Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve iletişimi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması

  H8.3- Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini yükseltmek

  H8.4- İlin ve bölgenin öncelikli sorunlarının çözümüne ve sosyo-kültürel gelişimine öncülük etmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ordu Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.odu.edu.tr/tr/

T.C. Ordu Üniversitesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, PK: 52200, Merkez/ORDU

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ordu Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]