Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Vakıfları, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak.

Kurum vizyonu

Evrensel değerler ve çağdaş yöntemler ile insanlığı, vakıf ruhu ve medeniyetinde birleştiren öncü bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Vakıf kurumu;  sosyal geçmişimizde; din,  sosyoloji,  tarih, mimari ve şehircilik, bilim, kültür, sanat, sağlık, çevre ve eğitim olmak üzere toplumsal ve sosyal hayatımızın hemen hemen her alanına nüfus etmiş bir yardımlaşma olgusu, emanetçisi olduğumuz medeniyetimizin en önemli mihenk taşlarından biridir.

  Bugün yöneticileri hayatta olmayan mazbut vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgelerinde yazılı şart ve hizmetleri yerine getirmek Genel Müdürlüğümüzün asli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

  Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşımıza muhtaç aylığı bağlanmakta, kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmekte, eğitim yardımında bulunulmakta, yurt içi ve dışında bulunan taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının korunması ve ihyası amacıyla tespit, tescil ve envanter işlemleri yerine getirilmekte, bakım, onarım ve restorasyonları yapılmakta, sergilenmelerine yönelik olarak müzeler ve kütüphaneler kurulmakta, ecdadımızın bizlere bıraktığı en önemli mirasın vakfetme düşüncesi olduğundan hareketle vakıf bilinci ve ruhunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bizden sonraki nesillere aktarılması için basılı ve görsel yayın ile tanıtımlar yapılması da olmak üzere birçok faaliyet düzenlenmektedir.

  Bahsi geçen hizmetlerin en iyi şekilde ve sürekli olarak yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait menkul ve gayrimenkullerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, daha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis edilmesi büyük önem arz etmektedir.    

  Ayrıca her bir mazbut vakfın temsilcisi durumunda olan Genel Müdürlüğümüz, ecdadımızdan örnek aldığı davranış üslubu ve duygu derinliğini, çağdaş yöntem ve yaklaşımlarla birleştirerek, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması, onların ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve memnuniyetinin karşılanması görevini de üstlenmektedir.

  Bu çerçevede, vakıf kaynaklarının vakfedenlerin iradeleri doğrultusunda sarf edilebilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının hayata geçirilebilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kamuya getirdiği yeniliklerden birisi olan stratejik yönetim ve planlama anlayışı ile mümkün olmaktadır. Aslında vakfın kendisi de stratejik bir kurumdur. Belli bir amaç için bir araya getirilmiş mal ve mülk topluluğundan oluşan vakıflarımızın her biri belli bir hayır amacını sürdürmek için Genel Müdürlüğümüzce idare edilmektedir. Bu amaçların hayata geçirilmesi de kurucunun iradesini doğru anlamak ve uygulamaya geçirmek için planlı bir çalışma yürütmek ile mümkün olacaktır.  2010-2014 Stratejik Plan söz konusu anlayışla hazırlanmış ve beş yıl boyunca uygulanmış olup ardından 2019 yılının sonuna kadar sürecek ikinci beş yıllık planlı döneme girilmiştir.

  Genel Müdürlüğümüz için önemli bir yol haritası niteliğinde olan 2015-2019 dönemi Stratejik Planın ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

                                                                                                                 Dr. Adnan ERTEM

                                                                                                                      Genel Müdür

                                                                                                 

                                            

 • A1. Kurumun mali yapısını güçlendirmek

  A2. Vakıf bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  A3. Vakıf kültür varlıklarını ihya etmek ve korumak

  A4. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek

  A5. Hayır hizmetlerini nitelik ve nicelik bakımından artırmak

 • H1.1- Mevcut Enstrümanlardan Elde Edilecek Gelirleri Artırmak

  H2.1- Kurumsal Tanıtımı ve Vakıf Bilincini Yaygınlaştırmak

  H2.2- 2019 Yılı Sonuna Kadar 5 (Beş) Uluslararası Organizasyon Gerçekleştirmek

  H2.3- Uluslararası Alanda Yeni İş Birlikleri Yapılarak Tecrübe Paylaşımında Bulunmak

  H2.4- Vakıf Medeniyetini Tanıtmak

  H2.5- Taşınır Vakıf Kültür Varlıklarını Toplumun Hizmetine Sunmak

  H3.1- 2019 Yılı Sonuna Kadar Bakım, Onarım ve Restorasyonu Yapılması Planlanan Taşınmaz Vakıf Kültür Varlıklarının Projelerinin Hazır Sağlamak 

  H3.2- 2019 Yılı Sonuna Kadar 1.000 Adet Taşınmaz Vakıf Kültür Varlığının Onarım ve Restorasyonunu Yapmak ve Korumak  

  H3.3- Taşınır ve Taşınmaz Vakıf Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik 2019 Yılı Sonuna Kadar 5 (Beş) İşbirliği Protokolü İmzalamak

  H3.4- Taşınır Vakıf Kültür Varlıklarını Korumak

  H3.5- 2019 Yılı Sonuna Kadar 5 Ülkede Envanter Çalışmasını  Tamamlamak

  H4.1- Kolay Ulaşılabilir ve Güvenilir Bir Vakıf Arşivi Oluşturmak

  H4.2- Mazbut Vakıfların Analizlerinin Yapılarak Kimlik  Numaralarını Vermek

  H4.3- Dış Kaynaklı Fonlardan Yararlanmak Üzere Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda 2019 Yılı Sonuna Kadar 10 (On) Adet Proje Üretmek

  H4.4- Nitelik Açısından Personeli Geliştirmek

  H5.1- Sosyal Yardımlardan Faydalanan Kişi Sayısını Artırmak

  H5.2- Sosyal Yardımlardan Faydalananların Memnuniyetini Artırmak • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.vgm.gov.tr/

Milli Müdafa Cad., No: 20, Kızılay/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Vakıflar Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]