Sosyal Güvenlik Kurumu

Kurum misyonu

Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak

Kurum vizyonu

Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, dünyada örnek alınan güçlü ve saygın bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sosyal güvenlik reformu, vatandaşlarımıza hızlı, eşit, adil ve çabuk erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurulması anlamında, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz en önemli reformdur. Bu hizmetler sağlanırken de teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan, kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan, vatandaş memnuniyetini önemseyen bir yapı hedeflenmiştir.

  Bu hedefler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu; çalışanlar, emekliler, hak sahipleri ve diğer kesimler için ekonomik ve sosyal risklere karşı bir güvence olmaya devam edecek ve bu risklerle karşılaştıklarında vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir.

  Gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformu ile nüfusun tamamına, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, sürdürülebilir ve adil bir sistem ile çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge sağlamak temel ilkemiz olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu, önümüzdeki yıllarda, etkin, yüksek standartlardaki hizmetlerini aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek yoluna devam edecektir.

  Bu hedefler doğrultusunda yaklaşık 33.000 personeliyle toplumun tamamına hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında katkıda bulunan tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.   

  Zehra Zümrüt SELÇUK          

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 • A1- Prim gelirlerini artırmak

  A2- Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak

  A3- Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak

  A4- Kaliteli sosyal sigortacılık hizmeti vererek hizmet alan memnuniyetini artırmak

  A5- Kurumsal yönetim sistemini geliştirmek

  A6- Bilişim altyapısını geliştirmek 

 • H1.1- Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artırmak

  H1.2- İcraya intikal eden prim alacaklarının tahsilat oranını artırmak

  H1.3- Uluslararası gelişmeler ve ulusal plan-programlar çerçevesinde sosyal güvenliğe ilişkin analizler/araştırmalar yürütmek

  H1.4- Kayıt dışı istihdamın önlenmesine katkıda bulunmak

  H1.5- Güçlü bir denetim ve kontrol mekanizmasıyla kayıtlı istihdamın artmasına yönelik çalışmalar yapmak

  H2.1- Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artırmak

  H2.2- Sosyal güvenlik alanında farkındalık oluşturmak

  H2.3- Eğitimde sosyal güvenlik alanında farkındalık yaratmak

  H3.1- Koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

  H3.2- Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak

  H3.3- Sağlık giderlerinin etkin yönetimi için izleme, değerlendirme, kontrol ve denetim sistemini geliştirmek

  H3.4- Sağlık sigortacılığının gelişimine yönelik politikalar üretmek

  H4.1- Tescil işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak

  H4.2- Emeklilik hizmetlerini etkinleştirmek

  H4.3- Yurt dışı iş ve işlemlerini iyileştirmek

  H4.4- Kısa vadeli sigorta hizmetlerini geliştirmek

  H5.1- Taşınmazları etkin yönetmek

  H5.2- Kurumun personel yönetim kapasitesini geliştirmek

  H5.3- Çalışanların eğitim memnuniyetini artırmak

  H5.4- Hukuk hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek

  H5.5- Dış ilişkileri ve dış mali kaynaklardan yararlanma imkânlarını geliştirmek

  H6.1- Bilgi teknolojisi sistemlerini geliştirmek

  H6.2- Bilgi teknolojisi uygulamalarını geliştirmek

  H6.3- Kurumsal izleme sistemini güçlendirmek

  H6.4- Bilgi teknolojisi çerçevesinde analizler yürütmek

  H6.5- İletişim kanallarını geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sosyal Güvenlik Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.sgk.gov.tr/

Ziyabey Cad. No:6
06520 Balgat/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sosyal Güvenlik Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]