Sosyal Güvenlik Kurumu

Kurum misyonu

Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak

Kurum vizyonu

Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacına sahip olan Kurumumuz, yeni yapısı ve uygulamalarıyla bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

  Ülkemizde ve dünyada örnek alınan bir kamu kurumu olmayı hedefleyen Kurumumuz, stratejik yönetim çalışmalarına büyük önem vermektedir. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanan 2010-2014 dönemi Stratejik Planının hayata geçirilmesi kapsamında birçok yeniliğe imza atılmıştır. Bu dönemde stratejik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kültürünün yerleşmesi için çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.

  2015-2019 dönemini kapsayan ikinci Stratejik Plan, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) süreç ve yöntem danışmanlığında katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlık sürecinde hem iç hem de dış paydaşlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla Ortak Akıl Platformu (OAP) çalışmaları gerçekleştirilmiş, paydaş beklentilerinin stratejik plana yansıtılmasına dikkat edilmiştir.

  2015-2019 dönemi Stratejik Planının ilk bölümünde; hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, hazırlık süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

  İkinci bölümde ise durum analizi çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde Kurumumuzun tarihsel gelişimi, ilgili olduğu mevzuat, yönetim ve organizasyon yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları, kaynak yapısı ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde temel olan çevre analizi, paydaş analizi ve GZFT analizi bulunmaktadır.

  Planın üçüncü bölümünde; misyon, vizyon, ilke ve değer ifadeleri ile stratejik amaçlar, hedefler, stratejiler ve performans göstergelerine yer verilmiştir. 2015-2019 dönemi için 4 adet stratejik amaç, bu amaçları gerçekleştirmek için 24 adet hedef ve 102 adet strateji belirlenmiştir.

  Planın ilerleyen bölümlerinde; Onuncu Kalkınma Planı ile stratejik plan ilişkisine, maliyetlendirme ve kaynak ihtiyacına, 2010-2014 dönemi stratejik planın değerlendirilmesine ve izleme değerlendirme sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

  Kurumumuz stratejik planının uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri bir bütünlük içerisinde birimlerin ve çalışanların katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

 • A1- Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve prim gelirlerini artırmak

  A2- Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak

  A3- Kaliteli sosyal sigortacılık hizmeti vererek hizmet alan memnuniyetini artırmak

  A4- Kurumsal yönetim sistemini geliştirmek

 • H1.1- Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artırmak

  H1.2- Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak

  H1.3- Denetim ve kontrol sisteminin etkinliğini, caydırıcılığını olumlu yöntemlerle artırarak kayıtlı istihdamı artırmak

  H1.4- İcraya intikal eden prim alacaklarının tahsilat oranını bir önceki yıla göre %20 artırmak

  H1.5- Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak

  H2.1- Koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

  H2.2- Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak

  H2.3- Sağlık giderlerinin etkin yönetimi için izleme, değerlendirme, kontrol ve denetim sistemini geliştirmek

  H2.4- Sağlık sigortacılığının gelişimine yönelik politikalar üretmek

  H3.1- Tescil işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak

  H3.2- Emeklilik hizmetlerini etkinleştirmek

  H3.3- Yurtdışı iş ve işlemlerini iyileştirmek

  H3.4- Kısa vadeli sigorta hizmetlerini geliştirmek

  H4.1- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

  H4.2- Bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını geliştirmek

  H4.3- Kurumsal izleme, değerlendirme ve kontrol sistemini güçlendirmek

  H4.4- Mevzuatı sadeleştirmek ve yeterli, kolay anlaşılabilir/uygulanabilir hale getirmek

  H4.5- Çalışan memnuniyet puanını 70’e çıkarmak

  H4.6- Hukuk hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek

  H4.7- İletişim kanallarını çeşitlendirmek ve geliştirmek

  H4.8- Organizasyon yapısını, iş süreçlerini ve fiziki şartları sürekli geliştirmek

  H4.9- Uluslararası Gelişmeler ve Ulusal Plan-Programlar çerçevesinde sosyal güvenliğe ilişkin analizler/araştırmalar yürütmek

  H4.10- Dış ilişkileri geliştirmek

  H4.11- Dış mali kaynaklardan yararlanma imkânlarını geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sosyal Güvenlik Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.sgk.gov.tr/

Ziyabey Cad. No:6
06520 Balgat/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sosyal Güvenlik Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]