Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kurum misyonu

Türkiye'nin kültürel ve tarihsel bağlarla etkinlik alanı olan Medeniyet Coğrafyası'nda nitelikli yönetici yetiştiren, kılavuz niteliğinde bilimsel çalışmalara öncülük eden, bilimsel bilgiyi üreten, yayan ve uygulayan bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Kurum vizyonu

Sunduğu nitelikli eğitim ile Türkiye'nin değişen dünyada etkin ve lider rolünü pekiştirecek nitelikli yöneticilerini yetiştirmek; Medeniyet Coğrafyası'ndaki ülkeler ile işbirliğini artırarak, bu coğrafyadaki ülkelere liderlik edebilecek yöneticileri yetiştirmek, saygın bilimsel çalışmalar ile Türkiye'nin ve Medeniyet Coğrafyası'ndaki ülkelerin bürokrasilerine kılavuzluk etmek, nitelikli yayın ve araştırmalarla kamu yönetimi alanındaki bilimsel çalışmalara öncülük etmektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hızla gelişen; yalnızca bölgesinde değil küresel düzeyde de bir aktör olan ülkemizin, kamu hizmetlerini daha nitelikli ve etkin üretmesinde önemli bir rol oynayan stratejik planlar, kurumlarımız açısından yol gösterici niteliktedir. Kamusal faaliyetlerin daha verimli uygulanmasını, denetlenebilmesini ve mali anlamda verimliliğini sağlayan stratejik planların uygulanmasına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında başlanmıştır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde, mali disiplini sağlamak, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, dinamik ve çağdaş yapıları gereği, toplumsal ve ekonomik yapıdaki gelişme ve değişmelere ayak uydurmak zorundadırlar.
  Bu değişim ve gelişim sürecinde, yöneticilerin çağdaş yönetim tekniklerine göre eğitilmeleri amacıyla, ülkemizin ve uluslararası camianın ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte insan gücü planlaması yapılması, politikaların geliştirilmesi ve bunların uygulanması önem taşımaktadır. TODAİE‟nin kamu yönetimi alanındaki ve bu disiplinle ilgili diğer alanlardaki akademik birikimi, bir yandan Türk kamu yönetiminin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan yönetsel reform çalışmaları biçiminde somutlaşırken; diğer yandan, kamu görevlilerine yönelik yüksek lisans ve doktora programları kapsamında da etkinliği gün geçtikçe artmaktadır.
  TODAİE 2018-2022 Stratejik Planında Türkiye‟nin 2023 ve 2071 vizyonlarına uygun küresel bir güç olma iddiasına da destek olmak bakımından, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika‟ya yönelik olarak kamu yönetimi ile ilgili eğitim, araştırma ve yayın konularında ortak etkinliklerde bulunacaktır. Bu kapsamda, TODAİE‟nin uluslararası bir kamu yönetimi enstitüsü olarak etkinliği ve önemi giderek artacaktır. Planda kamu yönetiminin çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yardımcı olmak üzere eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında çalışmalarda bulunarak yönetim sanatına eleman yetiştirmek, kamu yönetimi alanında öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmak ve kamu çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarıyla alanlarında olgunlaşmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
  Ayrıca nitelik ve nicelik bakımından zenginleşen Türkçe ve İngilizce dillerindeki lisansüstü programları ile çağı yakalayan değil muadillerine öncülük eden ve çağı belirleyen bir yükseköğretim kurumu olma yolunda hızla ilerleyen ve Medeniyet Coğrafyamızla gönül bağımızı güçlendiren TODAİE‟nin, mensupları başta olmak üzere, plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm değerli katılımcılara teşekkür eder, Stratejik Planın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim.


  Jülide SARIEROĞLU
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 • A1- Türkiye ve Medeniyet Coğrafyasında Kamu Yönetimi Alanında Yetkin, Öncü ve Etkin Bir Yükseköğretim Kurumu Olmak

  A2- Ulusal ve Uluslararası Enstitü Olma Yolunda Öğretim ve Yetiştirme Faaliyetlerinin ve Lisansüstü Programlarının Niteliğini Yükselterek Çeşitlendirmek

  A3- Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Araştırma ve Yardım Faaliyetlerinin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Geliştirmek

  A4- Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kamu Yönetimi Alanında Etkin ve Öncü Bir Yükseköğretim Kurumu Olma Yolunda Derleme ve Yayın Faaliyetlerinin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Geliştirmek

 • H1.1- Doğu Avrupa, Balkanlar, Asya ve Afrika Bölgelerinde Yer Alan Ülkeler ile Türkiye'nin Kültürel ve Tarihi Bağları Olan Medeniyet Coğrafyasındaki Ülkelerde Yer Alan Kamu Yönetimi Enstitüleriyle Birlikte Kamu Yönetimi Enstitüleri Birliğini Kurmak

  H1.2- Enstitünün Anlaşma Yaptığı Ülkelerle İmzalamış Olduğu Ancak İşlerlik Kazanmamış Olan Protokolleri İşler Hale Getirmek ve İlişkileri Geliştirerek Devam Ettirmek

  H2.1- Lisansüstü Programlarda Kayıtlı Uluslararası Öğrenci Oranını Artırmak

  H2.2- Yabancı Dilde Öğretim Yapan Lisansüstü Program Sayısını Artırmak

  H2.3-  Yabancı Dilde Verilen Lisansüstü Ders Sayısını Artırmak

  H2.4- Kısa Süreli Eğitim Programlarını Geliştirmek ve Çeşitlendirmek

  H3.1- Kalkınma Bakanlığı'nın Finansal Desteği ile Kamu Yönetimi ve Diğer İlgili Alanlarda Araştırma Projelerini Yürütmek

  H3.2- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği Yapılarak Araştırma Projeleri Oluşturmak ve Bu Yönde Talepler Oluşturmak

  H3.3- Türkiye'nin Etkinliğinin ve Liderliğinin Giderek Arttığı, Kültürel ve Tarihsel Bağları ile Etkileşimde Olduğu Medeniyet Coğrafyası'ndaki Ülkelere İlişkin, Ülke Analizleri, Raporları Hazırlamak; Bu Ülkelere İlişkin Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar Yürütmek

  H3.4- Kamu Yönetimi Alanında Küresel Düzeyde Bilimsel Bilgi Üretmeye, Medeniyet Coğrafyası'ndaki Ülkeler ile İşbirliğini Artırmaya Yönelik ve Kamu Yönetimi Alanında Öncülük Edecek Uluslararası Etkinlikleri İki Yılda Bir Düzenlemek

  H4.1-  Ulusal Düzeyde Kamu Yönetimine Kılavuzluk Eden Araştırma ve Projeleri Yayınlamak

  H4.2- Yabancı Dilden Türkçeye ve Türkçeden Yabancı Dillere Önemli Eserlerin, Bilimsel Çalışmaların, Kitapların veya Araştırma Raporlarının Çevirisini Yapmak ve Yayın Dünyasına Kazandırmak

  H4.3- Uluslararasılaşma Yolunda Kütüphane Kapsamındaki Türkçe ve Yabancı Dildeki Eserlerin Sayısını ve Üye Olunan Süreli Yayınların Sayısını Artırmak

  H4.4- Kamu Yönetimi Alanında Yabancı Dilde Yeni Bir Dergi Yayımlamak

  H4.5- Kamu Yönetimi Alanında Yeni Kitap Yayınlamak (çeviri, ülke raporu ve proje raporu hariç)

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.aile.gov.tr/tr/

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akay Cad., No: 6, Kızılay, ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]